IVANA ČEŇKOVÁ

18.6 2015
Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., (1954) působí na Ústavu translatologie FF UK v Praze mj. ve funkcích garanta oboru překladu a tlumočení (PT) a vedoucí Semináře teorie a didaktiky tlumočení, a odborného garanta FF UK programu PT. Významnou měrou se podílí na organizaci i na programové skladbě Mezinárodních konferencí o překladu a tlumočení, které pořádá ÚTRL (1992, 1995, 2003, 2009). Již po několik let organizuje a vede Evropský kurz konferenčního tlumočení (European Masters'in Conference Interpreting) pořádaný ÚTRL FF UK coby členem konsorcia evropských univerzit EMCI ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Čtenáři časopisu ji též znají jako dlouholetou obětavou organizátorku kondičních kurzů pro širokou tlumočnickou veřejnost a hlavně jako vynikající konferenční tlumočnici a korektní, spolehlivou a vždy přátelskou kolegyni.

Publikační činnost I. Čeňkové je zaměřena na všechny tři oblasti translatologie (teorii, empirický výzkum a didaktickou aplikaci). Výsledky české vědy na tomto poli, navíc často vyžádané a publikované v prestižních periodikách a nakladatelstvích, představují práce pouze této autorky. V publikaci Teoretické aspekty simultánního tlumočení (1988) jako první badatelka v ČSSR použila při výzkumu tlumočení metodu nepřímého pozorování s autentickým materiálem a pro analýzu dat k měření souběžnosti řečových činností zvolila speciální software a rovněž jako první v republice na konkrétních konferenčních nahrávkách originálu a simultánního tlumočení tuto souběžnost prokázala. V Teorii a didaktice tlumočení I. (2001) jako jedna z prvních na světě podává ucelený celosvětový přehled a kritický rozbor současných teorií a modelů tlumočení v teoretické i aplikační rovině od jejich počátků v polovině 20. století až do roku 2000.

Její pravidelné popularizační články, recenze, zprávy a příspěvky do rubriky Z translatologické bibliografie v časopise TOP(tlumočení-překlad) poskytují české odborné veřejnosti aktuální přehled o aktivitách a publikacích v oboru. Je spolueditorkou mezinárodní periodické řady Folia Translatologica, pravidelně přispívá do internetového bulletinu IRN prof. Daniela Gila, je autorkou řady hesel v Bibliography of Translation Studies (St. Jerome Publishing, 1998).

V souladu se současnými trendy ze zabývá výzkumem procesu simultánního tlumočení v multikulturním kontextu a prosazuje interdisciplinární přístup (v posledních letech jde zejména o specifiku tlumočení do cizího aktivního jazyka v evropských institucích). V oblasti teorie a didaktiky tlumočení je u nás jediným odborníkem, který se touto činností soustavně zabývá a udržuje si průběžný přehled o nejnovějších výsledcích a metodologii a výsledky své činnosti pohotově aplikuje ve svém pedagogickém působení na FF UK i na dalších domácích a zahraničních pracovištích, či ve společných evropských vzdělávacích projektech. Patří mezi mezinárodně uznávané odborníky v oboru, o čemž svědčí nejen její publikační činnost, ale i častá pozvání k působení v zahraničí (např. hostujícící profesorka na ESIT v Paříži). Zaměřuje se rovněž na oblast komunitního tlumočení, jež v dnešní globální společnosti nabývá na stále větším významu a připravuje nové vzdělávací moduly pro tento druh tlumočení: www.lingua.ff.cuni.cz. Pravidelně aktivně spolupracuje s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, přednáší v jejich certifikačních kurzech a vydala pro jejich členy publikaci Úvod do teorie tlumočení (2008). Je zapojena do řady výykumných a rozvojových grantů a projektů (FRVŠ, MŠMT, konsorcium EMCI) a snaží se prosazovat nové technologie ve výuce tlumočení (viz elektronická databáze nahrávek pro konsekutivní a simultánní tlumočení DAVID: www.david.ff.cuni.cz, nebo pořádání videokonferencí s tlumočením anebo nejnověji tzv. e-coaching při nácviku simultánního tlumočení).

