DEKLARACE Z RENNES

18.6 2015My, zástupci partnerských univerzit projektu OPTIMALE, profesních sdružení poskytovatelů jazykových služeb a poskytovatelů jazykových služeb, jsme se dne 7. června 2013 sešli na půdě Univerzity Rennes 2. Prohlašujeme, že věříme v budoucnost překladu:
- jako služby, která vytváří hodnoty a nadále zásadním způsobem přispívá k podpoře ekonomického rozvoje, mezinárodního obchodu a udržení mírové mnohojazyčné a multikulturní společnosti jak v Evropě, tak mimo ni;
- jako procesu, jehož nedílnou součástí je interpretace významu a jenž nadále vyžaduje vysoce kvalifikované odborníky, nezávisle na tom, zda se na něm podílí vyspělé jazykové technologie s vysokou rychlostí a výkonem;
- jako specifického vysokoškolského oboru s vlastními koncepčními i metodologickými rámci a výzkumnými cíli.

Proto pevně věříme, že vzdělávání a profesní příprava překladatelů by měly být zajišťovány v rámci vysokoškolského vzdělávání a poskytovány prostřednictvím profesně orientovaných studijních programů na vyšších stupních vysokoškolského studia.

Tyto programy by měly:
- usilovat o to, aby budoucí profesionálové v oblasti poskytování jazykových služeb disponovali špičkovými znalostmi mateřského jazyka a pokročilou znalostí nejméně jednoho dalšího pracovního jazyka a kultury;
- soustředit se na dovednosti, kompetence a znalosti potřebné k budoucímu výkonu profese poskytovatele v oblasti jazykových služeb;
- poskytovat vhodný rámec pro nepřetržitý profesní rozvoj a celoživotní vzdělávání pro osoby, které již v oblasti poskytování jazykových služeb působí;
- splňovat mezinárodní a obecně uznávané standardy s ohledem na náplň studia, metodologii, infrastrukturu a zdroje nutné ke vzdělávání špičkových profesionálů v oblasti poskytování jazykových služeb;
- co nejvíce využívat výukové metody zaměřené na samotné studenty, jako například učení založené na spolupráci při projektech, při němž se rozvíjí schopnost aktivní spolupráce, schopnost pracovat v týmu, autonomní učení a interakce s ostatními studenty a učiteli, a které tak studenta naučí jednat samostatně a sebevědomě v mnoha profesních oblastech;
- zajistit, aby absolventi studia překladatelství byli obeznámeni s trhem a byli připraveni na něj vstoupit; proto je potřeba studenty seznamovat s podmínkami v oboru, procesem překladu, procesem řízení překladu, etickými kodexy a požadavky zákazníků;
- zajistit kvalitu studijních programů prostřednictvím systémů akreditací a zajištění kvality, přitom však zachovat dostatečnou flexibilitu umožňující přizpůsobit se neustále se vyvíjejícímu akademickému, profesnímu i technologickému prostředí;
- zajistit intenzivní kontakty s odborníky z oboru, kteří mohou studentům přednášet a radit v oblasti pracovní praxe či možného budoucího profesního uplatnění a tam, kde je to z právního hlediska možné, se mohou aktivně podílet na výuce;
- vytvářet kontakty s poskytovateli jazykových služeb prostřednictvím partnerských dohod, pravidelných nabídek pracovní praxe pro studenty, poradních orgánů apod.;
- seznamovat se s novými technologiemi a postupy, které jsou vyvíjeny v oblasti poskytování jazykových služeb a příslušných profesí, a předjímat jejich další vývoj.

K tomu, aby studijní programy překladatelství mohly uvedené cíle úspěšně naplňovat, je zapotřebí, aby byly splněny tyto podmínky:
- studijní programy úzce zaměřené na danou oblast, zajišťující osvojení jednoznačně definovaných kvalifikací v oblasti profesionálního překladu, pokud možno na úrovni magisterského studia;
- kvalifikovaní akademičtí pracovníci, kteří jsou jako celek schopni zajistit výuku nebo výzkum v celé řadě oblastí vztahujících se k profesi poskytovatele jazykových služeb, jako je například aplikovaná lingvistika, odborný překlad, správa terminologie, optimalizace a řízení překladatelského procesu, řízení kvality nebo vývoj a správa jazykových technologií;
- akademičtí pracovníci, kteří jsou obeznámeni s oblastí poskytování jazykových služeb, udržují s touto oblastí intenzivní kontakt nebo jsou v současnosti v této oblasti sami aktivní;
- motivace akademických pracovníků k tomu, aby usilovali o celoživotní vzdělávání a nepřetržitý profesní růst;
- odpovídající specializované zázemí a vybavení umožňující studentům, učitelům i vědeckým pracovníkům pracovat v digitálním prostředí a zajišťující přístup k příslušným jazykovým technologiím;
- účast v mezinárodních akademických sdruženích s cílem prosazovat spolupráci v oblasti výuky i výzkumu prostřednictvím výměny osvědčených postupů;
- podpora ze strany univerzit v oblasti finančních a administrativních zdrojů.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).