Identifikované osoby od roku 2013 a dočasná možnost zrušení registrace plátce

18.6 2015
V roce 2013 se novelou zákona o DPH změnilo dosavadní pravidlo, kdy se tuzemský podnikatel, který poskytl svou službu zahraničnímu podnikateli s místem plnění v jiném členském státě, automaticky stal plátcem DPH dnem poskytnutí takové služby. Nyní se podnikatelé nestanou plnohodnotnými plátci DPH, ale jen identifikovanými osobami. Platí to i pro stávající plátce, kteří mohou do konce března zrušit svou registraci.

Nový pojem v zákoně o DPH

Do konce roku 2012 se v zákoně o dani z přidané hodnoty používal pojem osoby identifikované k dani. Jednalo se o osoby, které neprováděly „ekonomické činnosti“, a tím nesplnily jednu ze základních podmínek pro vznik standardního plátcovství. Zejména šlo o neziskové subjekty, subjekty veřejné správy atd. Novela zákona o DPH účinná od 1. ledna 2013 zavedla zcela nový pojem, a to identifikovaná osoba. V souladu s paragrafem 6g se jedná o osobu povinnou k dani (neplátce) nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně. Výjimkou je zboží pořízené prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu ode dne prvního pořízení tohoto zboží.

Nový pojem „identifikovaná osoba“ by se neměl zaměňovat s dosud používaným pojmem „osoba identifikovaná k dani“. Osoba identifikovaná k dani se stává podmnožinou „identifikovaných osob“ a pojem „osoba identifikovaná k dani“ je v zákoně zrušen.

Identifikovaná osoba

Osoby, kterým vznikne povinnost přiznat DPH u přeshraničních plnění nebo povinnost vykázat poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v jiném členském státě, už nebudou mít povinnost se z tohoto titulu registrovat jako „plnohodnotní“ plátci. V případě tuzemských plnění tak osoby povinné k dani se sídlem v tuzemsku, které se stanou identifikovanou osobou, nebudou povinně u tuzemských plnění uplatňovat DPH, ale na druhou stranu nebudou mít ani nárok na odpočet daně. Jak server Podnikatel.cz ujistil Ondřej Jakob, mluvčí ministerstva financí, i nadále zůstane zachována možnost pro osobu povinnou k dani, tj. včetně identifikované osoby, stát se plátcem na základě žádosti dobrovolně.

Daňová poradkyně Jana Vítková ze společnosti Mivo vysvětlila, že mezi identifikované osoby nově patří:

- osoby identifikované k dani (zahrnuté do této skupiny do 31. prosince 2012),
- osoby povinné k dani, které dosud nebyly plátci (nepřekročily obrat 1 mil. korun) ovšem:
- překročily roční limit 326 000 Kč pro pořízení zboží z jiného členského státu nebo
- přijaly službu od osoby neusazené v tuzemsku,
- bylo jim dodáno zboží s instalací nebo montáží od osoby neusazené v tuzemsku,
- bylo jim dodáno zboží soustavami nebo sítěmi,
- osoby, které poskytly službu podnikateli se sídlem v EU, a to službu s místem plnění dle § 9 zákona o DPH, kdy dochází k přenosu povinnosti odvést daň na odběratele; přičemž ale registrace nevzniká, je-li plnění v jiném členském státě osvobozeno od daně.

Neúplný plátce DPH

Identifikovaná osoba, tedy i podnikatel, který dosud nebyl plátcem DPH, musí bedlivě sledovat své přeshraniční aktivity. Při přeshraničním pořízení zboží nebo přijetím služby odjinud z EU nebo naopak poskytnutím příhraniční služby do EU se dle předchozí právní úpravy automaticky stal plátcem DPH. Od roku 2013 již takové aktivity neznamenají vznik plátcovství. Podnikatel bude při uskutečňování tuzemských plnění nadále v postavení osoby osvobozené od uplatňování daně (tzn. nebude uvádět daň na výstupu) a zároveň nebude mít nárok na odpočet daně (tzn. nemůže si nárokovat vrácení daně z nakoupených vstupů).