Kromě pedagogické a vědecké činnosti I. Čeňková dále pracuje stále jako aktivní konferenční tlumočnice na domácím i evropském institucionálním trhu. Z dlouhé řady aktivit tohoto druhu můžeme uvést alespoň tlumočení při jednáních a státních návštěvách pro prezidenta V. Havla, ministerské předsedy V. Klause a M. Zemana, zahraniční hosty - prezidenty M. Gorbačova, F. Mitteranda a B. Jelcina a další státní funkcionáře při významných příležitostech jako například oslavy konce 2. světové války v Moskvě, oslavy 50.výročí OSN v New Yorku, zasedání OBSE v Budapešti, na summitu OBSE v Istanbulu a po vstupu České republiky do EU pravidelně tlumočí na zasedáních Rady, Evropského parlamentu, Evropské komise i jednáních Evropského soudního dvora v české kabině.


Ivana Čeňková je zakládající členkou Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT, Jednoty tlumočníků a překladatelů, České rady pro překlad a tlumočení a je členkou řady dalších našich i zahraničních akademických a odborných sdružení.

Za šíření francouzského jazyka a kultury obdržela v roce 2003 od předsedy vlády Francouzské republiky titul Rytíře Řádu akademických palem (Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques).

***********************************************************************************

(Z řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Ivany Čeňkové, CSc., pro obor translatologie, citujeme:)

Doporučující dopisy od významných domácích nebo zahraničních odborníků v oboru jmenovacího řízení uchazeče:
prof. PhDr. Milan HRALA, DrSc., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav translatologie.
prof. Daniel GILE (professeur des universités), Université Lumière, Lyon 2, obor translatologie, předseda EST (European Society of Translation Studies).
prof. Marianne LEDERER (professeur des universités), Université Paris III, Sorbonne Nouvelle, ESIT (Ecole Supérieure des Interprètes et des Traducteurs), professeur émérite, obor translatologie.
prof. Barbara MOSER-MERCER, Head of Interpreting Department, ETI (Ecole de Traduction et d’Interprétation), Université de Genève, obor translatologie.
prof. Ao.Univ.Prof. Dr.Franz PÖCHHACKER, M.A., Universität Wien, Centrum für Translationswissenschaft, obor translatologie.

Publikační činnost
(stav k 20.7.2009 – aktualizace viz na: http://ff.cuni.cz/FF-7778.html?kdo=c/cenkova.htm )

Publikační činnost prof. Čeňkové reprezentuje její zaměřenost na všechny tři oblasti translatologie (teorii, empirický výzkum a didaktickou aplikaci) i snahy profesně organizační a popularizační. Její vědecká činnost je o to záslužnější, že z mezinárodního hlediska je výzkum v oblasti tlumočení poměrně mladý a mezinárodní komunita příslušně kvalifikovaných vědců relativně malá. Výsledky české vědy na tomto poli, navíc často vyžádané a publikované v prestižních periodikách a nakladatelstvích, představují práce pouze této autorky.

