ANALÝZA TERMINOLOGICKÝCH POTRIEB PREKLADATEĽOV NA SLOVENSKU

(Anketa Sekcie terminológie a lexikografie Jednoty tlmočníkov a prekladateľov)

 Vlasta Křečková a Anna Dovčiaková

V nadväznosti na dotazníkový prieskum slovenskej normalizačnej komisie TNK č. 69 Terminológia – Informácie a dokumentácia, ktorý bol zameraný na analýzu potrieb terminologických informácií na Slovensku (Krištofičová, E. – Jurčacková, Z. 1999. Analýza potrieb terminologických informácií na Slovensku. In: Bulletin CVTI SR, 4/99, s.8-10) realizovala Sekcia TermLex JTP v súlade so svojím plánom činnosti a v spolupráci s riešiteľmi projektu VEGA č. 1/7296/20 prieskum terminologických potrieb prekladateľov na Slovensku. Prieskum bol uskutočnený formou dotazníka, ktorý bol rozoslaný všetkým členom JTP a abonentom časopisu ToP (Tlumočení – Překlad) na Slovensku (122), ako i členom Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry (227) a členom Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry (310). Okrem toho bolo 154 dotazníkov distribuovaných na vytypované pracoviská, kde sa predpokladala realizácia odborných prekladov. Spolu bolo na Slovensku rozoslaných 813 dotazníkov, na ktoré odpovedalo 44 respondentov, čo predstavuje 5,5 % zo všetkých opýtaných.

Pri zostavovaní dotazníka sme sa postupne zamerali na profesiu, pracovné jazyky, odbory a tematické oblasti prekladaných textov a zdroje, ktoré prekladatelia používajú na riešenie terminologických problémov.

Profesijná skladba respondentov dotazníkového prieskumu je uvedená v tabuľke č. 1. V dotazníku boli zahrnuté také profesie, o ktorých sa predpokladá, že súvisia s prekladaním odborných textov. Z tabuľky vidieť, že profesia prekladateľa odborných textov sa často spája s profesiou pedagogického pracovníka (18 respondentov), alebo tlmočníka (17 respondentov) prípadne výskumného pracovníka (13 respondentov). Ako jediná profesia figuruje u pätnástich respondentov, šestnásť respondentov uviedlo dve, osem respondentov tri, štyria respondenti štyri a jeden respondent šesť profesií. Inú profesiu než obsahoval dotazník uviedlo desať respondentov: novinár (1), jazykový redaktor (1), pracovník korektúry noriem (1), informačný pracovník (3), prekladateľ firemnej literatúry (1), klasifikátor v knižnici (1), metodik ochrany pamiatok (1).

Tabuľka č. 1 Profesijné zameranie respondentov

Profesia

Počet respodentov

lingvista

4

prekladateľ odbornej literatúry

25

prekladateľ umeleckej literatúry

1

tlmočník

17

redaktor

1

pedagogický pracovník

18

odborník v oblasti výpočtovej techniky

2

výskumný pracovník

13

riadiaci pracovník

4

iné

10

Ďalšia otázka v dotazníku bola zameraná na počet pracovných jazykov. Zo zúčastnených 44 respondentov ankety trinásť pracuje len s dvomi jazykmi, pričom jedným z nich je slovenčina a druhým (cudzím) jazykom je najmä angličtina (6 respondentov) alebo nemčina (5 respondentov). Pri svojej práci štrnásť respondentov používa tri jazyky, pričom vo všetkých prípadoch je jedným z jazykov slovenčina a v desiatich prípadoch je ďalším z trojice jazykov čeština. Dvanásť respondentov pracuje so štyrmi jazykmi, z ktorých jedným je vždy slovenčina a v desiatich prípadoch je jedným zo štvorice jazykov aj čeština. Traja respondenti pracujú s piatimi jazykmi, jeden so šiestimi a jeden respondent uviedol deväť jazykov.

