Zpráva o činnosti za volební období 2009 až 2012

18.6 2015
Uplynuly více než tři roky od posledního Řádného shromáždění členů JTP (ŘSČ), konaného 7. 3. 2009. Za tu dobu nás bohužel opustilo několik významných lidí. Nejen že zemřela poměrně mladá kolegyně Iva Koldrtová, zemřeli i dva naši čestní členové - Dr. Karel Rozsypal a Dr. Ewald Osers a taky naše milá dlouholetá sekretářka paní „Hani“, Anna Drdová.

STRUKTURA

V uplynulých letech se členská základna držela setrvale těsně kolem hranice 600 členů s výkyvy směrem dolů po vypršení lhůty pro platbu členských příspěvků a směrem nahoru na konci roku, kdy noví členové již platí rovnou na rok následující. Nadále máme oba přidružené členy – ASKOT a Opus Arabicum. Rada JTP se sešla šestkrát, z toho tři veřejná jarní výjezdní zasedání, dvě ve Veselí nad Lužnicí a poslední v Písku, a tři podzimní zasedání v Praze. Revizní komise se scházela podle potřeby. Výkonný výbor zasedal nejméně desetkrát za rok a o svých usneseních průběžně informoval členskou základnu Zpravodajem_JTP. Dále v JTP působí Sekce odborného překladu a terminologie, vedená Zuzanou Slánskou, jejíž plénum se schází pravidelně každý rok u příležitosti veletrhu Svět knihy a věnuje se hlavně terminologickým otázkám, tedy vlastní databázi glosářů, které členové sekce mezi sebou sdílejí na internetu (a do níž mají přístup i ostatní členové JTP, kteří do databáze přispějí vlastním glosářem), a pak veřejně přístupnému tzv. vyhledávači užitečných odkazů, jehož pomocí lze zpětně najít terminologické zdroje, na něž členové upozorňují na diskusních skupinách (o jeho doplňování a aktualizace se stará Markéta Vilhelmová).
JTP zůstává nadále členem Mezinárodní federace překladatelů (FIT) a Českého svazu knihkupců a nakladatelů (ČSKN).

KOMUNIKACE

Především čtvrtletník ToP(tlumočení-překlad), vedený šéfredaktorem Petrem Kautským, je jediným periodikem vydávaným v ČR se zaměřením na tlumočení a překlad. Časopis dostávají pravidelně členové JTP a přidružených organizací ASKOT a Opus Arabicum, zájmové skupiny podle zaměření a samozřejmě předplatitelé. Vzhledem k jistému poklesu počtu předplatitelů Výkonný výbor (VV) dlouhodobě pracoval na zlepšení jak grafické, tak obsahové stránky časopisu. Jistě jste si všimli, že od jisté doby je časopis částečně barevný, obsahuje méně teorie a články v něm jsou krátké a pokud možno rozmanité. (Tímto nadále platí výzva všem, kteří se chtějí podělit o své poznatky, názory a úvahy, PIŠTE! Krátké články můžeme dát do ToPu, dlouhé na web, případně krátkou verzi do ToPu a dlouhou na web.)

Dále máme již řadu let Zpravodaj_JTP, který dostávají e-mailem všichni členové v průměru jednou týdně. Jedná se o aktuální informace, pozvánky na akce, varování před neplatiči, odkazy na terminologické zdroje na internetu, oznámení o vypisovaných tendrech a podobně.

Nadále máme také dvě diskusní skupiny. Jednu vyhrazenou pro členy JTP jtp_obecne@yahoogroups.com a druhou veřejně přístupnou preklady@yahoogroups.com. Velice doporučujeme všem členům přihlásit se na jtp_obecne, neboť tam posíláme nabídky práce, které na JTP občas chodí a je to nejúčinnější a nejpružnější způsob, jak se rychle na něco zeptat, ať už jde o slovíčka, o daně nebo o cokoli jiného. V poslední době pozorujeme, že 99 % kolegů, kteří se rozhodli ukončit své členství v JTP, nebylo přihlášeno na diskusní skupině. Naopak ti, kteří na skupině jsou, opouštějí JTP jen zcela výjimečně.

V poslední době jsme také založili malou uzavřenou skupinu CertiCzech@yahoogroups.com do níž jsou přihlášeni dobrovolníci, kteří projevili zájem o problematiku FIT-Europe, harmonizace a certifikace v oboru.