Publikovaná bibliografie. prof. PhDr. Ivany Čeňkové, CSc. zahrnuje: 2 vědecké monografie, 2 učební texty, 68 původních prací v odborných časopisech a sbornících domácích i zahraničních, 65 recenzí a bibliografických přehledů, 36 ostatních publikací (popularizační články, zprávy, informace), hesla v ročence Bibliography of Translation Studies (St. Jerome Publishing, Manchester, 1998, ISBN 1-900650-13-4) a pravidelné bibliografické příspěvky do internetového bulletinu IRN (Interpreting Network Research) od roku 1991. Odborné statě se zaměřují na tři základní oblasti translatologie a prezentují výsledky její práce v oblasti teoretického i empirického zkoumání, jakož i aplikaci v didaktice. V teorii tlumočení svými výsledky přispěla k dalšímu poznávání jednotlivých stránek procesu konferenčního, zvl. simultánního tlumočení a jeho produktu; její empirický výzkum (a mj. i výzkum diplomantů, které vede) je metodologicky orientován na prosazování interdisciplinarity (psychologie, kognitivní věda, sociologie, kulturologie, fonetika) a experimentování s novými metodami a technikami (např. kvalitativní výzkum, šetření, profesionální statistické postupy), což se rovněž odrazilo i v navázání trvalé spolupráce s dalšími ústavy a katedrami FF UK. Z ontologického hlediska se její příspěvky týkají především oblasti tlumočnických strategií a technik, axiologie tlumočení, fází mentálního procesu či problematiky složek tlumočnické kompetence. Řada jejích statí je didakticky orientována a přispěla k modernizaci, zkvalitnění koncepce, metodiky i obsahu vysokoškolské přípravy v oboru na úrovni pregraduální i v celoživotním vzdělávání.
Její pravidelné popularizační články, recenze, zprávy a příspěvky do rubriky Z translatologické bibliografie vycházející v časopise TOP (Tlumočení a Překlad, ISSN 1210-4159) poskytují české odborné veřejnosti aktuální přehled o aktivitách a publikacích v oboru. Na druhé straně pak díky jejím publikacím a příspěvkům v cizích jazycích (francouzsky, anglicky) zejména po roce 1989 – a také díky její pravidelné spolupráci s vydavatelem IRN bulletinu, profesorem Danielem Gilem, - se mohli zahraniční zájemci z odborných translatologických kruhů blíže seznámit s hlavními směry a myšlenkovými proudy v této disciplíně i ve Střední a Východní Evropě, což bylo pro ně dlouhá léta především z jazykových, ale i institucionálních důvodů nedostupné.
Za zmínku stojí nejen její první monografie Teoretické aspekty simultánního tlumočení (Acta Universitatis Carolinae Philologice Monographia XCIX 1988, 209 s., publikovaná upravená kandidátská disertace), protože v ní jako první badatel v ČSSR použila při výzkumu tlumočení metodu nepřímého pozorování s autentickým materiálem a pro analýzu dat k měření souběžnosti řečových činností zvolila speciální software (ve spolupráci s výpočetním střediskem ČKD) a rovněž jako první v republice na konkrétních konferenčních nahrávkách originálu a simultánního tlumočení na českém materiálu tuto souběžnost prokázala, ale zvláště publikace Teorie a didaktika tlumočení I. (Desktop Publishing FF UK, Praha, 2001, 176 s., ISBN 80-85899-62-0), která jako jedna z prvních na světě podává ucelený celosvětový přehled a kritický rozbor současných teorií a modelů tlumočení v teoretické i aplikační rovině od jejich počátků v polovině 20. století až do roku 2000. Práce pokrývá pole od jednotlivých osobností k badatelským centrům, od modelů po názorové směry a tendence, jakož i terminologické soustavy jednotlivých koncepcí. Analyticky se zabývá i aspekty tlumočnického procesu a zvláště produktu, kterému se tato nově se vymezující disciplína zatím málo věnovala.
Prof. Čeňková působí také jako spolueditorka mezinárodní periodické řady Folia Translatologica. (Desktop, FF UK, Praha) vycházející od roku 1992. Jako členka redakční skupiny se významně podílela na přípravě sborníku z poslední pražské mezinárodní konference, který byl publikován v nakladatelství John Benjamins.
Přestože se profesně orientuje na tlumočení, vyšlo tiskem i 6 jejích překladů z ruštiny a francouzštiny (odborné statě, povídky, publicistika, divadelní hra).

