JERONÝMOVY DNY 2017

JERONÝMOVY DNY 2017
Datum konání: 4. 11. 2017

Třiadvacáté Jeronýmovy dny,
víkend přednášek, besed, workshopů a prezentací,
které Jednota tlumočníků a překladatelů
již tradičně pořádá ve spolupráci
s odborníky v oboru lingvistiky, překladu a tlumočení,
jakož i dalšími zajímavými osobnostmi
a tlumočnickými a překladatelskými organizacemi,
profesními sdruženími a vysokoškolskými pracovišti
- Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT, Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ),
Komorou soudních tlumočníků ČR (KST ČR), Obcí překladatelů (OP), Ústavem translatologie FF UK v Praze
a Evropskou komisí
se budou konat

v pátek 3. a sobotu 4. listopadu 2017

v K-centru na Senovážném nám. 23, Praha 1.

********************************

Vstup zdarma - změna programu vyhrazena.


********************************

PÁTEK 3. 11.

Co musí překladatel umět, aby se dnes i v budoucnu uplatnil na trhu?
Matching translators’ skills with market needs
Blok DGT ve spolupráci s ÚTRL FF UK v rámci projektu
Překlady a Evropa (#Translating Europe).
Tematicky se ponese ve stejném duchu, jako následná dvoudenní bruselská konference DGT Translating Europe Forum.

Celý program se koná v sále č. 16 v přízemí.

Podrobný páteční program i s časy najdete ZDE


SOBOTA 4. 11.

 
9.30-10.15 [201]
Miloslav Rucki: Jak překládat Wikipedii
(ASKOT uvádí WIKIPEDII)
Přednáška nejprve představí obecné principy a pravidla psaní na Wikipedii, poté se zaměří na možnosti a problematiku překladů. Posluchači se dozví způsoby, jak si překládání ve Wikipedii usnadnit a na závěr i pár tipů, na co si dát v rámci překládání pozor.

9.30-11.00 [254]
Miroslav Pošta: Technologie ve službách překladatele
Miroslav Pošta, autor knihy Titulkujeme profesionálně a blogu pro překladatele (TranslatoBlog.cz), představí svou novou knihu, ve které ukazuje, jak mohou jazykové technologie překladatelům usnadnit práci. Zaměřil se na využití korpusů, nástrojů počítačem podporovaného překladu (CAT) a strojový překlad (MT). Zamýšlí se i nad tím, jak tyto nové technologie ovlivňují postavení překladatele.
 
10.00-11.15 [16]
Komora soudních tlumočníků ČR:
Aktuální otázky soudního tlumočení včetně GDPR (General Data Protection Rule / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Dne 25. 5. 2018 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů (GDPR). Toto nařízení bude účinné ve všech zemích EU, tedy včetně České republiky.
Jana Klokočková (členka představenstva KST ČR),  Kateřina Pivoňková, ved. odd. znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze a Břetislav Chod, právník z advokátní kanceláře SEDLAKOVA LEGAL, která se problematikou GDPR zabývá.
 
10.30-11.30 [201]
PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D. (garant oboru němčina a výuky překladatelských technologií na Ústavu translatologie FF UK)
Budoucnost překladatelské profese
Nový pokrok v oblasti strojového překladu a automatického tlumočení. Co znamená a bude znamenat zavedení tzv. neuronového strojového překladu, o kterém se tolik hovoří? Přijde doba všudypřítomného překladu a bude potřeba systémy na blokování automatického překladu, tak jako existují systémy na blokování reklam? Jaké jsou perspektivy češtiny v éře automatického překladu? Ale především: Jaké zkušenosti mají sami profesionální překladatelé a tlumočníci? Zdá se vám, že strojový překlad se zlepšuje? Dostáváte zakázky na posteditaci strojového překladu? Jak takové zakázky vyúčtovat? Přijďte si vyměnit názory s ostatními.
 