Před rokem jsme také založili profil a stránky JTP na Facebooku. Profil má cca 240 „přátel“ a stránky mají 440 „fanoušků“. Stránky vytvořila a provozuje kolegyně Hana Kulhánková a na obou platformách uveřejňujeme jak odkazy na webové stránky JTP tak různé zajímavosti z internetu.

AKCE

Tradičně se každým rokem konaly pod taktovkou Petra Kautského Jeronýmovy dny jako naše hlavní akce. Vzhledem k velké návštěvnosti a mnoha překrývajícím se přednáškám a besedám, které postupně převážily nad prodejem slovníkářské produkce, jsme v posledních třech letech Jeronýma v prostorách JTP rozložili do dvou dnů, pátku odpoledne a soboty, zpravidla v prvním víkendu v listopadu hned po Dušičkách.
Počet jednotlivých pořadů i účinkujících rok od roku stoupá: v roce 2009 jsme v pátek a v sobotu měli na programu 14 vystoupení s 18 účinkujícími, o rok později 17 pořadů a 28 přednášejících a účinkujících a vloni dokonce 22 programových bloků a 34 účinkujících (a v to nepočítáme tradiční ansámbl Aleny Hanusové Swing Cheek při závěrečném jeronýmovském večírku).
Program najdete na webu zde
http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-1764,
http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-1350
http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-2182,
http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-1833,
http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-2417,
http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-2768.

V posledních dvou letech jsme dokonce začali pořádat obdobu Jeronýmových dnů v malém na jaře, takzvaný Jarní víkend. Na jaře bývá přednášek méně, nepřekrývají se, ale je jich soustředěno několik do dvou dnů, aby se kolegům vyplatilo například vážit cestu z větší dálky.
http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-2434,
http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-2923.

V předvečer svátku Sv. Jeronýma, tedy 29. září, se již třikrát konala Mše svatá za tlumočníky a překladatele, kterou vždy zařídila Rita Kindlerová, která na nich také zpívá se svým vokálním souborem Gondrassek.

Stálicí mezi našimi akcemi je soutěž Slovník roku, letos se uskuteční podvacáté. Počet slovníků přihlášených a věnovaných do knihovny JTP se pohyboval mezi 60 a 120 ročně. Nicméně pozorujeme v těchto problémových letech určitý pokles ve vydávání slovníků., Nejenže nakladatelé trpí ekonomickou krizí, ale navíc internet poskytuje velké množství informací, které dříve nebyly jinak dostupné a snižuje tak poptávku po slovníkové literatuře. Uvidíme, jak se vyvine situace do budoucna, ale očekáváme další pokles počtu slovníků v soutěži. Ceny soutěže Slovník roku jsou předávány každoročně na veletrhu Svět knihy, kde JTP mívá pravidelně stánek, v němž přihlášené slovníky vystavuje. Loňský laureát si místo peněz odnest po dlouhé době trofej a Helena Giordanová iniciativně stvořila moc pěkné nové trofeje.

Dále jsme se účastnili každoroční dabingové soutěže Františka Filipovského. V porotě nás zastupovaly nejprve Dely Serrano a další dva roky Alena Rádyová. JTP přispívá na Cenu Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořádnou kvalitu překladu a úpravy dabovaného audiovizuálního díla částkou 10.000 Kč a v minulých měsících jsme přislíbili rozdělit se s Obcí překladatelů o cenu sošky, kterou vítěz dostane také.

V roce 2011 se naši zástupci Petr Kautský, Alena Rádyová a Jiří Vedral zúčastnili Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, kde jsme měli stánek a kromě toho Jiří Vedral každoročně vystupoval jménem JTP v doprovodném programu veletrhu Expolingua, nyní Lingua Show. Své zástupce jsme vyslali i na různé semináře a sympozia pořádaná příslušnými ministerstvy a vysokými školami. Monika Martínková nás zastupuje na seminářích o překladu právních předpisů EU pořádaných odborem kompatibility Úřadu vlády a Generálním ředitelstvím pro překlady EK v Praze a na akci Den s překladem na univerzitě v Ostravě, Katarzyna Filgasová se účastnila za JTP semináře o tlumočení pro orgány činné v trestním řízení a Andrej Rády nás zastupuje v pracovní skupině ministerstva kultury zaměřené na přípravu novely autorského zákona.

