Školský versus semiprofesionálny preklad               Zuzana Bohušová

Sezam, otvor sa! – celoslovenská prekladateľská súťaž na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Podstata vyhlásenej súťaže Sezam, otvor sa! v školskom a akademickom roku 2003-2004 pre žiakov a študentov sa definovala rozdielom medzi prekladom pre súťaž a prekladom na hodinách nemčiny ako cudzieho jazyka. Vo výučbe cudzích jazykov sa využíva preklad ako prostriedok na ozrejmenie si cudzej štruktúry slova, vety i textu, teda využíva sa pracovný preklad, ktorý je prioritne iba nástrojom osvojovania si cudzieho jazyka a nie rezultátom cudzojazyčnej kompetencie. Súťaž však stavia na kritériách minimálne semiprofesionálneho prekladu, ktorý je cieľom. Ide o sprostredkovanie myšlienkovo-jazykovo-národného bohatstva, ktoré sa prefiltruje cez intra- i interkultúrnu kompetenciu prekladateľa do iného jazyka.

Formulka Sezam, otvor sa! je v súvislostiach súťaže tajným kódom, ktorý umožňuje prístup k pokladom inej kultúry. Tento kód je ovládanie jazykov.

Intenciou prekladateľskej súťaže bolo o.i. senzibilizovať juniorských prekladateľov pre kritické zaobchádzanie s písaným textom a prekladom. Cez internet, čoraz hrubšie vydania novín a časopisov atď. sme totiž zaplavení textami, ktoré sú devalvované rozmachom kvantity na úkor kvality. Nie je už možné spoliehať sa na to, že tlačený text má určitú normatívnu silu, ani že autori disponujú rozvinutou pisateľskou kompetenciou. Texty, ktoré nás obklopujú, sú často defektné. Nie je jednoduché trvať na kvalite, na záväznosti preskriptívnej gramatiky a na ovládaní ortografie a štylizácie. Práve na to sme chceli našou súťažou upozorniť.

Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako vzdelávacia inštitúcia s translatologickým zameraním bola hlavným organizátorom súťaže. Súťaž stojí na niektorých metodických zásadách, ktoré sú didakticko-translatologickej povahy:

·   Súťaž uplatňuje princíp otvorenosti. Východiskový jazyk môže byť materinský alebo cudzí a rovnako aj cieľový jazyk môže byť slovenčina alebo nemčina. Ukázalo sa, že nie všetky možnosti boli reálne využité – porovnaj ďalej.

·   Rovnako široko koncipovaný bol voľný výber témy textu na preklad – tento aspekt stojí v protiklade k zvyčajnej výučbe cudzích jazykov: cieľom bolo podnietiť vlastný, subjektívne relevantný, nedirektívny výber textu podľa záujmov, daností a vekovej kategórie súťažiacich a v závislosti od momentálnej alebo nadčasovej aktuálnosti témy či žánru. Výučba cudzieho jazyka obyčajne prebieha direktívne bez možnosti, aby si žiak/študent uspokojoval svoje nároky na texty, pretože texty stanovuje používaná učebnica alebo vyučujúci.

·   Druhy prekladu závisia od žánrov východiskových textov: jeden druh prekladu sme nazvali v súlade so zaužívanou terminológiou „umelecký preklad“ a druhý v rozpore s terminológiou „iný preklad“. Označenie „odborný preklad“ by negatívne zúžil výber východiskových textov, pretože by v predstave žiakov a študentov pravdepodobne nezahŕňal publicistické, faktografické, privátne a iné terminologicky menej nasýtené žánre (správy, reklamy, oznamy, programy, súkromná korešpondencia atď.).

·   Rozsah východiskových textov bol presne vymedzený. Zámerom bolo podnietiť cielený výber obsahovo uzavretého celku neveľkého rozsahu, alebo zásah do väčšieho textu a selekciu zmysluplného úryvku. Išlo teda o výber súvislého textu: školská gramatika a výučba cudzích jazykov často využíva ako inštrument trénovania alebo preverovania vedomostí minimálny kontext jednej vety, súťaž je však postavená na preklade súvislého – koherentného a kohézneho – textu.

Ešte pred súťažou sme stanovili kritériá neskoršieho hodnotenia prekladov:

   výber východiskového textu z hľadiska obsahovej aktuálnosti, výpovednej hodnoty, reprezentatívnosti a primeranosti veku prekladateľa

   zmysluplný preklad do spisovnej slovenčiny alebo do gramaticky a štylisticky správnej nemčiny

   zachovanie vyznenia textu (štýlová rovina, konotácie) a súčasne priblíženie obsahu textu cieľovému adresátovi

   zachovanie osobitostí textu (rým, slovné hračky, grafické členenie apod.)

   výber a realizácia názornosti, ktorá text ilustruje alebo komplementárne dopĺňa.

