Ivana Čeňková a kol.: Teorie a didaktika tlumočení I. (recenzia).

Ivana Čeňková a kol.: Teorie a didaktika tlumočení I. (recenzia).
18.6 2015
Odborná publikácia Teorie a didaktika tlumočení I., veľmi skromne označená Ivanou Čeňkovou v mene autorského kolektívu ako „naša učebná pomôcka“ /str. 3/, je však hlbokou a vedecky precízne vedenou sondou do teórie a didaktiky tlmočenia od polovice 20. storočia po súčasnosť. V prehľadne a logicky členených kapitolách sa najprv premieta história tlmočenia, ďalej počiatky teórie tlmočenia s prvými výskumnými prácami a projektmi, dominujúce tendencie a modely teórie tlmočenia v jednotlivých teritóriách / Česká a Slovenská republika, nemecká jazyková oblasť, stredoeurópsky región, bývalý Sovietsky zväz, Francúzsko, Švajčiarsko, Taliansko, škandinávske krajiny, Veľká Británia, USA, Japonsko ako aj stručné zhodnotenie teórie tlmočenia v ostatných častiach sveta/. V týchto analýzach nájde skutočne každý recipient to svoje. Začínajúci teoretik si vybuduje teoretický základ pre svoju ďalšiu vedeckú prácu podľa orientácie / psychologickej, neuropsychologickej, psycholingvistickej, textovolingvistickej, didaktickej atď./, pri čom si uvedomí dôležitosť metodológie. Ak sa rozhodne pre výskum anticipácie v procese simultánneho tlmočenia, ukáže mu publikácia šikovným a prehľadným usporiadaním vyselektovanú teoretickú os - napr. Černov - Čeňková - Alexieva - Nováková - Jones.

Ak bude chcieť začať s textovolingvistickými parametrami, nájde teoretické východiská napr. u Kopczyňskeho. Ak postaví svoje teoretické bádanie na dosiahnutej jazykovej bezproblémovosti a spontánnosti vyjadrovania pri formulovaní textu v cieľovom jazyku pri konzekutívnom tlmočení publikácia mu pomôže začať u Seleskovitchovej. Ak sa bude uberať cestou analýzy využitia, resp. prečerpania limitu disponibilnej mentálnej energie a otázok aktívnej a pasívnej zóny lexiky bude najlepším Gile. Takýchto prípadov a kombinácií by sme mohli z publikácie vyčísliť veľmi mnoho, podľa orientácii či jazykovej fundovanosti. Erudovaný teoretik si potvrdí správnosť svojej vedeckej orientácie a nájde paralely svojho vlastného vedeckého výskumu pre danú resp. aj inú dvojicu jazykov a objaví prípadné „prázdne alebo menej obsadené miesta“ vo výskume. Didaktik má možnosť premietnuť výsledky najnovších výskumov do svojej každodennej pedagogickej práce a stále tak posúvať komplexnú prípravu konferenčných tlmočníkov na vysokú úroveň zohľadnením triády teória - prax - výučba. Ako jeden z príkladov možno uviesť používanie retrospektívnych tlmočníckych protokolov ako záznam a analýzu verbalizovaných tlmočníckych výkonov po preštudovaní odporúčanej publikácie S. Kaliny Strategische Prozesse beim Dolmetschen /str. 53/. V didaktike tlmočenia sa ako osvedčené ukazujú aj Pöchhackerove / str. 52/ prípadové štúdie, ktoré u študentov nachádzajú spravidla veľmi pozitívnu rezonanciu, práve kvôli komplexnosti prístupu. Tlmočníkovi - profesionálovi poskytuje publikácia cenné informácie o tom ako sa proces tlmočenia v jeho dichotómnosti a s jeho stratégiami môže zdokonaľovať. Okrem defilujúcich osobností akademickej pôdy autori poukazujú - zohľadňujúc predovšetkým recipientov / tlmočníkov - na dve veľmi výrazné a významné osobnosti, ktorými sú na medzinárodnej tlmočníckej scéne Sergio Viaggio a Roderick Jones. Aj študenti a doktorandi iste ocenia rozsah bibliografie, ktorá na rozdiel od obvyklého publikovania má svoje miesto v podobe použitej a odporúčanej literatúry v závere jednotlivých kapitol a tým umožňuje pracovať flexibilne a efektívne. Samotnému zostaveniu tejto „cielenej“ bibliografie predchádzala veľmi náročná analytická práca celého autorského kolektívu, ktorá tento typ zoradenia vlastne vôbec umožnila. Publikácia potvrdzuje teórii tlmočenia jej svojbytnosť s interdisciplinárnym pozadím. I keď to nie je explicitne vyjadrené, z celkového podania a spracovania odbornej problematiky publikácie vyplýva, že autori nepovažujú teóriu a didaktiku tlmočenia za „ prívesok“ translatológie, ale za jej plnohodnotnú súčasť, ktorá má svoje špecifiká, stratégie, modely a vlastné vízie. Jednou z nich je pre Ústav translatológie FF UK v Prahe aj Teorie a didaktika tlumočení II.

Publikácia Teorie a didaktika tlumočení I. kolektívu autorov pod vedením Doc. PhDr. Ivany Čeňkovej, CSc. je iste vademecum pre všetky inštitúcie vzdelávajúce tlmočníkov v Českej a Slovenskej republike. Práca nesie rukopis erudovaných teoretikov, didaktikov a tlmočníkov, ktorí dokázali pretaviť svoje dlhoročné skúsenosti do tejto publikácie, ktorá je pri komplexnej analýze veľmi cenným príspevkom k teórii a didaktike tlmočenia tak v Českej ako aj v Slovenskej republike.
Taida Nováková

Publikaci si nyní můžete stáhnout na internetu - ZDE.

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).