11.30-12.30 [16]
Mgr. Zdeněk Horák: Jaké smlouvy podepisovat / nepodepisovat
Analýza ustanovení smluv o důvěrnosti a rámcových smluv s agenturami

12.00-12.45 [201]
ACTA (Asociace českých překladatelských agentur):
Novinky v IT technologiích pro překladatele (příspěvek bude přednesen v anglickém jazyce)
Konstantin Dranch (localization industry researcher)
In this presentation, I will briefly show the technologies that have impressed me over the last 2 years. We will discuss it from the translator's point of view. Plenty of unbiased criticism included! Here is what you will see:

  • The "Ubers" in translation (Gengo, translate.com, Lingo24, Masterword, Textmaster) — and their colossal fail

  • How to translate websites and eshops with connectors and proxy (Transifex, Memsource, Beebox). 3 ways this tech can let you down at the worst possible moment. 

  • How to set up remote interpreting and replace professional equipment with mobile phones & apps (Speakus, Linguali). What happens when the Internet connection goes down.

  • Payout automation (Smartcat, Solar Staff) — how much longer before the police discover them?

  • Getting to 400 words/hour with adaptive machine translation (Lilt, Yarakuzen) - is this legit?

  • Quality dashboards (DQF, Globalreview). As if you needed one more reason to hate your PM.

  • Hacking it with API for tech-savvy translators (Proz.com API, CMS plugins, selling memory to China)

  • Honorable mentions: bicrawler, Udacity, Microsoft Localization Web Bot 


13.00-13.45 [16]
Hanna Marciniak:
Nepodceňujte se - cenotvorba v překladatelské a tlumočnické praxi
Ve své přednášce se zaměřím na finanční stránku naší profese. Dozvíte se z ní mimo jiné, jak poznáte, že jsou vaše ceny nastaveny správně a proč je to pro váš profesní vývoj klíčové. Zaměříme se na tvorbu ceníku, projektového rozpočtu a cenové nabídky pro klienta. Dále se budeme věnovat tomu, kdy zdražit a jakým způsobem zdražení a vyšší ceny oproti konkurenci komunikovat.
https://www.hannamarciniak.eu/cs/blog/kolik-stoji-vase-prace
 
14.00-14.45 [16]
Robert Vlach: Na volné noze aneb Podnikejte jako profesionálové.
Robert Vlach je zakladatelem portálu nezávislých profesionálů Na volné noze a autorem stejnojmenného bestselleru (Jan Melvil, 2017). Ve své přednášce pohovoří o nejčastějších podnikatelských chybách, kterých se podle jeho zkušeností dopouštějí jazykoví profesionálové na volné noze.
www.navolnenoze.cz, www.melvil.cz/nvn
video: https://www.youtube.com/watch?v=kXSCWY2ABYQ
 
15.00-15.45 [16]
PhDr. Jaroslav Hála: Vězeňský argot v kontextu práce psychologa.
Moderní vězeňství se řídí principy humanizace, účinnosti a bezpečnosti. Vězeňští pracovníci usilují o pochopení dynamiky vězeňského společenství a využití těchto poznatků v zacházení s vězni. Součástí vězeňské subkultury je i vězeňský argot, zvláštní mluva vězňů, ostatním méně srozumitelná. V průběhu času se původní, utajovací funkce argotu proměnila. Dnes je argot více využíván jako psychologická zbraň, usnadňující přežití ve specifických podmínkách vězeňské populace.
 
15.00-15.45 [201]
Gerald Sander: Sicherheit im freiheitlichen Verfassungsstaat - Die Verantwortung des Staates für die Sicherheit seiner Einwohner / Bezpečnost v liberálním ústavním státě – zodpovědnost státu za bezpečnost jeho občanů
Angesichts zunehmender Bedrohungslagen im modernen Verfassungsstaat, stellt sich die Frage: Wie viel Sicherheit kann eine offene und demokratische Gesellschaft einerseits einfordern, wenn sie andererseits ein möglichst hohes Maß an Freiheitlichkeit bewahren will. Für die Klärung der Frage sind die Interdependenzen zu berücksichtigen. Ohne ausreichende Sicherheit kann es nämlich keine Freiheit geben und ohne Freiheit keinen demokratischen Rechtsstaat. Der Vortrag möchte dieses Spannungsverhältnis näher beleuchten. / Vzhledem k narůstajícímu počtu hrozeb v moderním ústavním státě se naskýtá otázka, kolik bezpečnosti může otevřená a demokratická společnost na jedné straně vyžadovat, pokud chce na straně druhé zachovat pokud možno vysokou míru svobody. Při objasňování této otázky je třeba zohlednit vzájemnou provázanost. Bez dostatečné bezpečnosti totiž nemůže existovat svoboda a bez svobody nemůže existovat demokratický právní stát. Přednáška se bude blíže zabývat tímto vztahem vzájemného napětí.
Přednáška bude přednesena v němčině.
Poradna k německým právnickým pojmům (dotazy lze zaslat předem na eliska.bokova@gmail.com)
 