Do súťaže bolo zaslaných celkovo 632 prác podľa jednotlivých kategórií:

 

Umelecký preklad S > N

Umelecký preklad N > S

Iný preklad  S > N

Iný preklad  N > S

Spolu

 základné školy

A   20

B  118

C   14

D   143

295

 stredné školy*

E   32

F   113

G   19

H   140

304

 vysoké školy

I    0

J    24

K    1

L     8

33

 

307

325

 

A+E+I+C+G+K  86                                                          B+F+J+D+H+L  546

 Spolu

52

231

34

291

632

(*osemročné gymnázia sa delia do kategórií ZŠ a SŠ podľa veku žiakov)

Celkovo sa ukázala tendencia, že neumelecké preklady boli vypracované značne remeselne, niekedy až bez potrebného záujmu. Naproti tomu boli umelecké preklady vo všeobecnosti kvalitnejšie. Najlepším príkladom sú preklady v kategórii B. Svedčili o záujme prekladateľa o text, o jeho zaangažovanosti. Text mnohých oslovil nielen kognitívne, ale aj emocionálne. Prejavilo sa to v precíznejšom spracovaní a vyššej kvalite translátov.

Markantná je nízka účasť vysokoškolákov. Tento kvantitatívny nedostatok kompenzuje účasť študentiek Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa z Nitry s kvalitnými, takmer profesionálnymi umeleckými prekladmi.

Axiologická analýza súťažných prác ukázala, že mladým prekladateľom nechýba otvorenosť voči novým veciam (počítače), no i úcta k tradíciám a minulosti (rozprávky, história a mýty, sviatky, prírodné krásy). Nie sú ľahostajní k problémom dneška (ekológia), no ani voči problémom vlastnej generácie (svet mladých). V prácach sa odrážajú ich preferencie, krízy (vraždy, samovražda, nešťastná láska, oheň, Dracula), ako aj túžba nachádzať východisko. Aj oni ako aj všetci mladí ľudia hľadajú vzory a citlivo zachytávajú aktuálne trendy (Harry Potter, Pán prsteňov, Čučoriedkareň), zároveň siahajú po osvedčenej klasike (Malý princ, Búrlivé výšiny). V mnohých prípadoch išlo o preklady prekladov. Ocenili sme však, že sú na seba nároční a našli odvahu popasovať sa i s tradičnými umeleckými hodnotami (Grimm, Goethe, slovenskí básnici apod.).

Začiatkom septembra 2004 sa počas VII. medzinárodnej konferencie Spoločnosti učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska (SUNG) uskutočnila v Banskej Bystrici výstava prác prekladateľskej súťaže. Metodika výstavy bola transparentná – podľa jednotlivých kategórií boli vystavené vizuálne atraktívne práce a medzi nimi aj kvalitné ocenené preklady. Okrem zavŕšenia a dokumentácie prekladateľskej súťaže (retrospektívna funkcia) spĺňala výstava ďalší cieľ – motivovať aj ďalších učiteľov nemčiny, ich žiakov a študentov na podobnú kreatívnu prácu s textom a obrazom na hodinách nemčiny ako cudzieho jazyka alebo pri štúdiu nemčiny (prospektívna funkcia).

Hodnotiaca komisia odmenila vyše päťdesiat žiakov a študentov cenami od spoluorganizátorov (Goethe Institut Bratislava, SUNG, k-education) a sponzorov. Vyhodnotenie – zoznam víťazov ako aj evalváciu súťaže a fotografický materiál – možno nájsť na stránke Filologickej fakulty www.fif.umb.sk.

Dokumentáciou súťaže je o.i. kalendár Sezam, otvor sa! na rok 2005, ktorý finančne zabezpečili SUNG a GI Bratislava. Formát A3 a kvalitná farebnosť mu zabezpečujú výraznú expresívnu silu. Obsahuje 13 vydarených prác slovenských juniorských prekladateľov s týmito témami: Sezam, otvor sa! (len ilustrácia), TV KOMPLET Nefertiti, Oswald Spengler Der Untergang des Abendlandes (úryvok), Štefan Žáry Chvála všedných vecí, Johann Wolfgang Goethe Die Rettung, literárno-hudobná skupina FÖN Früher, Johannes Helm Die Malgründe (úryvok Das Atelier), ELÁN Voda, čo ma drží nad vodou, Friederike Roth Tollkirschenhochzeit, časopis Hurra Beim Tierarzt, Friedrich von Bodenstedt Mein Herz schmückt sich mit dir, Themen neu Die Geschichte vom Zappel-Phillip, Brüder Grimm Der Mond.

Celkovo možno považovať projekt prekladateľskej súťaže Sezam, otvor sa! za úspešný. Podarilo sa nám osloviť uspokojivý okruh juniorských prekladateľov a aj ostatné ciele, ktoré sme si vytýčili, boli splnené.