12. Odpočet DPH za posledních 12 měsíců před datem registrace aneb co je obchodní majetek

18.6 2015
Doplňující část korespondence JTP s Ministerstvem financí o DPH.

{{DOTAZ JTP }}

Naši členové nás informovali, že se setkávají s různým výkladem termínu „obchodní majetek“ v § 74 odst. 1 a 2. Rozdílný výklad poskytují nejen různí daňoví poradci, ale i jednotlivé finanční úřady.

Někteří tvrdí, že OSVČ, která přechází na režim plátce DPH může uplatnit zpětně za posledních 12 měsíců před datem registrace pouze odpočet DPH týkající se odepisovaného hmotného majetku, tj. majetku nad 40 000 Kč. Jiní zastávají názor, že je nutné vycházet z definice „obchodního majetku“, která je uvedena v zákonu o DPH v § 4 odst. 3 písm. c), a dle jejich výkladu je možné uplatnit odpočet i v případě majetku do 40.000 Kč, který je v obchodním majetku ke dni registrace, i když byl dán z účetního hlediska do spotřeby, nebo v případě služeb, které jsou k datu registrace obchodním majetkem nebo které nejsou k datu registrace samostatným obchodním majetkem, ale které se staly součástí některého z výše uvedených druhů obchodního majetku (např. technické zhodnocení nebo oprava automobilu nebo počítače, který je v obchodním majetku).

Odboru metodiky DPH bylo následně zasláno vyjádření jednoho FÚ v tomto znění (MF ve své odpovědi na toto stanovisko odkazuje):

{{Podle § 74/1 a 2 zákona o DPH vzniká OSVČ nárok na odpočet daně u majetku pořízeného za posledních 12 měsíců před datem registrace k DPH uvedeným na rozhodnutí (osvědčení) o registraci, a to za podmínky:
- že daný druh majetku je součástí obchodního majetku OSVČ k datu registrace,
- že tento majetek byl pořízen od plátce daně,
- že k tomuto majetku má OSVČ doklady vystavené plátcem daně, které obsahují částku včetně daně (na dokladu musí být rozpis celkové ceny na základ daně a daň nebo musí být z tohoto dokladu zřejmé, že cena obsahuje daň).

Z výše uvedeného vyplývá, že OSVČ má nárok na odpočet daně u:
- hmotného majetku (nad 40.000 Kč),
- odepisovaného nehmotného majetku (nad 60.000 Kč),
- pozemků,
- zásob zboží,
- majetku do 40.000 Kč, který je v obchodním majetku, byť byl dán z účetního hlediska do spotřeby
- zboží, které není k datu registrace samostatným obchodním majetkem, ale které se stalo součástí některého z výše uvedených druhů obchodního majetku,
- služeb, které jsou k datu registrace obchodním majetkem nebo které nejsou k datu registrace samostatným obchodním majetkem, ale které se staly součástí některého z výše uvedených druhů obchodního majetku (např.
technické zhodnocení nebo oprava automobilu nebo počítače, který je v obchodním majetku),
a to vždy při splnění výše uvedených podmínek.}}


{{ ODPOVĚĎ MF }}

K Vašemu dotazu ze dne 15.2.2010, který jste doplnili dne 11.3.2010 sdělujeme, že nárok na odpočet při registraci za plátce vyplývá z ustanovení § 74 odst. 1 a 2 zákona o DPH
v současné době platném znění s tím, že pro obchodní majetek platí jeho definice, vymezená v ustanovení § 4 odst. 3 písm. c) téhož zákona. Na základě těchto ustanovení lze souhlasit s možností uplatnění nároku na odpočet z jednotlivých složek obchodního majetku jak jste
uvedli do doplnění svého dotazu s odkazem na takovouto definici podanou správcem daně.

Poznamenáváme, že Ministerstvo financí není oprávněno k závaznému výkladu právních předpisů a rovněž ani k poskytování daňového poradenství v individuálních
záležitostech. Posouzení, zda příslušná zákonná ustanovení byla uplatněna řádně, provádí v individuálních případech příslušný správce daně. V případě nesouhlasu s jeho postupem, lze využít řádných nebo mimořádných opravných prostředků.

Komentáře

Irina

7.4 2017

Dobrý den, platí to i při pořízení od plátce DPH z jiného statu EU? Nebo pouze od českého plátce? Děkuji. Irina

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).