Identifikovaná osoba bude podávat daňová přiznání a v souladu s § 102 zákona o DPH souhrnná hlášení. Stane se tedy pouze „vykazovačem a odvaděčem“ daně z přidané hodnoty, tj. neplnohodnotným (neúplným) plátcem. Bude jí přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), ale pouze pro tyto účely.

Zjednodušené shrnutí pojmu neúplný plátce:

přeshraniční aktivity = stejné povinnosti jako registrovaný plátce DPH
tuzemské aktivity = vystupuje jako neplátce DPH.

Povinnosti identifikované osoby v souvislosti s přeshraničními službami:

- povinnost přiznat DPH při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku,
- povinnost předložit souhrnné hlášení při poskytnutí služby podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (služby spadající do působnosti základního pravidla pro stanovení místa plnění) osobě registrované k dani v jiném členském státě, s místem plnění v jiném členském státě, pokud je daň povinen přiznat příjemce služby.

Plátcovství nebo identifikovaná osoba?

Z důvodu logičtější koncepce zákona byl dosavadní § 94 a § 96 přesunut do úvodních ustanovení zákona. Podle tvůrců novely bude tento krok srozumitelnější jak pro podnikatele, tak i pro správce daně. Paragraf 6 byl rozdělen podle jednotlivých důvodů, kdy se osoba povinná k dani (OPD) stává plátcem, na jednotlivé paragrafy. Zjednodušeně řečeno byly vymezeny případy, kdy se OPD stávají plátcem (§ 6 až 6f), a případy, kdy se OPD nebo právnická osoba nepovinná k dani stávají identifikovanou osobou (§ 6g až 6i).

Daňová poradkyně společnosti Mivo v této souvislosti upozornila, že je třeba odlišně posuzovat služby přijaté a služby poskytnuté s ohledem na místo plnění. Protože zatímco v paragrafu 6h o místě plnění není řeč, paragraf 6i (poskytnuté služby) váže vznik identifikované osoby na skupinu služeb, u kterých dochází k reverse charge na zahraničního odběratele (§ 9 zákona o DPH). "Bude-li se tedy služba například týkat nemovitosti umístěné v Hodoníně, a služba je českým podnikatelem/neplátcem fakturována slovenskému podnikateli, potom je místo plnění určeno dle § 10 zákona o DPH a český poskytovatel se identifikovanou osobou nestává," dodala Jana Vítková.

Naopak poskytované služby uvedené v § 6i jsou omezeny na odběratele se sídlem v EU, přesně řečeno: místo plnění se tam nachází, v případě přijatých služeb může být dodavatel jak z EU, tak i ze třetí země. Povinná registrace za identifikovanou osobu se tedy podle daňové poradkyně ze společnosti MIVO může týkat služeb přijatých z celého světa, ovšem při poskytnutí služeb přichází v úvahu jen, jestliže je místo plnění v některém členském státě.

Plátci DPH mohou požádat o zrušení registrace

Právní úprava zákona o DPH účinná od dubna roku 2011 neblaze dopadla na řadu podnikatelů, kteří se museli díky poskytování reklamních služeb stát plnohodnotnými plátci daně. Často se například jednalo o reklamy poskytnuté Googlem, ať už fakturované z USA nebo z Irska. Takové služby nyní budou u podnikatelského subjektu generovat vznik identifikované osoby, neboť osoba „přijala službu od osoby neusazené v tuzemsku“.

Na základě přechodných opatření k novele zákona o DPH (bod 8) může osoba povinná k dani, která se stala plátcem od 1. dubna 2011 podle § 94 odst. 6 až 11 nebo § 94 odst. 15 ve znění účinném do 31. prosince 2012, požádat o zrušení registrace do uplynutí 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tzn. nejpozději 31. března 2013). Samozřejmě za podmínky, že se stala plátcem na základě okolností, za kterých se dle současné právní úpravy může stát identifikovanou osobou. Není již zde popisována povinnost zaregistrovat se ihned po zrušení registrace jako identifikovaná osoba. Tou se může stát až uskutečněním přeshraničních aktivit v roce 2013.

Článek převzat z portalu Podnikatel.cz, kde najdete i další související informace.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).