MILOSLAV ULIČNÝ

18.6 2015
Jednota tlumočníků a překladatelů
udělila u příležitosti Jeronýmových dnů 2012

Doc. PhDr. Miloslavu Uličnému

čestné členství

za celoživotní přínos překladu literatury hispánské oblasti,
dlouholetou pedagogickou činnost
a organizaci i moderování
více než šedesáti pořadů Klubu kultury překladu.


===========================================

Kvalifikace

2006 – Doc. (translatologie), FF UK Praha
1982 – PhDr. (hispanistika), FF UK Praha
1965 – Promovaný filolog, FF UK Praha

Praxe od ukončení VŠ studia

1993–dosud – Filozofická fak. UK v Praze (odborný asistent)
1983–1993 – překladatel a publicista ve svobodném povolání
1984–1989 – Institut zahraničního obchodu (externí pedagog)
1982–1983 – Institut zahraničního obchodu (pedagog)
1981–1982 – překladatel a publicista ve svobodném povolání
1979–1980 – Institut zahraničního obchodu (externí pedagog)
1973–1980 – Orientální ústav ČSAV (odborný pracovník, iberoamerikanista)
1971–1973 – Dílo, podnik ČFVU (redaktor)
1966–1971 – Československý rozhlas (redaktor, překladatel a hlasatel)
1965 – Československá tisková kancelář (redaktor a překladatel)

Působení v zahraničí

1999 – Gijón, Španělsko, Primer encuentro internacional de traductores–hispanistas en el II Salón del Libro Iberoamericano (1. mezinárodní setkání překladatelů–hispanistů v rámci II. Salónu latinskoamerické knihy“, 25.–30.5.1999.
1999 – Tarazona, Španělsko, studijní pobyt v rámci projektu „Bilingvní edice cidovských romancí“, červenec 1999.
2000 – 2 pozvání na konference o uměleckém překladu (León a Tarazona) - nerealizováno pro nedostatek financí. Do Leónu zaslán příspevek k otištění v aktech konference.
2001 – Stáž v madridské Národní knihovně Biblioteca Nacional de Madrid, zaměřená na studium španělské poezie druhé poloviny 20. století. Asociaicón Espaňola de Cooperación Internacional (AECI). 2. 6. – 28.6.2001.
2002 – Convegno Poesia Attiva. Turín, Itálie. Účast na konferenci i poezii s příspěvkem Gioia e dolore nella letteratura. Listopad 2002.
2003 – Centro Hispánico de Traducción Literaria. Casa del Traductor, Tarazona, Španělsko. Stáž v knihovně a studovně Domu překladatelů zaměřená na poezii španělského romantismu. 31.8. – 16.9.2003.

Členství v organizacích

Obec překladatelů, Obec spisovatelů, Syndikát novinářů, Občanské sdružení Dilia, Asociace učitelů španělštiny, Latinskoamerická společnost, Český PEN-klub, Společnost přátel Itálie, od r. 2012 čestný člen Jednoty tlumočníků a překladatelů
{
Přehled publikační činnosti (od roku 1995)}
viz Středisko vědeckých informací FF UK

České překlady poezie Federica Garcíi Lorky, zvláště Cikánských romancí, IN: 15 x o překladu, 1. vyd. Praha-Bratislava: JTP, 1999., s. 58-66

(Historicko-kritická studie k problematice hledání funkčního ekvivalentu španělského romancového verše s průbežnou asonancí v českých překladech od poloviny 19. století po dnešní dobu, s důrazem na různá řešení při překladu Cikánských romancí F. Garcíi Lorky. Četné sondy prokázaly - nehled?ěna zjevnou historickou asymetričnost v úzu asonance ve španělské a české poezii - že ve vývoji překladatelských přístupů je řešení „asonance za asonanci“ evidentně nosné v jeho praktické kodifikaci od 60. let 20. století.)