Vědeckovýzkumná činnost

Svou odbornou činnost zahájila v říjnu 1981 na Katedře rusistiky FF UK, kam nastoupila jako interní aspirantka v oboru „jazykověda konkrétních jazykových skupin: specializace současný ruský jazyk se zaměřením na tlumočení“, poté co v roce 1980 obhájila rigorózní práci na téma Shody a rozdíly mezi překladatelským a tlumočnickým procesem a získala titul PhDr. Kandidátskou disertaci Teoretické aspekty procesu simultánního tlumočení obhájila v roce 1986. V roce 1993 se habilitovala s prací Teoretické aspekty simultánního tlumočení (AUC Philologica Monographia XCIX-1988, 209s.) Zůstává první a zatím jedinou docentkou v České republice pro obor překladatelství a tlumočnictví.
Ve své odborné práci se věnuje výzkumu tlumočení ve všech třech oblastech translatologie: v oblasti teoretické, empirické i aplikační, resp. didaktické. V souladu se současnými trendy ze zabývá výzkumem procesu simultánního tlumočení v multikulturním kontextu a prosazuje interdisciplinární přístup (v posledních letech jde zejména o specifiku tlumočení do cizího aktivního jazyka v evropských institucích; rovněž byla iniciátorkou prvního mezinárodního odborného workshopu věnovaného tomuto typu tlumočení, konaného na Ústavu translatologie v roce 2000 za finanční podpory Evropské komise a Evropského parlamentu).
Na ÚTRL FF UK působí ve funkci vedoucí Semináře teorie a didaktiky tlumočení. Významnou měrou se podílí na organizaci a jako členka mezinárodního programového výboru i na programové skladbě Mezinárodních konferencí o překladu a tlumočení, které pořádá ÚTRL (1992, 1995, 2003, 2009).
Odborná práce prof. PhDr. Ivany Čeňkové je zaměřena zvláště na teorii tlumočení, především na různé typy simultánního tlumočení, interdisciplinární přístup ve výzkumu a jeho metodologické aspekty (zejména experimentální výzkum), dále na specifika simultánního tlumočení do cizího jazyka a na didaktiku tlumočení obecně.
Ve všech těchto oblastech je jedinou habilitovanou odbornicí v České republice a dostává se jí mezinárodního uznání i v zahraničí (viz např. přiložená hodnocení předních odborníků v oblasti teorie tlumočení: prof. Marianne Ledererové z ESIT Paříž, prof. Barbary Moserové-Mercerové z ETI Ženeva, prof. Daniela Gila z Université Lumière v Lyonu a prof. Franze Pöchhackera z Vídeňské univerzity).

