FILOLOGICKÉ SLOVNÍKOVÉ PŘÍRUČKY PRO UMĚLECKÝ PŘEKLAD DO ČEŠTINY (VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PŘEKLADATELE)

Pavel Novotný

U příruček vydaných před listopadem 1989 uvádím nakladatelské číslo, u příruček vydaných po listopadu 1989 uvádím ISBN.

Slovní zásoba současné češtiny

Český národní korpus - počítačový korpus především současné psané češtiny; veřejně přístupný je pro použití k nekomerčním účelům korpus o rozsahu 100 milionů slovních tvarů. Podrobnosti na adrese http://ucnk.ff.cuni.cz.

Slovník spisovného jazyka českého. 8 dílů. Academia. Praha21989 (21-060-88; 21-005-89; 21-013-89; 21-020-89; 21-022-89; 21-034-89; 21-036-89; 21-037-89)

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia. Praha 21994 (ISBN 80-200-0493-9) - zajímavé přílohy: s. 593 - 597 Slovotvorný přehled, s. 603 - 610 Rodná (křestní) jména, s. 610 - 624 Příjmení, s. 624 - 640 Zeměpisná jména

Haller, Jiří - Český slovník věcný a synonymický. 3 díly + rejstřík. Státní pedagogické nakladatelství. Praha 1969 - 87 (1. díl 14-302-69, 2. díl 14-412-74, 3. díl 14-004-76; rejstřík 14-284-87) - dosud nejúplnější zpracování českých synonym, sestaven z podnětu překladatelské sekce při Svazu československých spisovatelů; není k dostání

Pala Karel, Všiansky Jan - Slovník českých synonym. Lidové noviny. Praha 1994 (ISBN 80-7106-059-3) - praktický a současný; více než 20 000 hesel, asi 40 000 synonym

Ouředník, Patrik - Šmírbuch jazyka českého. Slovník nekonvenční češtiny. Ivo Železný. Praha 21992 (ISBN 80-7116-007-5) - vlastně slovník českého argotu; 15 000 hesel a rejstřík

Moldanová, Dobrava - Naše příjmení. Mladá fronta. Praha 1983 (23-061-83)

Knappová, Miloslava - Jak se bude vaše dítě jmenovat? Academia. Praha 31996 (ISBN 80-200-0591-9)

Nováková, Božena a spol. - Zeměpisný lexikon ČR. Obce a sídla. Stav k polovině 80. let. 2 díly. Academia. Praha 1991 (ISBN 80-200-0315-0 /soubor/, 1. díl 80-200-0316-9, 2. díl 80-200-0317-7)

Slovní zásoba staré češtiny

Slownjk česko-německý Josefa Jungmanna. 5 dílů. Academia. Praha 21989 - 90 (1. díl 21-008-89, 2. díl 21-024-89, 3. díl 21-108-90, 4. díl 21-109-90, 5. díl 21-004-91) - 120 000 slov

Gebauer, Jan - Slovník staročeský. 2 díly. nedokončen. Academia. Praha 1970 (1. díl 21-018-70, 2. díl 21-019-70)

Bělič, Jaromír a spol. - Malý staročeský slovník. Státní pedagogické nakladatelství. Praha 1978 (14-471-79)

Frazeologie

Čermák František, Hronek Jiří - Slovník české frazeologie a idiomatiky. 4 díly: Přirovnání (21-131-83), Výrazy neslovesné (21-104-88) + 2 díly Výrazy slovesné (ISBN 80-200-0428-9). Academia. Praha 1983 - 94

Čelakovský, František Ladislav - Mudrosloví národu slovanského v příslovích. Lika Klub. Praha 2000 - reprint vydání z roku 1949

Zaorálek, Jaroslav - Lidová rčení. Aurora. Praha 31996 (ISBN 80-85974-10-X) - reprint 1. vydání z roku 1947

Bittnerová Dana, Schindler Franz - Česká přísloví. Soudobý stav konce 20. století. Karolinum. Praha 1997 (ISBN 80-7184-440-3) - 5 738 přísloví