Z tabuľky č. 2 vyplýva, že okrem slovenčiny, najviac prekladateľov na Slovensku pracuje s angličtinou, češtinou, nemčinou a ruštinou. Len málo prekladateľov používa pri svojej práci francúzštinu, taliančinu alebo maďarčinu. Španielsky jazyk neuviedol ani jeden respondent. Medzi ďalšími jazykmi sa dvakrát vyskytol poľský jazyk a po jednom švédčina, bulharčina, srbčina, chorvátčina, macedónčina, vietnamčina a ukrajinčina.

Tabuľka č. 2 Jazyky zastúpené v odborných prekladoch

Jazyky

Počet

slovenčina

44

čeština

24

nemčina

20

angličtina

27

francúzština

6

taliančina

2

španielčina

0

ruština

13

maďarčina

2

iné

9

Podľa odpovedí na tretiu otázku v dotazníku „Ku svojej prekladateľskej práci potrebujem najmä terminológiu týchto odborov, resp. tematických oblastí“ je zrejmé, že tematická rôznorodosť prekladaných textov na Slovensku je veľká, zúčastnených 44 respondentov uviedlo spolu až 59 rôznych odborov a špecializácií. Najviac (20 respondentov) prekladá odborné texty v troch odboroch väčšinou príbuzných, napríklad: právo + hospodárske právo + bankovníctvo, alebo: strojárstvo + informačné technológie + numerická matematika, prípadne: právo + politológia + medzinárodné vzťahy. Deväť respondentov uviedlo len jeden (základný) odbor: ekonómia alebo sociálna politika alebo medzinárodné vzťahy alebo spoločenské vedy alebo technické vedy. Dvaja respondenti uviedli dva odbory a štyria štyri odbory. V piatich, väčšinou príbuzných odboroch, ako sú napríklad lekárstvo, biológia, chémia, mikrobiológia, farmácia prekladajú štyria respondenti. Dvaja respondenti uviedli 6 príbuzných odborov a špecializácií, jeden 8 (marketing, manažment, cestovných ruch, verejná ekonomika, finančníctvo, bankovníctvo, medzinárodné vzťahy, interkultúrne vzťahy). Jeden respondent uviedol 11 tematických oblastí (ekonómia, politika, právo, móda, textilný priemysel, automobilový priemysel, potravinársky priemysel, obuvnícky priemysel, strojársky priemysel, drevársky a papierenský priemysel). Jeden respondent neuviedol žiadnu tematickú oblasť.

Najviac respondentov (31) prekladá odborné texty z oblasti ekonomických vied a praxe (ekonómia, ekonomika, financie, bankovníctvo, obchod, marketing, cestovný ruch, poisťovníctvo). 18 respondentov uviedlo, že najviac využíva terminológiu práva a súdnictva. Na tretej pozícií sa nachádzajú dva veľké tematické celky, ktoré uvádza po 13 respondentov: terminológia techniky (strojárstvo, drevárstvo, elektrotechnika, technické vedy, kozmická technika) na jednej strane a terminológia vedy, vzdelávania, výskumu, dokumentácie a knihovníctva na strane druhej. Jedenásť respondentov potrebuje pri svojej práci terminológiu výpočtovej techniky (informačné technológie a systémy). Sedem respondentov uviedlo terminológiu politiky, politológie a medzinárodných vzťahov a rovnaký počet (7) respondentov prekladá v oblasti základných alebo aplikovaných prírodných vied (biológia, fyzika, chémia, numerická, matematika, astronómia, lesníctvo, ekológia, vodné hospodárstvo, životné prostredie). Päť respondentov prekladá v oblasti medicíny a farmakológie. Ostatné v dotazníkoch uvádzané tematické oblasti a špecializácie sa vyskytli jednotlivo: stavebníctvo, architektúra, gastronómia, žurnalistika, administratíva, história, umelecké remeslá, obuvnícky priemysel, textilný priemysel, móda, automobilový priemysel, kožiarsky priemysel, potravinársky priemysel, papierenský priemysel, administratíva, jadrová energetika.