Ostatní odborná činnost

Práce v odborných institucích - přednášky typu „invited speaker“ (vyžádané přednášky na univerzitách doma i v zahraničí a na specializovaných akcích pro překladatele a tlumočníky a odbornou veřejnost):
• 1996 (prosinec) Přednáška v ISIT (Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction) Paříž o vývoji politické a ekonomické situace v Československu po roce 1989 a příčinách rozdělení státu.
• 1997 (13.5.). Klub kultury překladu při ÚTRL FF UK ve spolupráci s Obcí překladatelů a Jednotou tlumočníků a překladatelů: přednáška "Blýská se na časy v teorii i praxi tlumočení?"
• 1997 (září). Přednášky po Ostravskou univerzitu v rámci tzv. „Otkrytogo uroka bizněs kommunikaciji“ (Historie a teorie tlumočení 2 hod., Didaktika tlumočení 2 hod.)
• 1998 (srpen). Univerzita v Záhřebu, pobočka v Dubrovníku: a) přednáška o situaci v České republice po parlamentních volbách v červnu 1998, b) přednáška o přípravě profesionálních tlumočníků v České republice (ÚTRL FF UK), jejich dalším vzdělávání a profesních organizacích na trhu tlumočení (ASKOT, JTP) – přednášky v rámci kurzu tlumočení „Refresher Course for Conference Interpreters: East-West Meeting Point“, kde rovněž působila jako školitelka praktických cvičení konsekutivního a simultánního tlumočení.
• 1999 (13.4.). Přednáška „Začínáme s tlumočením“ pro studenty Institutu základů vzdělanosti (pořadatel JTP).
• 2000 (10.4.). Přednáška „Diplomatický protokol a etika tlumočení“ na Tlumočnickém institutu ve Vídni (Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Wien).
• 2001 (26.9.) JTP Praha - Evropský den jazyků - přednáška "Jak se připravit na tlumočení v EU?"
• 2002 (1.3.) Londýn, University of Westminster: přednáška "An Overview of the Theory of Interpretation in the West and the East" - 90 minut - pořízen videozáznam pro potřeby EMCI konsorcia. Viz: www.emcinterpreting.org .
• 2002 (25.9.) Ostravská univerzita, filozofická fakulta, přednáška „Současná situace na trhu tlumočení“.
• 2002 (9.11.) JTP Praha - Den Sv. Jeronýma - přednáška "Tlumočíme pro EU - příprava konferenčních tlumočníků".
• 2003 (14.2.) FF UK Bratislava - přednáška o diplomatickém protokolu, etice a etiketě konferenčních tlumočníků - celkem 6 vyučovacích hodin - pro studenty Postgraduálního kurzu konferenčního tlumočení.
• 2003 (8.11.)JTP Praha -Den Sv. Jeronýma - přednáška "Tlumočíme a překládáme pro EU a v EU.
• 2003 (12.12.) Doktorský seminář na ÚTRL: Sepětí teorie s praxí (tlumočení) - 10.00-16.30: moderování semináře + úvodní vystoupení: nové trendy ve výzkumu tlumočení.
• 2004 (23.1.) ESIT Paříž, přednáška ve francouzštině pro studenty oboru tlumočnictví 2.ročníku o ekonomické a politické situaci v České republice v letech 1989-2003. (90 minut).
• 2004 FF UK Bratislava 17.4.2004 - přednáška o diplomatickém protokolu, etice a etiketě konferenčních tlumočníků - celkem 3 vyučovací hodiny - pro studenty Postgraduálního kurzu konferenčního tlumočení.
• 2004 (18.9.) Česká komora tlumočníků znakového jazyka – přednášející na celodenním semináři pro účastníky Certifikačního vzdělávacího programu na téma: Úvod do translatologie – metodika tlumočení (8 vyučovacích hodin).
• 2005 (22.2.) ILMH Brusel (Institut Libre Marie Haps – vysoká škola tlumočnicko-překladatelská), přednáška pro studenty tlumočení o přípravě konferenčních tlumočníků v ČR a zkušenosti z tlumočení v EU institucích (60 minut rusky).
• 2005 (15.4.) Vídeňská univerzita, Centrum pro překlad a tlumočení. Přednáška „Teorie a praxe tlumočení v České republice“ (90 minut česky – se simultánním tlumočením studentů).
• 2005 (20.4.) Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, přednáška pro studenty: „Tlumočení v institucích a orgánech EU aneb zkušenosti z české kabiny“ (120 minut).
• 2005 (5.5.) přednáška pro Jazykovědné sdružení „Čeština v Bruselu aneb zkušenosti z tlumočení pro evropské instituce“ (120 minut).
• 2005 (21.5.) seminář v rámci Certifikačního vzdělávacího programu České komory tlumočníků znakového jazyka) – „Teorie a praxe konsekutivního a simultánního tlumočení“ (8 hodin).
• 2005 (16.7.) přednáška pro sdružení ARIO při Českém rozhlase „Tlumočníkem v EU“ (120 minut).
• 2006 (27.1.) ESIT Paříž, přednáška ve francouzštině a ruštině pro studenty oboru tlumočení 2.ročníku o osudovosti čísla 8 v dějinách Českého království, Československa i České republiky (90 minut).
• 2006 (27.1.) ESIT Paříž, přednáška ve francouzštině a ruštině pro studenty oboru tlumočení 2. ročníku o osudovosti čísla 8 v dějinách Českého království, Československa i České republiky (90 minut).
• 2006 (7.7.) Festival Šrámkova Sobotka – přednáška „Čeština z pohledu tlumočníka v Bruselu“ (90 minut).
• 2006 (11.11.) Expolingua Praha. Přednáška v doprovodném programu společně se Z. Jettmarovou: „Překladatelství a tlumočnictví – evropské povolání s perspektivou“ (50 minut).
• 2007 (29.1.) Praha. Gymnázium J. Keplera, přednáška pro studenty: „Tlumočení v institucích a orgánech EU a zkušenosti tlumočníků z české kabiny“ (90 minut), Power-Pointová prezentace.
• 2007 (14.3.) Ostrava. Den s překladem na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, přednáška „Eurožargon z pohledu českého tlumočníka v Bruselu (30 minut).
• 2007 (15.3.) Zlín.Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu, přednáška: „Tlumočíme pro Evropskou unii aneb pohled z české kabiny“. (90 minut), Powerpointová prezentace.
• 2007 (17.4.)Brno. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, přednáška v rámci CŽV pro učitele ruštiny: „Tlumočíme pro Evropskou unii aneb pohled z české kabiny“ (90 minut), Powerpointová prezentace.
• 2007 (28.4.) Praha. seminář v rámci Certifikačního vzdělávacího programu České komory tlumočníků znakového jazyka: „Úvod do teorie a praxe tlumočení“ (4 vyučovací hodiny).
• 2007 (3.11.) Praha - Jeronýmovy dny, JTP. Prezentace Digitální audio-video databáze DAVID.
• 2007 (10.11.) Expolingua – Praha. Doprovodný program. Přednáška: „DAVID – digitální audiovizuální databáze Ústavu translatologie FF UK Praha“ (45 minut).
• 2008 (25.1.) ESIT Paříž, vyžádaná přednáška ve francouzštině pro studenty 2.ročníku oboru konferenční tlumočení – „Současná situace v České republice a přípravy na české předsednictví v EU“ (90 minut).
• 2008 (29.3.) Praha. Vyžádaný seminář v rámci Certifikačního vzdělávacího programu České komory tlumočníků znakového jazyka – akreditace MPSV ČR: „Specifika konferenčního tlumočení“ (4 vyučovací hodiny).
• 2008 (8.11.). Expolingua - Národní dům - Praha. Přednáška v rámci doprovodného programu veletrhu jazyků: „Mini-lekce z tlumočení“ (45 minut).
• 2009 (18.1.) Praha. Vyžádaná přednáška v rámci kurzu „Tlumočení znakového jazyka pro neslyšící – pro CODA tlumočníky“ na FF UK Praha: „Úvod do teorie tlumočení“ (4 vyučovací hodiny).
• 2009 (21.-22.3.) Praha. Vyžádaný seminář v rámci Certifikačního vzdělávacího programu České komory tlumočníků znakového jazyka – akreditace MPSV ČR: „1) Úvod do translatologie – historie a metodika tlumočení, 2) Úvod do teorie tlumočení – konsekutivní a simultánní tlumočení“ (celkem 8 vyuč. hodin).
• 2009 (6.3.) Brusel Evropská komise, Generální ředitelství pro tlumočení.Vyžádaná přednáška. (Powerpointová prezentace) na mezinárodní konferenci: 13th DG SCIC Interpretation – Universities conference: „Une expérience de formation d'un pays d'élargissement“ (35 minut). Lze stáhnout na webu SCIC: http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/pr_11605/13eme-conference-dg-interpretation-universites
• 2009 (27.3.). Brno – FF MU. Vyžádaná prednáška v rámci kurzu Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny (akreditace MŠMT): „Jistoty a nejistoty tlumočení a překladu (na konkrétních textech)“ (90 minut).