Repercusión de obras de García Lorca en traducciones checas (1937-1998). IN: Hieronymus Complutensis. El mundo de la Traducción. Número 8, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1999, p. 127-132

(Španělsky psaná historicko-kritická studie (Odraz a ohlas díla Garcíi Lorky v českých překladech) navazující na autorův članek IN: 15 x o překladu, JTP, Praha 1999. Španělská stať je rozšírenou a upravenou verzí přednášky pronesené 18. dubna 1998 na pracovním setkání Asociace učitelů španělštiny na VŠE v Praze. Převažuje v ní aspekt historický, neboť kriticky lze na české překlady pohlížet pouze při konfrontaci originálu s českými verzemi, což bylo s ohledem na španělského příjemce problematické. Proto muselo být v nepříliš četných kritických pasážích, pokud uváděly překlady, zároveň vysvětleno (zpětným doslovným překladem kritizované překladové varianty), v čem spočívá nežadoucí posun či omyl překladatele.)

Doslov, IN: Romancero del Cid/Romance o Cidovi, Ivo Železný, Praha 199, s. 139-148

(Literárněhistorická studie o žánrové formě anonymních romancí, útvaru typickém pro španělské písemnictví středov?ku i Zlatého věku, s důrazem na cyklus romancí pojednávající o hrdinovi španělské reconquisty Ruy Díazovi z Vivaru, řečeném El Cid. Studie sleduje cidovská témata a jejich formální ztvárn?ní, ohlasy ve Španělsku i mimo ně a věnuje se analýze dosavadních českých překladů z pera V. B. Nebeského, J. Čejky a J. Vrchlického. Záver vyznívá v ocenění přístupu Nebeského a Čejky, kteří již před 140 lety častečně užili při překladu české asonance, čímž předjali praxi ustálenou v českém překladatelství až od poloviny 20. století.)

České překlady ze španělské literatury (1838-1945). České překlady z hispanoamerických literatur (1898-1998). IN: HRALA, M. a kol. Kapitoly z dějin českého překladu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000

K českým překladům Shakespearových Sonetů ve 20. století, IN: CD ROM 10 let JTP, 12 x o překladu, 1. vyd. Praha: JTP, 2000

(Historicko-kritická studie, zabývající se 7 úplnými překlady všech sonetů a dvěma torzy českých překladů Williama Shakespeara do češtiny. Jde (chronologicky) o verze J. Vrchlického, A. Klášterského, J. Vladislava, E. A. Saudka, Z. Hrona, M. Macka, B. Hodka, J. Urbánkové a M. Hilského. Zevrubně byly konfrontovány verze prvních dvou sonetů W. S., zatímco převody ostatních čísel byly sledovány pouze sondami zaměřenými na určité aspekty básnického prekladu. Autor dochází k závěru, ze všechny zkoumané verze mají blíže k parafrázím různého stupně nežli k autentickému překladu orientovanému na funkční ekvivalenci.)

Breve historia de traducciones checas de obras de autores de Espana e Hispanoamérica (1838-1998), Karolinum: Praha, 2005.

(První dějiny českých překlad? ze španělské a hispanoamerické literatury podané z hlediska základních žánrů. Součástí monografie je první slovník českých překladatelů ze španělštiny, bibliografie hispanik z časopisu Světová literatura (1956-1996), záverečné abecedně řazené bibliografie (včetně bibliografie překladů z katalánštiny) a 64 reprodukcí titulních listů a obálek vzácných a závažných vydání děl španělské, katalánské a hispanoamerické literatury.)

Ezequías Blanco: Paměti pankáčova dědečka (povídky - přeloženo ze španělštiny). Vydalo nakl. Nová vlna (Z. Rampas), 2015

V Barceloně, velkém městě. Sto katalánských romancí (romance ze 17.-19. století - přeloženo z katalánštiny; s doslovem Katalánci a katalánská poezie). Vydalo nakl. Nová vlna (Z. Rampas), 2015

Ničím se nermuť (překlad básnického díla svaté Terezie od Ježíše, a to k 500. výročí narození španělské světice). Vyd. Karmelitánské nakladatelství, 2015

==============================================

Španělský král, jeho Veličenstvo Felipe VI.,
udělil našemu čestnému členu a členu Obce překladatelů,
překladateli, pedagogovi a básníkovi Doc. PhDr. Miloslavu Uličnému,
Řád za občanské zásluhy v hodnosti komtura.
Ke slavnostnímu předání došlo 3. listopadu t. r. na půdě Velvyslanectví Španělska
za účasti rodiny laureátovy a předních našich hispanistů.====================================================

{Přehled části pořadů Klubu kultury překladu,
které Miloslav Uličný organizoval, najdete} ZDE.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).