15.00-16.00 [254]
Hedvika Stoklasová:
Tlumočník v 21. století – využití nových technologií a sociálních sítí
Výsledky dotazníků z diplomové práce – zabývá se novými technologiemi a sociálními sítěmi v oblasti tlumočení. Teoretická část popisuje, jak technologický vývoj v průběhu času proměnil samotné tlumočení i způsob práce tlumočníků a jaké možnosti nabízí tlumočení nové technologie. Dále teoretická část nastiňuje historii a fungování sociálních sítí Facebook, Twitter a LinkedIn a popisuje možnosti, které tyto sítě nabízí v oblasti marketingu. Empirická část představuje výsledky dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zmapovat obecné trendy v používání nových technologií a sociálních sítí mezi českými tlumočníky. Online dotazníkové šetření se zaměřilo mj. na to, do jaké míry jsou čeští tlumočníci vybaveni chytrými zařízeními, jaké mají povědomí o technických novinkách a zdali využívají sociální sítě i pro profesní účely. V neposlední řadě pak dotazník zjišťoval, jestli tlumočníci využívají i možnosti marketingu na sociálních sítích. Výzkum proběhl na vzorku 150 lidí. Výsledky analýzy sebraných odpovědí ukázaly, že vybavenost chytrými zařízeními je mezi respondenty poměrně vysoká, vůči netradičním způsobům tlumočení jsou respondenti spíše skeptičtí a sociální sítě tlumočníci využívají spíše ke komunikaci v rámci tlumočnické komunity, nikoliv pro marketing.
 
16.00-17.00 [16]
PharmDr. Alena Sumová, DSc:
Hodiny v našem těle a jak je správně seřídit
https://budkocka.cz/zdravi/jste-skrivan-nebo-sova/
https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1624065861745248/?lang=cs
 
16.00-17.00 [201]
Jiří Vedral: Co vás může potkat při tlumočení
Ukázka nejrůznějších řečových a hlasových vad, nerodilého mluvčího v cizím jazyce, různé rychlosti textu, intonace hlasu...jak je pro tlumočníky těžké tlumočit, když nemají ideální podmínky od mluvčího...
 
17.00-18.00 [254]
Anticena Skřipec. (Obec překladatelů)
Moderuje Blanka Stárková, hostem bude Jiří Hanuš, předseda poroty posledních ročníků Skřipce.
Má anticena za nejhorší překlad stále své opodstatnění? Pomohla za čtvrtstoletí svého trvání zkvalitnit českou překladovou kulturu? Obec překladatelů zve na debatu, které se zúčastní členové bývalých i současných porot Skřipce.
 
17.00-18.00 [201]
Jiří Vedral: Hodnocení kvality překladu

 
Prezentace a prodej:
[15] STAR - „Novinky CAT softwaru STAR Transit NXT“
[152] LINGEA – tištěné a elektronické slovníky
[153] MUNDEF ACADEMY / mundef creative linguistics
I my jsme překladatelé… aneb proč jsme si založili vlastní agenturu.
Prezentace butikové agentury mundef creative linguistics, s. r. o. Přijďte zjistit, v čem se lišíme od tradičních agentur a co děláme pro překladatele na volné noze.

APOSTROF – nakladatelství Mirka Pošty
SLOVNÍKY A GLOSÁŘE Jiřího Vedrala
a další…


***************************

Program Jeronýmových dnů 2016 najdete ZDE:
http://old.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=5061


Začátek akce: 04.11 2017
Konec akce: 04.11 2017
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).