Členství v odborných společnostech a vědeckých radách

• Zakládající členka Evropské translatologické společnosti (EST: European Society for Translation Studies, od 1992
• Členka Výboru pro vzdělávání a kvalifikaci překladatelů a tlumočníků FIT (Mezinárodní federace překladatelů): 1991-1995
• Členka Jazykovědného sdružení ČR od 1995
• Členka sdružení GALLICA (VŠ učitelé francouzštiny) od 2000
• Zakládající členka Rady ČERAPT (Česká rada pro překlad a tlumočení ) od 1997
• Zakládající členka Jednoty tlumočníků a překladatelů JTP od 1990
• Zakládající členka Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT od 1990
• Členka oborové rady doktorského studia pro obor Translatologie, ÚTRL FF UK od 1996
• Členka oborové komise doktorského studia pro studijní obor 2.1.35 „Prekladateľstvo a tlmočníctvo“ na Filozofické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (od 2005)
• Členka Sdružení Ceny D. Seleskovitchové (Association pour le Prix Danica Seleskovitch) – ESIT, Université Paris III, Sorbonne nouvelle (od 2005)

Členství v redakčních radách odborných časopisů

• Spolueditorka Folia translatologica od 1995
• Členka redakční rady časopisu ToP (Tlumočení a Překlad), čtvrtletník vydávaný Jednotou překladatelů a tlumočníků – od 1992
• Členka vědeckého výboru EER (Echo des Etudes Romanes): www.eer.cz od 2009.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).