SOUTĚŽ JTP O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU/BAKALÁŘSKOU PRÁCI V OBORU TRANSLATOLOGIE

24.4 2019

  JAKÁ JSOU KRITÉRIA TÝKAJÍCÍ SE DIPLOMOVÉ/BAKALÁŘSKÉ PRÁCE?
Do soutěže lze přihlásit magisterskou/bakalářskou závěrečnou práci,

 • jejíž téma spadá do oblasti translatologie,

 • která byla úspěšně obhájena na univerzitě v ČR anebo SR, a to nejdéle 2 kalendářní roky před aktuální soutěžní lhůtou.

  JAKÁ JE VÝHRA?
V kategorii diplomových prací získá výherce 10 000 Kč,
v kategorii bakalářských prací získá výherce 6 000 Kč.
 
  CO MUSÍM JAKO SOUTĚŽÍCÍ UDĚLAT?

 • Předložit práci v tištěné podobě v jednom exempláři (stačí např. kroužková vazba), a zároveň v elektronické podobě (flash disk, nebo e-mailem).

 • Zároveň s prací předložit posudky vyhotovené pro účely obhajoby (vedoucí a oponent).

  KDY SE DOZVÍM VÝSLEDEK?
Ceny se zpravidla vyhlašují a předávají na akci JTP – Mladý Jeroným v roce následujícím po uzávěrce soutěže.
 
  JAKÁ JSOU KRITÉRIA HODNOCENÍ?
Nejlepší prací se rozumí ta práce, která přispívá k poznání jevů, jež jsou předmětem zájmu JTP. Sem patří kultivace překladatelského a tlumočnického trhu, osvěta mezi zadavateli, překladateli/tlumočníky a příjemci překladů / adresáty tlumočení, šíření etických a dalších hodnot zakotvených ve stanovách JTP.

 
HODNOTICÍ KRITÉRIUM ROZSAH BODŮ
Obsah obecně: přínos k poznání jevů, jež jsou předmětem zájmu JTP 0–11
Inovativnost 0–7
Obsah konkrétně: přehlednost a srozumitelnost zpracování tématu 0–6
Rozsah – míra detailu zpracování: standardní vs. nadprůměrný rozsah 0–2
Technické zpracování: jazyková úroveň, typografická/grafická stránka 0–4
 

  JAKÝ JE CHARAKTER SOUTĚŽE?
Smyslem soutěže je podpořit akademickou reflexi překladatelské a tlumočnické činnosti a přispět k šíření dobrého jména JTP mezi studenty a vyučujícími vysokých škol.
 
  ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE (výňatek ze Statutu)

 • Soutěž vyhlašuje Jednota tlumočníků a překladatelů každé dva roky, není-li určeno jinak.

 • Diplomová/bakalářská práce může být předložena v českém, slovenském či dalším jazyce, v němž byla napsána a úspěšně obhájena. JTP si vyhrazuje právo práci odmítnout, pokud nebudou k dispozici posuzovatelé, kteří ovládají příslušný jazyk.

 • Diplomovou/bakalářskou práci nelze do soutěže přihlašovat opakovaně.

 • Zaslané exempláře a podklady se nevracejí. Účastník soutěže souhlasí s tím, že práce může být archivována a zpřístupněna v knihovně JTP.

 • Porotu tvoří akademické osobnosti z oboru translatologie oslovené JTP a zástupce JTP.

 • Posuzování probíhá při jednání k tomu účelu svolané poroty.

 • Rozhodnutí poroty je definitivní a nelze se proti němu odvolat, ani je revidovat.

 • Porota si vyhrazuje právo neocenit žádnou práci.

 • Na ocenění není právní nárok.Plné znění Statutu je připojeno níže ve formátu PDF..


 
2019_Statut_Soutez-JTP-o-nejlepsi-kvalif-praci_2019.pdf -  Stáhnout Online otevřít
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).