Štvrtá otázka dotazníka mala za cieľ zmapovať tematické oblasti termínov, ktoré spôsobujú prekladateľom odborných textov najväčšie problémy. Z prieskumu vyplýva, že tvorcovia jednojazyčných alebo viacjazyčných terminologických súborov (terminologických slovníkov a terminologických databáz) na Slovensku by sa mali zamerať najmä na spracovanie terminológie ekonomických vied a praxe. Najviac respondentov(spolu 17) uvádza, že pri prekladaní odborných textov má problémy najmä s terminológiou týchto tematických oblastí: finančníctvo, bankovníctvo, ekonómia, ekonomika. Veľké problémy spôsobuje prekladateľom i terminológia práva a súdnictva (15 respondentov) a terminológia výpočtovej techniky (11 respondentov). Prekladatelia majú tiež problémy s prekladaním termínov (najmä nových) z oblasti prírodných vied (biológia, fyzika, geológia, chémia), čo uvádza spolu 9 respondentov, ale aj s prekladaním termínov v oblasti medicíny (2 respondenti) a s prekladaním termínov v drevárstve a nábytkárstve (4 respondenti). Jednotlivo boli uvádzané v dotazníku ďalšie problematické oblasti termínov: filozofia, zbrane a zbraňové systémy, stavebníctvo, technické pamiatky, politika, textilný, automobilový, strojársky, papierenský a obuvnícky priemysel.

Tabuľka č. 3 uvádza, aké pomôcky využívajú v súčasnosti na riešenie terminologických problémov spojených s prekladaním odborných textov prekladatelia na Slovensku. Väčšina prekladateľov používa pri svojej práci odborné dvojjazyčné prekladové slovníky (38 zo 44 respondentov) alebo všeobecné dvojjazyčné prekladové slovníky (27 zo 44 respondentov). Časté sú i konzultácie s odborníkmi, využívanie paralelných textov, jednojazyčných výkladových terminologických alebo jazykových slovníkov, učebníc a ďalších odborných publikácií. V menšej miere používajú prekladatelia normy, odborné viacjazyčné prekladové slovníky a veľmi málo respondentov (len 5 respondentov zo 44) používa terminologické databázy. K iným používaným pomôckam patrí: internet, encyklopédie a zborníky z odborných konferencií. Väčšina (35) respondentov používa minimálne päť z pomôcok uvedených v tabuľke č. 3. Jeden respondent neuviedol žiadnu pomôcku, jeden prekladateľ z vietnamčiny uviedol len používanie paralelných inojazyčných odborných textov, traja respondenti používajú len dve pomôcky (všeobecné a odborné prekladové dvojjazyčné, prípadne viacjazyčné, slovníky), štyria respondenti používajú tri z uvedených pomôcok prekladateľa (najmä dvojjazyčné prekladové slovníky všeobecné i odborné, ale i paralelné texty, normy, odborné publikácie a konzultácie s odborníkmi). Jeden respondent odpovedal, že používa všetky dostupné pomôcky.