V roce 2010 oslavila JTP 20 let svojí existence. Při té příležitosti uspořádala Katarzyna Filgasová půldenní seminář na téma Překlady a interpretace kultur jakožto východisko k jejich porozumění, jehož se kromě význačných lektorů zúčastnili dokonce dva polští velvyslanci, jeden bývalý a jeden ve funkci. Dále jsme v rámci tohoto výročí také uspořádali Hold sekretářkám, slavnostní oběd a posezení pro všechny naše minulé a současné sekretářky. K dvacátému výročí založení JTP jsme vydali taky DVD s názvem Narozeninová mozaika aneb 20 let JTP, které se stalo i dobrým obchodním artiklem – výlisky jsou již téměř vyprodány.

V roce 2011 jsme si připomenuli 100 let od založení Haškovy Strany mírného pokroku v mezích zákona haškologickou konferencí Mírný pokrok stále živý
http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-2487

KURZY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Nejvíce kurzů v uplynulém období uspořádala Katka Filgasová. Jednalo se o osm kondičních kurzů konferenčního tlumočení polštiny. Dále jeden kurz zaměřený na překlad mezi polštinou a češtinou a dva terminologické workshopy v polštině. Je to ojedinělý projekt, jehož se účastnila i řada kolegů z Polska. Pokud by se našli další dobrovolníci, kteří by se ujali podobných kurzů v jiných malých jazycích, které Ústav translatologie neučí, bylo by to nesmírně záslužné.

Dále se konala řada jednorázových školení, půldenních či jednodenních.
Eliška Boková zajistila německého lektora (Gerald Sander) na kurz právnické němčiny – pro velký úspěch plánujeme letos pokračování.
Kolegové Buchtel a Palatin uskutečnili několik přednášek zaměřených na překladatele.
Martin Janda uspořádal tři besedy se zaměřením na IT v cyklu PPP Počítačem podporovaný překladatel.
Já jsem organizačně zajistila Podnikatelský workshop pro překladatele (Judy Jenner), Školení nejen pro překladatele britských právních textů (David Hutchins) a dva kondiční kurzy pro překladatele angličtiny (Tomáš Svoboda).
Pokud jsem na někoho zapomněla, omlouvám se. Veškeré minulé akce najdete v Historii akcí zde:
http://www.jtpunion.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=24.

Abychom povzbudili organizátory různých kurzů a školení, rozhodli jsme ve výboru poskytnout organizátorovi akce odměnu. Za půldenní akci, 3000,- Kč, za jednodenní akci 7000,- Kč a za vícedenní akci 10.000,- Kč.

Dále jsme byli spolupořadateli velkého počtu akcí. Především všech přednášek naší členské organizace Opus Arabicum, kterých se koná cca 10 ročně a kurzů zdarma od fy Star o CAT programu Transit. Občas zaštiťujeme nederlandistické akce organizace NE-BE (organizuje Ruben Pellar), dvakrát ročně přednášky Společnosti přátel Itálie a dlouhodobě působíme jako „mediální partner“ Bubeníčkovských večerů v Divadle na Prádle a literárních pořadů v kavárně Cafeidoskop, kde často vystupují kolegové překladatelé v různých rolích.

Příjemným vyvrcholením každé sezóny je hojně navštěvovaná „zimní závěrečná“ v prosinci mezi svátky v prostorách sekretariátu JTP a „letní závěrečná“ na začátku prázdnin, kterou tradičně hostí Šárka Rubková u nich na zahradě.

JTP podporuje i účast svých členů na konferencích či kurzech v zahraničí, k čemuž slouží „studijní stipendium JTP“. Vloni bylo poskytnuto kolegovi Ondřejovi Klabalovi pro účast na mezinárodni konferenci TRADULINGUAS v Portugalsku (úhrada cestovného), o níž jste se již v jeho článku mohli dočíst v posledním ToPu.

SPOLUPRÁCE SE SESTERSKÝMI ORGANIZACEMI A ŠKOLAMI

JTP intenzivně spolupracuje s dalšími sesterskými organizacemi, jejichž akce pravidelně propaguje, zve je do poroty Slovníku roku a nabízí jim prostor v programu Jeronýmových dnů.

Především ASKOT jako přidružený člen využívá služby sekretariátu JTP, pořádá v našich prostorách svoje schůze a dotuje každý rok částkou 10.000 Kč cenu poroty za překladový slovník.

