TERMINOLÓGIA A INFORMATIKA: TERMINOLOGICKÉ DATABÁZY

Vlasta Křečková

Vzťah medzi terminológiou a informatikou je podobný ako vzťah medzi terminológiou a dokumentáciou. Na jednej strane terminológia využíva možnosti informatiky a to najmä v oblasti terminologickej práce, na druhej strane výskumy v oblasti teórie terminológie týkajúce sa pojmových systémov a pomenúvania pojmov sa využívajú v oblasti umelej inteligencie. Počítač v súčasnosti už nie je len nástrojom na uchovávanie informácií, ale vo veľkej miere uľahčuje všetky základné činnosti terminologickej práce: excerpovanie termínov, analýzu pojmov, zaznamenávanie terminologických informácií, tvorbu a používanie terminologických záznamov. Rozvoj informatiky umožňuje nielen elektronické spracovávanie rôznych typov tradičných terminologických slovníkov, ale prináša zmenu do systému terminologickej práce umožňujúc tvorbu terminologických databáz. (1)

Terminologická databáza má síce mnoho spoločného s elektronickým terminologickým slovníkom, jej koncepcia a využitie sú však rozdielne. Terminologickou databázou (TDB) sa rozumie komplexný súbor informácií o termínoch z ľubovoľnej tematickej oblasti, ktorý je vytvorený a uložený na počítačových médiách vo forme terminologických záznamov. Súbor má programové vybavenie, ktoré umožňuje informácie aktualizovať a zároveň poskytuje rôzne druhy výstupných informácií. Prvé terminologické databázy sa začali tvoriť na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia. Ich rozvoj je rýchlejší v krajinách s potrebou prekladania odborných a vedeckých textov, čiže najmä v krajinách s dvomi alebo viacerými úradnými jazykmi (Kanada, Švajčiarsko, Európska únia). V USA a vo Veľkej Británii je potreba prekladania textov relatívne menšia a preto sa začalo, napríklad, na projekte britskej TDB pracovať až v roku 1980. (2)

Prvou „veľkou“ TDB je databáza Európskej komisie DICAUTOM, ktorá vznikla v roku 1963 a v roku 1973 bola premenovaná na EURODICAUTOM. V roku 1966 vzniká terminologická databáza Ministerstva obrany Nemeckej spolkovej republiky LEXIS a o rok neskôr TDB firmy Siemens. Dnes existuje okrem viacerých „veľkých“, väčšinou inštitucionálnych alebo firemných TDB, aj mnoho „malých“ TDB individuálne vytvorených prekladateľmi alebo terminológmi. (3)

Tvorbu terminologických databáz umožňujú špeciálne počítačové programy a viaceré programy na počítačovú podporu prekladu (napr. TRADOS). Na rozdiel od „tradičných“ terminologických slovníkov v elektronickej forme, majú terminologické databázy mnohé výhody: aktualizácia údajov v TDB je veľmi jednoduchá; TDB môže poskytnúť používateľom oveľa viac informácií ako terminologický slovník; TDB umožňuje identifikáciu všetkých autorov terminologických záznamov ako i všetkých použitých zdrojov; z jednej TDB je možné generovať rôzne typy terminologických slovníkov publikovaných tlačou alebo na elektronických nosičoch, s rôznou štruktúrou hesiel podľa potrieb cieľovej skupiny používateľov. Prístup k informáciám v TDB je možný aj priamo z počítačovej siete.

Vďaka tradíciám a významnému teoretickému a praktickému prínosu slovenskej terminologickej školy, ktorej uznávaným zakladateľom je profesor Ján Horecký a jedným z najvýznamnejších predstaviteľov je Ivan Masár (4), existovalo a existuje v súčasnosti na Slovensku nemálo terminologických projektov, ktorých výstupmi sú najmä tradičné knižné terminologické slovníky, prípadne terminologické slovníky v elektronickej forme. Anketa orientovaná na prieskum terminologických aktivít v SR a v ČR, ktorú organizovala v druhej polovici roka 2000 Sekcia terminológie a lexikografie JTP v spolupráci s riešiteľmi projektu VEGA č. 1/7296/20, ukázala, že, okrem projektov terminologických prekladových a/alebo výkladových slovníkov, sa na Slovensku v poslednej dobe realizovalo, resp. realizuje aj niekoľko projektov zameraných na tvorbu terminologických databáz.

Na Výskumnom ústave práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave vznikla v rámci európskeho programu Consensus II (Phare) s názvom Glossary and dictionary on social protection terms (5) dadatabáza termínov z oblasti sociálnej ochrany. Jedným z výstupov tejto TDB, ktorá je spracovaná v programe TRADOS, je dvojjazyčný Terminologický slovník z oblasti sociálnej ochrany: slovensko-anglický a anglicko-slovenský (European Commision, Consensus Program, 2000). Slovník obsahuje 1 100 hesiel s nasledujúcimi údajmi: termín vo východiskovom a v cieľovom jazyku, skratky, index, príklady a citácie, poznámky, definície. Ďalším výstupom projektu je viacjazyčný terminologický slovník z oblasti sociálnej ochrany Glossary of Social Protection Terms English – Bulgarian – Macedonian – RomanianSlovakian (European Commission, Consensus Program, 2000).

