Zpráva o činnosti JTP za léta 2002 – 2006

18.6 2015
Nejprve pár tvrdých dat:

Po celé uplynulé období se počet členů pohyboval kolem 600, z toho cca 100 na Slovensku a asi 30 v dalších zemích. Je to stav setrvalý již delší dobu.
Podobně jako v minulých obdobích, Výkonný výbor se scházel zhruba jednou měsíčně a Rada JTP jednou na jaře a jednou na podzim. Jarní zasedání Rady jsou pokaždé veřejná a výjezdní. Jednou se konala v Kamenici nad Lipou a dvakrát ve Veselí nad Lužnicí. Pokaždé se jí zúčastnilo dohromady 15 až 25 členů. Podzimní zasedání se konala vždy v Praze a rozhodovala o doporučených tarifech a členských příspěvcích na následující rok.
Základní členský příspěvek zůstal nezměněný, a to již více než 7 let, ve výši 2000 Kč. Jen na Slovensku došlo k jeho postupné valorizace na tuto úroveň (z 2000 Sk v roce 2002 na 2700 Sk v roce 2006).
V roce 2003 proběhla rovněž dvě Mimořádná shromáždění členů, jejichž cílem bylo formálně uvést stanovy JTP do souladu s českou legislativou.

Ve svém „volebním programu“ na podzim 2002 jsem zdůrazňovala především, že se nechystám k žádným revolučním změnám, a že mým prvořadým cílem bude provést JTP bez otřesů dalšími léty její prospěšné existence, tak aby pokračovala ve směru, který jí stanovil její zakladatel a můj předchůdce Andrej Rády.
Podobně jako politici jsem ale zjistila, že předvolební sliby jsou jedna věc a realita zase věc druhá. A tak se stalo, že JTP prodělala od posledního řádného shromáždění členů konaného ve Šternberku na Moravě v listopadu 2002 nemálo změn. Doufám však, že tyto změny převážně organizačního charakteru neměly neblahý dopad na její poslání.

Jak si asi vzpomínáte, do Výkonného výboru nás bylo zvoleno pět. Velmi záhy ale Otto Pacholík přesídlil do Lucemburku, zatímco Rita Kindlerová a Jiří Eichler vystoupili z Výboru, jeden ze zdravotních, druhý z pracovních důvodů. Tak se stalo, že jsme s Petrem Kautským zůstali na práci sami dva a proto jsme kooptovali do Výboru nového webmastera Jiřího Vedrala a přemluvili členku Rady Helenu Giordanovou, aby nám pomáhala, čímž jsme doplnili své těžce prořídlé řady.

Personální změny proběhly i na našem sekretariátu. Do konce roku 2005 jsme měli v Praze dvě placené sekretářky, paní Annu Drdovou a paní Pavlu Jarošovou, každou na poloviční úvazek, které v prosinci odešly na vlastní žádost do důchodu. Od letošního roku máme na plný úvazek paní Janu Matějkovou. Externě nám pak nadále pomáhá s účetnictvím a daněmi pan Ing. Jaroš.

Nemalou změnou bylo i přestěhování JTP do nových kanceláří, k němuž došlo na podzim 2005. Nejprve panovala obava, že budovu „Jeruzalémská“, v níž jsme měli kanceláře doposud, většinový vlastník prodá třetí osobě. Nakonec k tomu nedošlo, přesto jsme získali nově upravené a prostornější kanceláře, kde knihovna JTP dokonce získala vlastní místnost.

Další změny vyplynuly z toho, že jsme se pokusili udělat jakousi inventuru a odbourat neproduktivní a kontraproduktivní aktivity a struktury v JTP.
Nejvýznamnější bylo uzavření bratislavského sekretariátu, k němuž došlo na konci roku 2004. Vzhledem k tomu, že počet slovenských členů po celou dobu existence JTP osciluje mezi 90 a 130, bylo finančně neúnosné platit nadále provoz druhého sekretariátu v Bratislavě (sekretářka paní Hasonová byla zaměstnaná na třetinový úvazek), který nebyl příliš využívaný, neskýtal prostor k pořádání akcí a při vyřizování členské agendy byl spíš mezičlánkem navíc než pomocí. Od roku 2005 tedy máme jen jeden sekretariát, a to na Senovážném náměstí v Praze, který přímo vyřizuje agendu pro všechny členy, více méně v reálném čase.