Spolupracujeme také s Komorou soudních tlumočníků ČR, která pořádá některé své akce v našich prostorách. V letošním roce jsme přispěli KST ČR na pronájem kabin na konferenci EULITA, kterou pořádali v Praze. V loňském roce byla KST ČR také přijata do FIT, čímž jsme zavedli vzájemné poskytování členských slev z ceny akcí členům druhé organizace.
Toto pravidlo ostatně uplatňuje řada členských organizací FIT, takže naši členové využívají zlevněné poplatky na akcích BDÜ v Německu a naopak a také kolegové z polského Tepisu platili zlevněné kurzovné u nás. (Tím bych ráda připomněla členům, kteří se hlásí v zahraničí na nějakou akci, aby se informovali, zda se na ně podobná sleva FIT také nevztahuje.)

ČKTZJ si v loňském roce vyžádala několik zástupců JTP, které zapojila do expertních panelů, které vypracovaly soubor dokumentů jako etický kodex, standarty poskytování sociálních služeb, plán vzdělávání a podobně.

Obec překladatelů využívá naše prostory, poskytuje našim členům služby právníka v oblasti autorského práva a od letošního roku se s námi podílí 3500 Kč (tedy polovinou) na ceně trofeje za Cenu Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořádnou kvalitu překladu a úpravy dabovaného audiovizuálního díla.

Spolupracujeme samozřejmě s Ústavem translatologie FF UK. Nejenže my využíváme tlumočnickou a počítačovou laboratoř ÚTRL při kondičních kurzech, ÚTRL krátce využívala naše prostory po havárii vody ve Šporku. Pedagogové z ÚTRL učí na našich kurzech (především Ivana Čeňková a Tomáš Svoboda) a naopak zase třeba Petr Kautský měl přednášku ke studentům translatologie o JTP. V roce 2009 jsme společně realizovali poměrně rozsáhlý průzkum překladatelského trhu, jehož výsledky najdete na našich stránkách. http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-2545
V roce 2010 jsme zase byli spolupořadateli konference Překlady pro EU spolu s ÚTRL a GŘ pro překlad EK.

Spolupracujeme ovšem dlouhodobě také s Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici hlavně formou spolupořadatelství některých jejich konferencí a v rámci publikační činnosti.

S Ostravskou univerzitou jsme se zapojili nejen prostřednictvím Moniky Martínkové na Dni s překladem, ale například naši zástupci Peter Stephens a Karolina Juráková se v dohledné době zůčastní semináře o překladu náboženských textů.

V poslední době se na nás začala obracet i Jazyková škola s právem SJZ hl. m. Prahy, především v souvislosti s propagací některých jejich neobvyklých kurzů a zkoušek.

Spolupracujeme jak s českým tak slovenským zastoupením Evropské komise. Obě nás pravidelně informují o relevantních akcích a výběrových řízeních. Pracovníci českého zastoupení GŘ pro překlad EK často vystupují na Jeronýmových dnech, také tato instituce sponzorovala naší haškologickou konferenci. Na Slovensku zase Andrej Rády přednášel na semináři o přechylování, který tam Zastoupení EK uspořádalo v roce 2009.

DALŠÍ AKTIVITY A ZAJÍMAVOSTI

V loňském roce jsme na radu Jiřího Vedrala přihlásili JTP a její publikace do kolektivní správy Dilia - o tom jaký to přineslo efekt se dozvíte ze zprávy o hospodaření, ale byl do dobrý nápad.

Dále se snažíme rozšiřovat nabídku slev pro členy JTP u různých dodavatelů. V tuto chvíli počítáme patnáct poskytovatelů slev (a to již po vyřazení těch, kteří se neosvědčili nebo nabídku ukončili). Pokusili jsme se dojednat ještě výhodnější podmínky pojištění odpovědnosti pro překladateli, ale bohužel naše vyjednávací pozice je velmi slabá, vzhledem k tomu, že za dvanáct let jeho existence toto pojištění uzavřelo jen 12 členů.

Zkusili jsme také dvakrát uspořádat školení pro udržování zdravé páteře. První školení mělo být placené, ale na to se nepřihlásil nikdo. Druhé uspořádala Gabriela Oeburg zdarma a tam přišly čtyři účastnice. Z toho jsme usoudili, že to není žádaný formát na toto téma.

JTP mimo jiné také pomáhá svým členům s vymáháním pohledávek, se zhruba osmdesátiprocentní úspěšností.

ZÁVĚR

Tři roky jsou dlouhá doba a JTP je organizace aktivní s pevným místem ve svém oboru. Doufáme, že i v budoucnu zůstane oporou i referencí jak pro své členy, tak pro všechny, kdo s překladateli a tlumočníky přicházejí do styku.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).