Terminológia vodohospodárstva a ochrany životného prostredia je obsiahnutá v TDB realizovanej inštitúciou CEIT Bratislava v databázovom počítačovom programe pre knižnice a terminológiu PROFLIB. Spracovaná terminológia je publikovaná na CD disku, ktorý obsahuje terminológiu vodného hospodárstva (4 411 termínov s definíciami a obrázkami), vodohospodárske normy (bibliografiu a plné texty 110 noriem a 19 terminologických noriem) a štvorjazyčný slovník termínov vodného hospodárstva a životného prostredia. (6)

Ďalšia terminologická databáza, ktorá obsahuje terminológiu z oblasti knižničnej a informačnej vedy, vznikla na základe viacročného terminologického výskumu na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pri jej tvorbe boli akceptované niektoré zásady terminologickej práce obsiahnuté v norme STN ISO 10241 Medzinárodné terminologické normy – Tvorba a úprava. Na vytvorenie databázy bol použitý databázový systém MS ACCESS. Východiskom pre tvorbu databázy bola jedna z posledných počítačových verzií na katedre spracovaného terminologického a výkladového slovníka Informačná výchova. Publikovaným výstupom TDB je Terminologický slovník z knižničnej a informačnej vedy na CD disku (7). 782 termínov zaradených do slovníka pokrýva odbor knižničnej a informačnej vedy ako oblasti výskumnej a vzdelávacej činnosti zameranej na komunikáciu informácií v spoločnosti. Slovník obsahuje základné termíny z odboru, profesijné a súvisiace vedné odbory a špecializácie odboru ako sú: komunikácia, bibliografia, knihovníctvo, vydavateľská činnosť, terminológia, knihoveda, bibliometria, oblasť dát, informácií a poznatkov, oblasť používateľov informácií, informačné procesy, informačné zdroje. Samostatné skupiny tvoria dokumenty, informačné inštitúcie a systémy, informačné technológie a technika v knižničnej a informačnej vede a nakoniec knižnično-informačné profesie. Všetky termíny sú systematicky zaradené do jednotlivých oblastí podľa čísla systematického triedenia. Štruktúra hesla, ktoré je spracované v slovenčine, je nasledujúca: poradové číslo terminologického záznamu, termín v základnom tvare, ekvivalent termínu v angličtine, synonymum, skratka, neodporúčaný termín, systematické triedenie, definícia, autor, zdroj, poznámka (ktorá objasňuje použitie termínu, ak je to potrebné). Elektronická podoba slovníka umožňuje rýchly prístup k termínom niekoľkými spôsobmi. Termíny možno prezerať v základnom súbore v abecednom usporiadaní. Ďalej sú vytvorené registre: systematický (termíny sú usporiadané podľa systematického triedenia do jednotlivých oblastí), abecedne usporiadaný register anglických ekvivalentov termínov a autorský register. Zo všetkých registrov sa dá pristúpiť priamo k celým záznamom s definíciami. Najrýchlejším prístupom k termínom je vyhľadávanie podľa začiatočného reťazca. Tento sa hľadá nielen v poli termín, ale aj v synonymách, neodporúčaných termínoch a v skratkách. Zámerom autorov TDB je vytvorenú terminologickú databázu aktualizovať, upresňovať, rozširovať o ďalšie príbuzné oblasti (dokumentácia, organizácia poznania, teória terminológie a terminologická práca) a po určitej dobe dať k dispozícii verejnosti nové, aktualizované a doplnené, vydanie slovníka.

Tvorba veľkých terminologických databáz je činnosťou náročnou na materiálne a ľudské zdroje a vyžaduje si spoluprácu odborníkov z jednotlivých tematických oblastí s odborníkmi terminológmi a informatikmi. Možnosti využitia kvalitných terminologických databáz sú však veľké: odborný preklad, normalizácia termínov, dokumentácia, organizácia poznania a pod. Viacjazyčná terminologická databáza je dôležitým nástrojom úspešnej komunikácie v rozvinutej viacjazyčnej informačnej spoločnosti.

Poznámky a použitá literatúra:

  1. CABRÉ, M.-T. 1998. La terminologie. Théorie, méthode et applications. Paris - Ottawa: Armand Colin – Les Presses de l´Université d´Ottawa.
  2. MACHOVÁ, S. 1995. Terminografie. In: Čermák, F. – Blatná, R. (ed.). 1995. Manuál lexikografie. Praha: Nakladatelství H&H.
  3. BESSÉ, B.(de). 1992. Cours de terminologie. Geneve: ETI Université de Geneve.
  4. MASÁR, I. 2000. Ako pomenúvame v slovenčine. Bratislava: SJS pri SAV a JÚĽŠ SAV.
  5. O projekte informoval v rámci Ankety o terminologických aktivitách v SR Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. Autori projektu: VEGHTE, B. – SCHMITZ, K.-D. – BEDNÁRIK, R. - BUJNOVSKÁ, D. – BRUCHÁČOVÁ, Z. – KRIŽKOVÁ, E. – JAROŠOVÁ, A. – ŠEBESTOVÁ, A.
  6. STANČÍKOVÁ, P. – ŠMIHLA, M. (red.). 2000. Multilingual Vocabulary of Water Terms EN – SK – HU – RU. Bratislava: CEIT.
  7. KRIŠTOFIČOVÁ, E. – JURČACKOVÁ, Z. – ONDRIŠOVÁ, M. 1999. Terminologický slovník z knižničnej a informačnej vedy. Bratislava: Stimul.

 

[Domů][Novinky][O nás][Slevy][Sekce][Akce][Časopis ToP][Slovník roku][Publikace][Databáze členů][Terminologická databáze][Diskusní skupiny][Pro osvěžení][Články][Odkazy]