Další změnou bylo postupné zrušení asi čtyř bankovních účtů, které všechny požíraly poplatky, takže dnes máme jen jeden běžný účet v českých korunách a dva termínované, které nic nestojí a nesou úroky.

Ne přímo zrušená, ale pozastavená byla také Česká rada pro tlumočení a překlad, v níž zastupoval JTP Jiří Eichler a která pořádala kvalifikační zkoušky pro překladatele a tlumočníky. Zřízena byla původně v době, kdy se očekávala nějaká forma státní regulace přístupu k naší profesi. Nakonec tlumočnictví a překladatelství zůstalo živností volnou a zkoušky ČERAPT do určité míry ztratily na naléhavosti. Navíc, aby Rada plnila svou funkci, mělo být možno skládat zkoušky především v málo rozšířených jazycích, což bylo ovšem organizačně a finančně příliš náročné a hlavní partner v Radě, Ústav translatologie UK, nepovažoval za účelné v pořádání zkoušek pokračovat.

V roce 2005 JTP také vystoupila z Konfederace umění a kultury, neboť jsme se přesvědčili, že naše setrvání v této organizace nepředstavuje pro JTP žádný přínos.

Zrušený byl také občasník Dopis Členům, který v minulosti vycházel zhruba šestkrát ročně. Vzhledem k tomu, že si postupně drtivá většina členů zřídila e-mailovou schránku, nahradil jej e-mailový Zpravodaj_JTP, který nestojí peníze za tisk, nevyžaduje práci s grafickou úpravou a poskytuje informace absolutně čerstvé tím spíš, že informace do Zpravodaje mohou členové výboru posílat odkudkoli a nemusí dojít napřed na sekretariát. Zpravodaj informuje všechny členy o akcích, novinkách a zajímavostech podle potřeby v průměru jednou týdně.

Zmodernizovali jsme také databázi JTP. Je to program, který jsme si nechali vytvořit na objednávku a kterým jsme konečně sloučili někdejší tři samostatné databáze – členskou, abonentskou a „ostatní“. To vneslo nebývalý přehled a pokrok do vyřizování členské agendy, předplatného, změn osobních údajů a podobně. Naše databáze dnes čítá přibližně 10.000 kontaktů. Současně jsme si nechali udělat i nové internetové stránky, které se zatím stále ještě dokončují. Novinkou bude posléze i vyhledávání překladatelů na webu nejen podle jazyků nebo bydliště, ale i podle oboru specializace.

Reorganizace se dostalo i sekcím JTP. Sekce severských jazyků byla pozastavena pro nečinnost. Sekce TermLex, jejíž vedení pozbylo členství v JTP, byla připojena k Sekci technického překladu, z níž se stala Sekce odborného překladu a terminologie se sídlem v ČR, vedená Zuzanou Slánskou. Sekce soudních tlumočníků naopak ukončila svou činnost v ČR (neboť zde hájí specifické zájmy soudních tlumočníků samostatná organizace KST ČR) a přesunula své těžiště na Slovensko, kde se pod vedením Andreje Rádyho významně podílela na přípravě legislativy i vzdělávání pro soudní tlumočníky na Univerzitě Konštantina Filozofa v Nitře.

K dílčím změnám došlo v soutěži Slovník roku, kterou v minulosti organizoval a řídil knihovník Honza Hájek s Jiřím Eichlerem. Od roku 2004 soutěž organizuje přípravná komise složená z členů Výkonného výboru JTP a tajemnice soutěže Aleny Šourkové. Také došlo ke změně trvání hodnoceného období, takže jednotlivé ročníky kopírují kalendářní rok. Tím zůstává dostatek času pro vyhodnocení soutěže před konáním výstavy Svět knihy, kde každým rokem v květnu předáváme ceny vítězným slovníkům. Hlavní cenu JTP dotuje částkou 20.000 Kč (s alternativní možností místo peněz odnést si trofej) a cenu za překladový slovník dosud pokaždé dotovala Asociace konferenčních tlumočníků částkou 10.000 Kč.

