Štatút sekcie súdnych tlmočníkov JTP

18.6 2015
Sekcia súdnych tlmočníkov JTP bola založená dňa 13. januára 1993 podľa čl. 11 Stanov Jednoty tlmočníkov a prekladateľov. Sekcia má sídlo v Bratislave. Cieľom sekcie je združovať členov JTP, ktorí podľa právnych predpisov tej-ktorej krajiny vykonávajú funkciu súdneho tlmočníka, umožniť im najmä priamu výmenu odborných skúseností a získavanie ďalších poznatkov v odbore, zvyšovanie kvalifikácie a informovanosti členov.

Článok 1

Členstvo v sekcii (1) Členom sekcie môže byť každý člen/členka JTP, ktorý/á podľa právnych predpisov tej- -ktorej krajiny vykonáva funkciu súdneho tlmočníka. (2) Sekcia vedie kartotéku svojich členov na základe prihlášky. (3) Členstvo v sekcii vzniká: Na základe schválenia písomnej prihlášky uchádzača na pléne sekcie. Prihláška musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, adresu a kópiu menovania alebo preukazu. Plénum sekcie môže poveriť hovorcu sekcie, resp. výkonný výbor sekcie, aby v období medzi dvoma plénami sekcie prijímal členov s tým, že ich prijatie potvrdí najbližšie plénum sekcie. (4) Členstvo v sekcii zaniká: a) zánikom riadneho členstva v JTP b) nezaplatením členského príspevku v sekcii, pokiaľ tak člen neurobí ani po upozornení hovorcu sekcie, c) vystúpením zo sekcie, a to dňom, keď člen toto svoje rozhodnutie oznámi hovorcovi sekcie, d) zánikom platnosti menovania podľa príslušných právnych predpisov tej-ktorej krajiny.

Článok 2

Práva a povinnosti člena sekcie (1) Člen sekcie má predovšetkým tieto práva: a) voliť výkonný orgán sekcie a byť volený do výkonného orgánu sekcie, b) rozhodovať o činnosti sekcie a jej hospodárení na plénach sekcie, c) zúčastňovať sa na všetkých akciách sekcie, d) mať zľavu na vstupnom na akciách sekcie, e) požiadať sekciu o podporu pri svojom ďalšom odbornom rozvoji, (2) Člen sekcie je povinný najmä riadne a načas platiť ročný členský príspevok v sekcii.

Článok 3

Členský príspevok v sekcii (1) Výšku členského príspevku v sekcii určí plénum sekcie. (2) Ročný členský príspevok v sekcii sa platí vopred do 31.5. bežného roka. (3) Členské príspevky v sekcii sa využívajú na činnosť sekcie.

Článok 4

Orgány sekcie (1) Plénum sekcie a) je najvyšším orgánom sekcie, b) stretáva sa minimálne raz ročne, c) je schopné uznášať sa v akomkoľvek počte prítomných členov sekcie, d) prerokováva a schvaľuje najmä: - plán činnosti sekcie na nasledujúci rok, - rozpočet sekcie na nasledujúci rok, - členský príspevok v sekcii na nasledujúci rok - správu o činnosti za predchádzajúci rok, - hospodárenie sekcie za predchádzajúci rok e) rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných členov sekcie. f) Zasadanie pléna sekcie zvoláva výkonný orgán sekcie. Plénum sekcie môže zvolať aj Výkonný výbor JTP. (2) Výkonný orgán sekcie a) rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas hovorcu sekcie; b) zvoláva a vedie plénum sekcie. Má právo zvolať mimoriadne plénum sekcie. Mimoriadne plénum sekcie zvolá tiež na požiadanie najmenej 20 % členov sekcie. V takom prípade musí 14 dní pred konaním pléna rozoslať všetkým členom sekcie program tohto mimoriadneho pléna. c) Zodpovedá za riadne hospodárenie s prostriedkami sekcie. d) Reprezentuje sekciu v rámci JTP a na základe poverenia Rady JTP aj mimo JTP. e) Má právo poveriť dočasným vykonávaním funkcie niektorého zo svojich členov iného člena sekcie.

Článok 5

Hospodárenie sekcie (1) Sekcia vedie finančné prostriedky v hotovosti. Za hospodárenie s prostriedkami sekcie zodpovedá hovorca. Všetky doklady sekcie podpisuje hovorca sekcie a kontroluje ich štatutárny zástupca JTP. Finančné prostriedky a majetok sekcie sú súčasťou majetku JTP. (2) Hospodárenie sekcie podlieha kontrole pokladníka JTP a revízorov účtov JTP. (3) Zdrojmi príjmov sekcie sú: a) členské príspevky v sekcii, b) príspevky z rozpočtu JTP (prípadný výťažok z akcií sekcie sa odvádza do rozpočtu JTP), c) dary, dotácie, a pod. určené priamo sekcii, d) prostriedky získané z reklamy v tlačovinách sekcie.

Článok 6

Záverečné ustanovenia (1) Sekcia zaniká: a) rozhodnutím jednoduchej väčšiny všetkých členov sekcie; toto hlasovanie sa musí uskutočniť per rollam. Hovorca sekcie oznámi výsledok hlasovania členom sekcie a Rade JTP. Návrh na zánik sekcie sa podáva výkonnému výboru sekcie písomne; prostriedky sekcie sa pri zániku sekcie stávajú prostriedkami celej JTP, b) zánikom JTP (2) Tento štatút vstupuje do platnosti dňa 7. 4. 2001.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).