SEMINÁR O SÚDNOM TLMOČENÍ A PREKLADE V SR A V NIEKTORÝCH ŠTÁTOCH EÚ

18.6 2015
BRATISLAVA, DŇA 17.5. 2014

{{JTP a Sekcia súdnych tlmočníkov a prekladateľov SAPT zorganizovali spoločne dňa 17.5.2014 v Bratislave v priestoroch Vysokej školy ekonómie a manažmentu vo verejnej správe Seminár pre širokú odbornú verejnosť.
Hneď v úvode sa predstavili organizácie JTP a SAPT, ktoré na príprave podujatia úzko spolupracovali.}}


SAPT a Sekciu súdnych tlmočníkov a prekladateľov predstavila členka SAPT a koordinátorka Sekcie Mgr. Jana Kublová. V krátkej prezentácii oboznámila kolegov so vznikom Sekcie súdnych tlmočníkov a prekladateľov na jeseň v roku 2013, najskôr ako ad hoc pracovnej skupiny za účelom pripomienkovania Zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a neskôr sa jej štatút zmenil na stálu pracovnú skupinu s názvom Sekcia STP, ktorá má za úlohu sledovanie novelizácie zákona, ale plní tiež aj iné úlohy v oblasti súdneho tlmočenia a prekladu. Sekcia STP sa v apríli 2014 stala plnoprávnym členom EULITA.


Z iniciatívy Sekcie sa na jeseň roku 2013 združili 4 stavovské organizácie – JTP, SSPOL, SSPUL a Sekcia do Spoločnej platformy, aby ich pripomienky a hlasy k novelizácii zákona viac zavážili. Platforma sa stretáva nielen k otázkam Zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ale aj k iným aktuálnym otázkam, naposledy to boli Zákon o ochrane osobných údajov a Novela autorského zákona. Platforma si plánuje spoločný a jednotný postup. Rozpracovaná je tiež webová stránka Platformy, pomocou ktorej bude informovať svojich členov o zamýšľaných aktivitách.


Následne vystúpila PhDr. Vladimíra Hudáková a krátko predstavila JTP a činnosť JTP na Slovensku, ako aj históriu tvorby doterajšieho Zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch do roku 2004, na ktorej sa osobne zúčastnila. Načrtla prehľadný harmonogram postupov a mnohým mladým kolegom pripomenula úskalia našej činnosti do roku 2004, podľa dovtedy platného federálneho zákona, ktorý v ČR platí dodnes.


Pán Ing. Peter Gomolčák predstavil svoj portál www.uradnypreklad.com, ktory slúži viac ako 200 úradným prekladateľom na prezentovanie a výmenu skúseností. Pán Gomolčák je spolupracujúcim členom Platformy, ktorá tak môže osloviť aj cez jeho fórum širokú odbornú komunitu.
Ako hlavná rečníčka vystupovala pani Liese Katschinka, prezidentka EULITA, ktorá kolegov informovala o nových postupoch v zmysle Smernice 2010/64/EÚ a jej implementácii v členských štátoch. EULITA totiž prednedávnom rozoslala svojim členom dotazník, v ktorom monitoruje stav implementácie a plnenie ustanovení Smernice v členských štátoch. EULITA dotazníky z jednotlivých krajín vyhodnotí a výsledky zverejní.


