Marta Chromá: Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník

Marta Chromá:  Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník
18.6 2015
Hlavním cílem publikace Právní překlad v teorii a praxi je poskytnout čtenářům nejen teoreticky podložený návod, jak postupovat při převádění právních informací z češtiny do angličtiny, ale také praktické ukázky přístupu k překládání nového občanského zákoníku (NOZ).

Publikace je rozdělena do tří kapitol. První kapitola podrobně analyzuje proces právního překladu, formuluje základní pravidla pro překládání právních textů a vymezuje rozsah právnělingvistických znalostí a překladatelských dovedností. Druhá kapitola se věnuje překládání právních předpisů, stanovuje právnělingvistická východiska pro překlad českých zákonů do angličtiny, porovnává lingvistický přístup k tvorbě zákonů v České republice a některých anglicky mluvících zemích. Zahrnuje stručnou charakteristiku jazyka NOZ a analýzu různých variet právnické angličtiny, stejně jako některých gramatických jevů, jež jsou pro překlad (nejen) občanského zákoníku podstatné. Třetí kapitola v pěti oddílech ukazuje praktický přístup k překládání občanského zákoníku do angličtiny. První oddíl se věnuje legislativně technickým prvkům celého zákoníku a jeho systematice; další čtyři oddíly jsou vymezeny podle částí NOZ – obecná část, rodinné právo, absolutní majetková práva a relativní majetková práva. V každém oddíle jsou vybrána ustanovení z pohledu překladu obtížnější buď kvůli volbě českých jazykových prostředků, nebo pro nejednoznačnost českého textu, jež může vést k různým interpretacím.

OBSAH:

Předmluva

Úvod

1. OBECNÁ VÝCHODISKA PŘEKLÁDANÍ PRÁVNÍCH TEXTU

1.1 Nástin obecných teorií překladu

1.2 Sémiotika právního překladu

1.2.1 Právní překlad jako komunikace

1.2.2 Právní překlad jako proces

1.2.3 Překladatel

1.2.4 Překlad jako interpretace

1.2.4.1 Sémantická interpretace

1.2.4.2 Právní interpretace

1.2.4.3 Pojmová analýza

2. PŘEKLÁDÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

2.1 Právnělingvistická východiska pro překlad českých zákonů do angličtiny

2.1.1 Projekt překladu nové české civilní legislativy do angličtiny

2.1.2 Lingvistická východiska

2.1.3 Metodologie překladu

2.2 Analýza některých gramatických jevů

2.2.1 Modální slovesa v ustanovení zákona

2.2.2 Genderová neutrálnost

2.2.3 Vyjádření právních domněnek a fikcí

2.2.4 Spojka spíše než

3. OBČANSKÝ ZÁKONÍK

3.1 Systematika NOZ

3.2 Obecná část

3.3 Rodinné právo

3.4 Absolutní majetková práva

3.5 Relativní majetková práva

ZÁVĚR

BIBLIOGRAFIE

SUMMARY

JMENNÝ REJSTŘÍK

VĚCNÝ REJSTŘÍK - ČESKY

REJSTŘÍK ANGLICKÝCH EKVIVALENTŮ
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).