VIII. ROČNÍK PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE FILOZOFICKÉ FAKULTY OU V OSTRAVĚ

18.6 2015
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

katedry anglistiky a amerikanistiky, germanistiky, romanistiky a slavistiky
vyhlašují pro akademický rok 2012/2013
pod záštitou děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D.

VIII. ROČNÍK PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE
FILOZOFICKÉ FAKULTY OU V OSTRAVĚ,
OCENĚNÉ EVROPSKOU JAZYKOVOU CENOU LABEL 2009.

Komu je soutěž určena?

Studentům bakalářských a magisterských programů bez ohledu na typ vysoké školy a studijní obor.

Jak se mohu přihlásit?

Do soutěže se přihlásíte odevzdáním svého soutěžního příspěvku – překladu autentického cizojazyčného textu dle vlastního výběru.
Příspěvek je třeba odevzdat ve třech kopiích se třemi kopiemi originálního textu. Text originálu musí obsahovat úplný bibliografický údaj (jméno a příjmení autora, název publikace, místo a rok vydání a název nakladatelství).

Překlady jsou hodnoceny anonymně: na soutěžní překlad se proto nepodepisujte, ale označte jej heslem, pod nímž se rozhodnete soutěžit. Ke kopiím originálu a vlastního překladu přidejte zalepenou obálku označenou svým heslem a do ní vložte potřebné osobní údaje: jméno a příjmení, adresu pro doručení běžné pošty, elektronickou adresu, kterou pravidelně užíváte, a úplný název fakulty a univerzity, na níž studujete.

Soutěžní překlad je třeba odevzdat nejpozději do 31. ledna 2013.

Jaké texty a z jakých jazyků mohu překládat?

Soutěžit lze ve dvou kategoriích:
v překladu neliterárního (populárně-naučného nebo publicistického) textu (v rozsahu 7 – 10 normostran; 1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer)
a v překladu literárního textu (7 – 10 normostran u prózy či dramatu, 30 – 40 veršů u poezie).
Soutěžící překládají texty dle vlastního výběru z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, italštiny, ruštiny, polštiny nebo latiny do češtiny.
Do soutěže se mohou studenti zapojit i s překlady z jiných jazyků, je však třeba, aby ke své práci přiložili jeden stručný odborný posudek specialisty na příslušný jazyk.

Mohu pro soutěž přeložit i text, který již byl v českém překladu vydán?

Ano, je to možné. Očekává se však, že jste s dříve publikovaným překladem obeznámeni a že se vůči němu ve stručném překladatelském komentáři vymezíte, tj. vyložíte, v čem se odlišuje Vaše překladatelská metoda, v čem je Váš překlad jiný, nový, v čem je přínosem... Stručný komentář prosím přiložte ke všem třem kopiím svého překladu.

Jak probíhá vyhodnocení soutěže?

Soutěžní překlady posuzují nezávisle dva členové poroty na katedře jazyka, z něhož soutěžící překládá. Každý soutěžící obdrží v závěru soutěže dva odborné posudky. Všichni účastníci soutěže dostanou certifikát o účasti v soutěži, nejlepší práce budou oceněny čestným uznáním. Pořadí oceněných příspěvků se neurčuje.
Celý ročník soutěže bude slavnostně uzavřen v březnu 2013 'DNEM S PŘEKLADEM', jehož součástí jsou vedle předání čestných uznání nejúspěšnějším soutěžícím také přednášky předních translatologů, překladatelů a tlumočníků a překladatelské dílny na jazykových katedrách. Seznamy účastníků soutěže, nositelů čestných uznání a výbor nejlepších překladů budou publikovány ve sborníku Den s překladem VIII v září 2013.

Komu mohu soutěžní překlad zaslat a na koho se mohu obrátit s dotazem?

Soutěžní příspěvky prosím zašlete poštou, popř. odevzdejte osobně na příslušnou katedru dle jazyka originálu:

překlady z angličtiny: Katedra anglistiky, Mgr. Renáta Tomášková, Dr., Renata.Tomaskova@osu.cz

překlady z němčiny: Katedra germanistiky, Mgr. Eva Hrdinová, Ph.D., Eva.Hrdinova@osu.cz

překlady z francouzštiny, italštiny, portugalštiny: Katedra romanistiky,
Mgr. Zuzana Honová, Ph.D., Zuzana.Honova@osu.cz

překlady ze španělštiny: Katedra romanistiky, Mgr. Irena Fialová, Irena.Fialova@osu.cz

překlady z ruštiny: Katedra slavistiky, Mgr. Vítězslav Vilímek, Vitezslav.Vilimek@osu.cz

překlady z polštiny: Katedra slavistiky, PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., Jiri.Muryc@osu.cz

překlady z latiny: Katedra historie, Seminář latinského jazyka a kultury,
Mgr. Richard Psík, Ph.D., Richard.Psik@osu.cz

Adresa všech kateder: Katedra ... FF OU, Reální 5, Moravská Ostrava, 701 03

Uvedených kontaktů na organizační tým soutěže můžete také využít k dotazům či připomínkám.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme všem příjemné chvíle strávené překládáním a úspěch v soutěži.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).