Pani Katschinka taktiež spomínala nový pilotný projekt, na ktorom sa EULITA podieľa, a to LIT Search – vytvorenie európskej databázy úradných prekladateľov a tlmočníkov.
Ďalšími rečníkmi boli Mgr. Ladislav Križan, PhD. – riaditeľ odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti na Ministerstve spravodlivosti SR, Ing. Mária Hassanová – riaditeľka odboru kontroly a sťažností a zároveň súdna tlmočníčka pre arabský jazyk, ktorí sa venovali stavu novelizácia Zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch NR SR č. 382/2004 Z.z. Pán Križan načrtol zmeny zákona a predstavu MS SR. Zmienil sa tiež o zamýšľanom Elektronickom denníku, ktorý by mal fungovať v rámci e-governementu so zaručeným elektronickým podpisom (čip v novom OP sa načíta špeciálnou čítačkou) v PC a ktorý by napríklad viedol evidenciu u prekladateľa či tlmočníka na jeho PC, a súčasneby aj zasielal kópie evidencie na server MS SR. V denníku by sa mali evidovať vstupy, teda objednávka št. orgánu, zhotovenie prekladu, či vykonanie úkonu tlmočenia, ako aj úhrada vyúčtovanej sumy. MS SR tu vidí obrovský potenciál predovšetkým aj vzhľadom na doterajšiu „slabšiu“ platobnú disciplínu štátnych orgánov. V tejto téme pokračovala aj pani Hassanová, ktorá nás oboznámila s rozsiahlou kontrolou MS SR na súdoch všetkých stupňov v SR, ktorá sa týkala predovšetkým prieťahov v konaní a prieťahov pri uhrádzaní vyúčtovaných úkonov. Zástupcovia MS SR prejavili ochotu spolupracovať so stavovskými organizáciami a ponúkli rôzne témy na ďalšiu spoluprácu.


Mgr. Markéta Štefková, PhD. z Tlmočníckeho ústavu FiF UK Bratislava, predstavila ústav a jeho úlohu pri vzdelávaní predovšetkým uchádzačov o činnosť úradného tlmočníka a prekladateľa. Tu ústav úzko spolupracuje s MS SR v intenciách zákona. Ústav však zamýšľa svoju činnosť rozšíriť aj na ďalšie oblasti vzdelávania a ďalšieho odborného vzdelávania úradných tlmočníkov a prekladateľov. Predstavila projekt TransIus, na ktorom spolupracuje FiF UK Bratislava a Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica. V rámci projektu sa plánuje analýza trhu s právnym prekladom na Slovensku, zostavenie a sprístupnenie súboru základného pojmového aparátu a vydávanie monografií k teórii a aktuálnym otázkam právneho prekladu. Moderná translatológia stojí pred aktuálnou výzvou na vypracovanie samostatnej teórie prekladu právnych textov.


Nataša Procházková zo Zastúpenia EK v Bratislave, z DGT–SK a Slovenskej terminologickej siete predstavila činnosť DG na Slovensku, ale intenzívne sa venovala aj terminologickej sieti a jej aktivitám v SR.


Na seminári sa zúčastnila pani Dagmar De Blasio-Denčíková, podpredsedníčka českej Komory súdnych tlmočníkov, ktorá hovorila o histórii vzniku komory a tiež o úskaliach činnosti súdnych tlmočníkov a prekladateľov v ČR. Jej informácie a poznatky boli mimoriadne cenné, nakoľko sa v SR vedie diskusia o vzniku občianskeho združenia s podobným zameraním.


Popoludní sa otvoril diskusný panel na tému Vykonávanie činnosti súdnych TaP v SR, ČR a iných štátov EÚ, kde rečníci z dopoludňajšieho bloku rozprúdili svojimi krátkymi príspevkami diskusiu. Mimoriadne zaujímavý bol príspevok prednesený V. Hudákovou o praxi v Taliansku, ktorý spracovala spolu s p. Szikelovou. O živej súdnej a advokátskej praxi hovorila tiež pani De Blasio Denčíková. So zástupcami MS SR a Ústavu a DGT-SK sa rozprúdila veľmi živá a plodná diskusia, ktorá trvala dokonca o hodinu dlhšie ako bolo pôvodne naplánované. Pertraktovali sa skutočne pálčivé otázky každodennej praxe, pričom nie na všetky sa našla okamžitá odpoveď. Napriek tomu sme mali dojem, že kolegovia odchádzali spokojní.


Napriek krátkemu času na naplánovanie a organizáciu je potrebné povedať, že seminár prebehol mimoriadne dobre a všetky zúčastnené strany prisľúbili ďalšiu súčinnosť v budúcnosti, čo nás ako organizátorov mimoriadne teší.
Výstupy zo seminára obohatia činnosť tak Spoločnej platformy, ako aj jednotlivých organizácií.
Srdečná vďaka patrí ASPIM na Slovensku a VŠEMvs, ktorí prispeli technickým vybavením a priestormi.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Janka Lizáková
Predsedníčka Sekcie STP SAPT

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).