I ČEŠTINA MÁ IDIOMY (Ing. Miroslav HEROLD, CSc.)

18.6 2015
Mezi novinkami nakladatelství LEDA se objevil další titul pojednávající o češtině – Slovník české frazeologie a idiomatiky (dále jen SCFI, viz Obr. 1.). Jedná se o 4dílný komplet. První dva díly jsou reedice, které vydalo v roce 1983, respektive 1988, nakladatelství Academia Praha. Tyto díly, nazvané (1) Přirovnání a (2) Výrazy neslovesné, má většina z nás v příruční knihovně. Hlavním důvodem pořízení je skutečnost, že u většiny hesel jsou ekvivalenty v angličtině, němčině, francouzštině a ruštině.

Všechny díly mají společný interdisciplinární přístup. Mohou posloužit (a)jako informační zdroj ke zjištění/ověření významu určitého sousloví; (b) srovnávací materiál frazeologie české s jazyky, jejichž ekvivalenty jsou zahrnuty – v tomto použití slouží také překladatelům krásné literatury zejména, ale i překladatelům literatury odborné, kteří chtějí docílit co možno nejvýstižnějšího převodu českého textu do cílového jazyka; (c) systematický popis frazeologie a idiomatiky směřuje ke stabilizaci a současně informující uživatele o vývojových tendencích.

Jako jednotící pojem vystupuje v celém SCFI pojem frazému (idiomu)= výrazu, který je ustálenou kombinací jednoho slovního druhu s jiným, popřípadě stejného druhu, příznačného tím, že minimálně jedna ze složek je omezena právě na tuto kombinaci v daném významu a funkci.

Předem se omlouvám všem čtenářům za perspektivně zkreslené obrázky. V tuto chvíli jsou slovníky dostupné pouze v tištěné podobě, tj. lze je pouze fotografovat. Prostředky společnosti Adobe jsou rozsáhlé, nicméně srovnání zakřivených řádků na fotografiích je t.č. základními prostředky nedosažitelné.

Jednotlivá hesla jsou zpracována z mnoha úhlu pohledu:

(a) Charakteristika stylová = heslový frazém je klasifikován z hlediska příslušnosti, tj. jako neutrální / hovorový / knižní / publicistický / slangový. Vedle tohoto základního zařazení jsou frazémy kvalifikovány podle expresivity = příznivý/nepříznivý, pochvalný/hanlivý, obdivný/pohrdavý, žertovný/posměšný, mazlivý/zhrubělý, dále pak ironické nebo eufemistické.

(b) Charakteristika gramatická = v záhlaví hesla jsou zachycena v negativním smyslu omezení gramatických funkcí textové fráze. Např.: štěbetat j. husy 0 ot, neg, pas, znamená, že daná fráze se nepoužívá v otázce, záporu, trpném rodě(viz Obr. 3.).


(c) Kontext, funkce = sémantická část hesla popisuje kontext, v němž se účastníci významového děje nebo okolnosti mohou vyskytnout. Např.: znát někde každý kámen (Člověk zvláště ve vztahu ke kraji dětství).

(d) Synonyma / opozita = v hesle jsou obsaženy informace o frázích majících shodný význam (zkratka S); např. sklapnout paty S poslechnout bez odmluvy. Antonyma se uvádějí za zkratkou A, např.: přirůst k srdci A zůstat cizí.

(e) Rejstřík připojený na konci každého dílu eviduje základní heslář slovníku podle sémantické příslušnosti hesel. Umožňuje (1) na první pohled zjistit, zda pro daný význam existuje určitý idiomatický nebo frazeologický výraz; (2) naznačuje i celou synonymní třídu takových výrazů, z nichž lze podle potřeby uživatele volit. Např.: opilý = ožralý j. Dán, j. dělo, j. kára, j. prase. (viz Obr. 4.)


K jednotlivým dílům

(1) Přirovnání

Počet stran = 512, oproti vydání z roku 1983 rozšířeno o 58 hesel. Svazek obsahuje 2050 plných heslových statí a 350 redukovaných.

Při procházení knihou tiše žasneme nad bohatostí přirovnání, které nám čeština nastřádala v průběhu věků. I když autoři uvádějí, že převážná část náplně všech 4 dílů je z podkladů za posledních 50 let a starší jsou z literatury dosud živé, přirovnání hladový jak herec nutně vede k úvaze, kdy vlastně to herci měli tak špatné. Anglický ekvivalent be hungry as a hunter zase napovídá o jiné úvaze: hlad = důvod lovu.

Kromě situace, kdy je zapotřebí při překladu do angličtiny (němčiny atd.) najít stylistický ekvivalent, je tento slovník možné použít jako krátkodobé odbočení od únavného překladu do náhodného listování a pobavení se květnatými frázemi. Např.: dělat jako vejdunek, kyselý/hořký jako prase (už někdo ochutnal kyselé prase??).