Tabuľka č. 3 Pomôcky prekladateľov odborných textov

Pomôcky prekladateľov odb. textov

Počet

terminologické databázy

5

paralelné inojazyčné pôvodné odborné texty

21

všeobecné dvojjazyčné prekladové slovníky

27

odborné dvojjazyčné prekladové slovníky

38

odborné viacjazyčné prekladové slovníky

18

jednojazyčné výkladové slovníky

23

odborné jednojazyčné výkladové slovníky

20

normy

13

konzultácie s odborníkmi

26

odborné učebnice

20

odborné publikácie

21

iné

3

Cieľom poslednej šiestej otázky v dotazníku bolo zistiť, ktoré údaje o termínoch najviac vyhľadávajú prekladatelia v terminologických slovníkoch alebo v terminologických databázach. Počítačové spracovanie terminologických súborov, ktorého výsledkom sú terminologické databázy, umožňuje uvádzať o každom spracovanom termíne viacero informácií. Tie najčastejšie informácie prezentované v existujúcich terminologických databázach uvádza tabuľka č. 4 spolu s prehľadom terminologických údajov, ktoré potrebujú pri prekladaní odborných textov prekladatelia na Slovensku (na základe odpovedí v dotazníku). Informácie „termín vo východiskovom jazyku“ a „termín v cieľovom jazyku“ uviedlo spolu 24 zo 44 respondentov. Z toho päť respondentov uviedlo len informáciu „termín vo východiskovom jazyku“ a štyria iba informáciu „termín v cieľovom jazyku“. Osem respondentov neuviedlo žiadnu z týchto dvoch informácií a traja respondenti na šiestu otázku neodpovedali vôbec. Viac ako polovica respondentov (24) považuje za potrebné uvádzať v terminologických slovníkoch definície termínov, pričom pri dvojjazyčných alebo viacjazyčných terminologických súboroch sú žiadúce pôvodné definície v každom zo zastúpených jazykov. Takmer polovica respondentov vyhľadáva v slovníkoch informácie o kolokáciách termínu (19 respondentov) a o synonymách (18 respondentov). Pätnásť respondentov zo 44 najradšej pracuje s takými terminologickými slovníkmi, v ktorých nájde pri každom termíne aj informáciu o tematickej oblasti ku ktorej termín patrí, štrnásť zo 44 respondentov hľadá v slovníkoch informáciu o používaní terminologických skratiek. Takmer štvrtina respondentov vyhľadáva v terminologických slovníkoch, resp. v terminologických databázach gramatické informácie (11 respondentov), príklady a citácie (10 respondentov) a informáciu o spisovnosti termínu (9 respondentov). Len veľmi málo respondentov sa zaujíma o informáciu, z akých zdrojov pochádzajú jednotlivé termíny spracované v terminologickom slovníku (7 respondentov), prípadne z akých zdrojov pochádzajú jednotlivé informácie (2 respondenti). Rovnako málo respondentov hľadá v terminologických slovníkoch informácie o výslovnosti termínu, o pôvode termínu, o antonymách, hyponymách alebo hyperonymách, či o tom, v akej krajine, resp. geografickej oblasti sa daný termín používa. Len niekoľko prekladateľov – respondentov ankety – si želá nájsť v terminologickom slovníku ilustrácie termínov, poznámky alebo informáciu o miere ekvivalentnosti inojazyčných termínov. Väčšina respondentov (39) dáva prednosť práci s takými slovníkmi, v ktorých sa nenachádzajú odkazy.

Tabuľka č. 4 Údaje v terminologických slovníkoch a v terminologických databázach

Údaje v termin. slovníkoch a v termin. databázach

Počet

termín vo východiskovom jazyku v základnom tvare

24

termín v cieľovom jazyku v základnom tvare

24

definíciu termínu vo východiskovom jazyku

24

definíciu termínu v cieľovom jazyku

24

kolokácie

19

gramatické údaje

11

výslovnosť

5

etymológiu

6

synonymá

18

antonymá

6

hyponymá

3

hyperonymá

3

príklady a citácie

10

údaje o zdrojoch, z ktorých termíny pochádzajú

7

údaje o zdrojoch, z ktorých pochádzajú jednotlivé informácie

2

skratky

14

odkazy

5

tematickú oblasť použitia termínu

15

poznámky

2

ilustrácie

6

mieru ekvivalentnosti inojazyčných termínov

4

informáciu o geografickej oblasti použitia termínu

3

informáciu o spisovnosti, resp. správnosti, termínu

9

iné

0

Všeobecne možno konštatovať, že výsledky realizovaného dotazníkového prieskumu terminologických potrieb prekladateľov na Slovensku by mohli byť vhodnou inšpiráciou pre tvorcov terminologických slovníkov alebo terminologických databáz určených prekladateľom odborných textov. V súvislosti s preberaním technických a iných noriem a ich prispôsobovaním európskym alebo svetovým normám ako i v súvislosti s aproximáciou práva právu krajín Európskej únie a vzhľadom na stále intenzívnejšie kontakty slovenských inštitúcií a podnikov so zahraničím, sa zvyšujú nároky na kvalitu prekladov odborných textov. Kvalitné pomôcky (terminologické slovníky alebo terminologické databázy) môžu v mnohom uľahčiť prekladateľom odborných textov ich náročnú a zodpovednú prácu.

 

[Domů][Novinky][O nás][Slevy][Sekce][Akce][Časopis ToP][Slovník roku][Publikace][Databáze členů][Terminologická databáze][Diskusní skupiny][Pro osvěžení][Články][Odkazy]