Co se soutěží týče, nutno doplnit Dabingovou soutěž Františka Filipovského, v níž JTP uděluje „Cenu Jednoty tlumočníků a překladatelů za nejlepší překlad a úpravu dialogů audiovizuálního díla“ a dotuje ji částkou 10.000 Kč. V minulých dvou ročnících jsem zastupovala JTP v porotě já a v tomto roce nás zastupuje Petr Kautský. Předávání cen probíhá v Přelouči, rodišti Františka Filipovského, a je pokaždé natáčeno Českou televizí, což zase zpětně přispívá k propagaci JTP.

Tím se dostáváme k rozmanité oblasti propagace naší organizace.
V lednu 2003, vydala JTP brožurku Překlady a jak na to, kterou přeložil a „lokalizoval“ do češtiny Otto Pacholík a zajistil kompletní financování jejího tisku z vnějších zdrojů. Uspořádali jsme o ní tiskovou konferenci, na níž jsme přizvali předsedkyně ostatních tří českých sesterských organizací ASKOT, KST ČR a OP. Akce měla nečekaný ohlas v tisku i v rozhlase, brožurek se během roku rozdal prakticky celý náklad 10.000 kusů a dosud je k dispozici na CD i na webových stránkách. Nejnovější reakcí z posledních dní je návrh brožurky, kterou JTP nezištně nabídl kolega Miroslav Pošta, a která by zas byla zaměřená na tlumočení. Také náš člen Jiří Stejskal, současný předseda americké ATA, nás informoval, že připravují podobný materiál o tlumočení, který bychom mohli v budoucnu využít.

Dále Andrej Rády uspořádal informační kampaně v Prešově, Nitře a v Banské Bystrici zaměřené na problematiku soudního tlumočení, další vzdělávání tlumočníků a překladatelů a na činnost JTP obecně.

V průběhu roku 2004 se Výbor usnesl, že budeme vždy inzerovat v přílohách o překladu a tlumočení, vydávaných různými deníky, takže nám vyšla řada článků a inzerátu v Hospodářských novinách, MF DNES, Lidových novinách, Respektu, Almanachu Labyrint, v časopise Svazu českých knihkupců a nakladatelů a několik rozhovorů v rozhlase.

A tak se pomalu dostávám k publikacím JTP.
Hlavní a jedinou periodickou publikací JTP je čtvrtletník ToP(tlumočení-překlad) jehož šéfredaktorem je Petr Kautský. Většina z vás si jistě všimla, že časopis ToP změnil vzhled. Angažovali jsme nového profesionálního grafika, Čestmíra Prchlíka, který dodal časopisu dynamičtější tvář a tiskne se na kvalitnější papír.

Každým rokem také vycházela na přelomu prosince a ledna příloha. V uplynulém období to bylo neveřejné CD Veřejné listiny, vydané ve spolupráci s KST ČR jen pro členy, CD 15 let JTP, a knížečky Tichá pošta a Strč prst skrz krk vydané ve spolupráci s Obcí překladatelů.
Česká pošta zrušila zlevněné sazby poštovného pro hromadná podání tiskovin a tak byly zrušeny někdejší brigády dobrovolníků na balíčkování ToPu. Expedici po ČR zajišťuje Post-servis. Jen na Slovensko je stále výhodnější, když někdo (většinou Andrej Rády) odveze balík časopisů na slovenskou poštu a tam je podá za vnitrostátní poštovné.

V uplynulém období jsme také jednou vydali tištěný Seznam členů. Byla to obvyklá kalvárie, několikanásobně prodloužených výrobních lhůt, desítek křížových kontrol, ztracených korektur a podobně. Do budoucna plánujeme, že bude možno využít výstupu z nové databáze k převedení na CD a do tištěné podoby vždy aktuálně, na konkrétní objednávku a bez lidského zásahu, aby se zamezilo překlepům a jiným omylům.