(2) Výrazy neslovesné

Počet stran = 547, oproti vydání z roku 1988 rozšířeno o 396 hesel. Základní heslář tohoto svazku obsahuje 4039 heslových frazémů, gramatické přílohy mají 743 položek.

Tento svazek se soustřeďuje na frazémy jmenné, dále pak na adjektivní a zájmenné, respektive adverbiální. Doplňující jsou frazémy relační, tj. předložkové, spojkové a partikulární.

U všech svazků jsem se zaměřil na náhodnou kontrolu, respektive srovnání, s renomovanými slovníky česko- anglickými. Jmenovitě LEDA SD s otevřenými slovníky Hais-Hodek, Fronek, Elman a Chromá; a Lingea Platinum česko-anglický. Cíl = nalézt sousloví, která jsou pouze a jenom v SCFI a nelze je najít i v tak rozsáhlých terminologických databázích.

Několik unikátů: cikánský lágr, (viz Obr. 5.) nebeská koza.Obdobně prvnímu dílu - zábavné kuriozitky: pálený kostelník.


(3) Výrazy slovesné

Počet stran = 1247. Svazek obsahuje celkem 9976 hesel verbáoních, z toho 3582 běžných, a cca 10 000 kvazifrazémů se substantivy.

Tento díl zachycuje zejména široký okruh frazémů a idiomů verbálních, tj. těch které obsahují sloveso a mají i ve funkci/užití typický slovesný charakter - ve větě především povahu komplexního přísudku.

V tomto a v dalším díle vystupuje mnohem častěji než v prvních 2 svazcích etymologie – určení vzniku a původu daného frazému. Např. udělat radost je kalk z latinského satisfacere, oproti tomu frazém stavět na písku má původ přímo biblický. Frazémy se do češtiny dostávaly i prostřednictvím méně obvyklých jazyků, tak např. slyšet trávu růst je z islandštiny.

Slovník podchycuje i nově se objevivší fráze jako jít do kolen nebo odrazit se ode dna.
Sousloví jinde nepřeložená: vyhnat někomu roupy, neříct ani popel (viz Obr. 6.).
(4) Výrazy větné

Počet stran = 1267.

Svazek zachycuje, v ještě větší míře než díly předchozí, ustálená idiomatická spojení = věty = kde již nejde o samotné slovo, ale o jeho ustálená spojení, zejména o jejich vyšší kombinace. Název slovník je tedy poněkud nepřesný.

Tento svazek zachycuje i řadu ustálených větných obratů z jiných jazyků, např. My kingdom for a horse. Jsou to nejen čtyři jazyky, do nichž jsou české frazémy překládány, ale najdeme zde i rčení latinská: Manus manum lavat nebo Homo homini lupus (viz Obr. 2.)


Obrázek 2 zachycuje i další položky větné – okřídlená úsloví, původem z literatury, která se stala častým citátem či bonmotem.

Také jsou zde zachycena přísloví jiných národů, jejichž český překlad se dostal do jazykového korpusu, např. Osud si cestu najde (z latiny = Fata viam invenient).

Položky jinde nepřeložené: očima by (jí) sněd, ženu ani květinou neuhodíš.Hodnocení

Komplet 4 dílů souhrnně mapující idiomatické vazby češtiny je v historii české lingvistiky skutečným unikátem. Vzhledem k tomu, jak obrovské množství práce představuje, nemusím být ani věštec, když napíši, že na velmi dlouhou dobu tímto unikátem zůstane. Nakladatelství LEDA patří velké uznání profesionálních pracovníků s češtinou za obohacující zdroj obratů naší mateřštiny posvěcený akademickým pracovištěm.

Svědomitým překladatelům CZ-EN bude tento komplet knih bohatým zdrojem inspirace a akademicky zpracovaným košatým pramenem adjektivních/verbálních sousloví v jinak nudném toku dnešního mediálního jazyka chrleného televizí či novinami, který uši zahlcuje a mysl otupuje.

Pro profesionální překladatele je velmi důležitá informace od ředitele nakladatelství: v průběhu tohoto roku dojde k převodu kompletu do elektronického formátu pod rozhraní LEDA SD. Bohatý zdroj informací, který v knižní podobě je použitelný pouze pro překlad čeština -> angličtina/francouzština/němčina/ruština, bude díky plnotextovému prohledávání použitelný i pro opačný směr překladu.


Výrobce/poskytl:

LEDA, spol. s r.o., Smíchov Gate,

Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5,

tel: +420 296 336 980,

e-mail: leda@leda.cz,

Web: www.leda.czCENA VČETNĚ DPH: Komplet (1. - 4. díl) =2690.- Kč;

Jednotlivé díly samostatně:

(1) 590,- Kč

(2) 590,- Kč

(3) 990,- Kč

(4) 990,- Kč

IMG-jpg-OB-SCFI-1.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-SCFI-4.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-SCFI-5.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-SCFI-6.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-SCFI-7.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-SCFI-8.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-SCFI-9.jpg -  Stáhnout
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).