Urban Zdeněk, Robek Antonín - Svatý Petr seno seče, svatá Anna buchty peče aneb Česká pranostika. Arca JiMfa. Třebíč 1997 (ISBN 80-85766-85-X)

Latinská rčení

Slavná slova. Latinská rčení. Univers. Praha 1993 (ISBN 80-901525-0-3) - asi 6 500 latinských rčení, které z větší části nejsou citáty z antické literatury; nejlepší, co dosud vyšlo; není k dostání, nakladatelství zřejmě zaniklo

Kuťáková, Eva - Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Svoboda. Praha 21994 (ISBN 80-205-0401-X) - citáty nejen z antických autorů, ale i z latinsky píšících autorů vůbec; u citátů přesně uvádí prameny. Ke slovníku patří i Rejstřík paralelních českých přísloví a rčení (s. 575 - 589) a Rejstřík latinských a českých klíčových slov (s. 590 - 662)

Bibliografie z literatury o slovní zásobě nářečí

Bělič, Jaromír - Nástin české dialektologie. Státní pedagogické nakladatelství. Praha 1972. bibliografie s. 349 - 360 (14-567-72)

Bělič, Jaromír - Přehled nářečí českého jazyka. Univerzita Karlova. Praha 21988. bibliografie s. 90 - 93 (60-129-87)

Čermák, František a spol. - Manuál lexikografie. H & H. Jinočany 1995. kap. Nářeční lexikografie. bibliografie s. 264 (ISBN 80-85787-23-7)

Etymologie slovní zásoby

Holub Josef, Lyer Stanislav - Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Státní pedagogické nakladatelství. Praha 41992 (ISBN 80-04-23715-0) - pro širokou veřejnost, popisy původu slov jsou co nejstručnější; pro překladatele zajímavá kapitola “Některé cizí slovní základy” (s. 33 - 63)

Machek, Václav - Etymologický slovník jazyka českého. Lidové noviny. Praha 31997 (ISBN 80-7106-242-1) - pro odbornou veřejnost; fotoreprint 3. vydání slovníku z roku 1971

Profous, Antonín - Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. 5 dílů. Academia. Praha 1954 - 60 (bez nakladatelského čísla) - etymologie 15 500 místních jmen někdejších Čech, tj. území bývalého Království českého

Lutterer, Ivan a Rudolf Šrámek - Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. Tobiáš. Havlíčkův Brod 1997 (ISBN 80 85808-50-1)

Lutterer, Ivan a spol. - Původ zeměpisných jmen. Mladá fronta. Praha 1976 (23-026-76)

Jazyková norma

Akademická pravidla českého pravopisu. Academia. Praha 1993 (ISBN 80-200-0475-0)

Martincová, Olga - Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Pansofia. Praha 31994 (ISBN 80-901373-6-9)

Akademická a školní pravidla se výrazně doplňují v slovníkové části. Akademická obsahují na rozdíl od školních např. “Pravidla přepisu slov z cizích jazyků do češtiny”, “Seznam rodných jmen”, “Seznam zeměpisných jmen” a “Seznam antických jmen”, školní zase na rozdíl od akademických popis tvarosloví (který je v akademických uváděn jen sporadicky).

Staněk, Vladimír - Jak psát správně čárky. Průvodce interpunkcí pro střední školy a veřejnost. Fortuna. Praha 1997 (ISBN 80-7168-473-2)

Polívková, Alena - Naše místní jména (a jak jich užívat). Academia. Praha 1985 (21-046-85)

Ostatní

Svozilová, Naďa a spol. - Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves. Academia. Praha 1997 (ISBN 80-200-0618-4)

Těšitelová, Marie a spol. - Retrográdní slovník současné češtiny. Academia. Praha 1986 (21-059-86)

Chromý, Zdeněk - Moudrost podle abecedy. Unis Publishing. Brno 1997 (ISBN 80-86097-10-2) - pro širokou veřejnost; více než 21 000 citátů, výroků, aforismů, definic, přísloví a miniúvah. 

 

[Domů][Novinky][O nás][Slevy][Sekce][Akce][Časopis ToP][Slovník roku][Publikace][Databáze členů][Terminologická databáze][Diskusní skupiny][Pro osvěžení][Články][Odkazy]