Nyní se dostávám k nejobsáhlejší části činnosti a tou jsou pořádané akce. Za uplynulé období se nám podařilo navázat velmi přátelské a konstruktivní vztahy se všemi sesterskými organizacemi v ČR - ASKOT, KST ČR, OP i České komory tlumočníků znakového jazyka. I spolupráce se slovenskými SSPUL a SSPOL je zcela bezproblémová. Velkou zásluhou SSPOL je ku příkladu, že každým rokem zakoupí a přihlásí do naší soutěže Slovník roku několik hodnotných slovenských slovníků. Kromě toho nás oslovila nově vzniklá SAPT s nabídkou spolupráce, kterou jsme pochopitelně přijali. Z toho důvodu, řadu akcí pořádáme ve spolupráci s jinými organizacemi a mnohé akce sesterských organizací pouze propagujeme a za to naši členové mají stejné podmínky účasti jako jejich členové.

Hlavní každoroční akcí jsou Jeronýmovy dny pořádané první sobotu v listopadu. Stálicemi na programu jsou semináře o Evropské Unii, o soudním tlumočení a o počítačových programech, dále beseda Obce překladatelů, nabídka slovníkových a softwarových nakladatelství a knižní second-hand. V posledních dvou letech se také konaly besedy s ukázkami o tlumočení do znakového jazyka a různé další zajímavé přednášky. Každým rokem navštíví Jeronýmovy dny několik set návštěvníků.

JTP má smlouvu o spolupráci s Univerzitou Matěja Bela v Banské Bystrici, která byla letos v lednu prodloužena a v jejím rámci se každým rokem zástupce JTP, zpravidla člen Sekce technického překladu, účastnil odborných konferencí pořádaných touto vysokou školou.

Další pravidelnou aktivitou byl Klub kultury překladu jak v Praze tak i v Bratislavě, který nyní přešel na volnější tempo než v minulosti, kdy se konala přednáška každé první úterý v měsíci. Několik pokračování se dočkal také hojně navštěvovaný seminář o češtině pořádaný ve spolupráci se Sekcí technického překladu. V roce 2004 proběhl cyklus kurzů tlumočnického zápisu a simultánního tlumočení pořádaný Ivanou Čeňkovou z UTRL a jak jsem už naznačila, naši členové hojně navštěvovali akce sesterských organizací, pořádané u nás v budově a jinde.

Na základě požadavků našich členů jsme zadali několik právních a daňových rozborů složitějších otázek. Také jsme dosáhli zhruba 70% úspěšnosti při vymáhání pohledávek kolegyň a kolegů za tlumočnickými agenturami.

V roce 2005 jsme uspořádali anketu o cenách na trhu překladu a tlumočení a její vyhodnocení jsme zveřejnili v časopisu ToP. Mám-li shrnout její výsledek do jedné věty, dá se říci, že situace na trhu je velmi rozmanitá, na Slovensku jsou obvyklé vyšší sazby než v ČR (nejen nominálně, ale v absolutních hodnotách) a naši členové v průměru dosahují vyšších příjmů než kolegové, kteří nejsou nikde organizovaní. Současně nám tato anketa pomohla ověřit si, že naše doporučené tarify vydávané v prosinci každého roku nejsou odtržené od reality.

Závěrem na vysvětlenou, proč se dnešní shromáždění členů koná až teď. V minulosti probíhala Řádná shromáždění členů na podzim. Letošní podzim však poznamenal zmatek se stěhováním, navíc v listopadu se konají Jeronýmovy dny, jejichž příprava zabere dost času. Další výhodou je, že po Novém roce je uzavřené hospodaření uplynulého roku a konečně v lednu a únoru, kdy je „okurková sezóna“, má více členů možnost utrhnout se od práce a pobýt s kolegy. Proto navrhujeme, aby se i nadále ŘSČ JTP, pořádaná jednou za tři roky, konala vždy začátkem roku.

Amalaine Diabová
V Praze dne 25.2.2006
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).