Nahrávání simultánního nebo konsekutivního tlumočení na konferencích

Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT nám laskavě poskytla k otištění pracovní překlad textu, který si na toto téma zpracoval AIIC - Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků. Rádi zde materiál přinášíme, protože pojednává o problému mezi kolegyněmi a kolegy často diskutovaném. Myslíme si též, že je v zájmu nás všech - bez ohledu na příslušnost k té či oné profesní organizaci či na nepřekonatelný odpor k jakémukoliv organizování se kdekoliv - aby tyto zásady byly dodržovány všemi subjekty na obou stranách pomyslné barikády. redakce

 1. Tento rozklad, který vypracovala Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků, je založen na ustanoveních mezinárodních dohod o autorském právu, spravovaných WIPO (Světovou organizací duševního vlastnictví) a UNESCO, a obsahuje praktické informace o podmínkách použití nahrávek tlumočnického výkonu, pořízených na konferencích.
 2. Upozornění

 3. Konferenční tlumočení je ústně prováděný intelektuální výkon, zcela odlišný od vypracování psaného textu. Jakákoli snaha použít obsah nahrávky konferenčního tlumočení v psané podobě bez redakčního zásahu může vést jen ke zpochybnitelným výsledkům.
 4. Žádná verze mluveného slova nemůže být zcela převoditelná do přijatelné psané formy. Proto se doporučuje použít profesionální zapisovatele nebo překladatele, kteří provedou požadovanou redakční činnost.

 5. K dispozici jsou i stenotypisté, další blízká profese, kteří jsou vyškoleni pro pořizování doslovného zápisu jednání.
 6. Úvod

 7. Ochrana duševního vlastnictví a tvůrčí práce a jejich využití třetí stranou podléhá národní legislativě, dvojstranným dohodám a mezinárodním dohodám, zejména Mezinárodní úmluvě o autorských právech a dále Bernské úmluvě o ochraně uměleckých a literárních děl.
 8. Výkon konferenčních tlumočníků je chráněn mezinárodním právem. Bernská úmluva poskytuje ochranu zájmů autorů, překlady jsou chráněny stejně jako původní díla a překladatelé jsou chráněni stejně jako autoři. Když je výkon konferenčního tlumočníka zachycen na hmotný nosič jakékoli povahy (tiskovina, zvukový nebo audiovizuální záznam, gramofonová deska, magnetofonový pásek, videozáznam, diapozitiv, film, telegrafický záznam, průsvitka, fotokopie, mikrografický záznam nebo jiné podobné formy), stává se překladem ve smyslu Bernské úmluvy a na autora tlumočnického výkonu se vztahují výkonná práva stanovená Úmluvou.
 9. Účelem pravidel, autorských práv je ochrana oprávněných práv autora. A tak nikdo nesmí zveřejnit dílo autora, ani jej jakýmkoli způsobem použít bez předchozího svolení autora: výkonné právo poskytnout takové svolení náleží pouze autorovi, tj. tlumočníkovi.
 10. A konečně také Mezinárodní deklarace lidských práv (10.12.1948) uznává v zásadě ochranu morálních i materiálních práv autorů na vlastní díla.

  Smlouva o postoupení autorských práv

 11. Běžná metoda postoupení autorských práv má dvě etapy: uzavření smlouvy a plnění jejích ustanovení.
 12. A. Uzavření smlouvy

 13. Postoupení autorských práv musí být provedeno písemně. Organizátor, osoba odpovědná za konferenci nebo jiná třetí strana, která si přeje pořídit záznam tlumočení během jednání, musí tudíž požádat o souhlas hned při prvním kontaktu s příslušnými tlumočníky. ŽÁDNÝ TLUMOČNÍK NESMÍ BÝT NAHRÁVÁN, ANIŽ BY O TOM VĚDĚL A ANIŽ BY K TOMU DAL SOUHLAS. Někdy je zapotřebí také svolení třetí strany, mezi jiným organizátora konference (není-li on sám tím hlavním uživatelem záznamu) a původních řečníků na jednání. Toto svolení je nutné, aby byli tlumočníci chráněni před žalobou ze třetí strany.
 14. Smlouva o použití záznamu konferenčního tlumočení bude vypracována co nejpřesněji, nejjasněji a nejjednoznačněji. Musí uvádět typ použití (komerční nebo nekomerční), se kterým se počítá, a technickou metodu šíření díla (písemnou formou, na audiokazetě, na videokazetě, rozhlasovým či televizním vysíláním, atd.); jakékoli jiné užití, které není jmenovitě uvedeno ve smlouvě, zůstává vlastnictvím autora.
 15. Je nutné uzavřít individuální smlouvu s každým tlumočníkem, kterého se týká postoupení autorských práv, tj. se všemi tlumočníky, kteří tlumočí do nahrávaného jazyka /jazyků/, včetně všech tlumočníků, kteří poskytují pilotáž pro konečné tlumočení. Každou smlouvu podepíší obě strany.
 16. Smlouvy musí také obsahovat údaje o rozsahu použití v čase i prostoru, způsob a výši úhrady, platnou jurisdikci i technický postup pro zajištění kvalitní nahrávky. Dále je třeba počítat také s nahrávkou původní verze projevů, jakož i verze, kterou je slyšet ve sluchátkách účastníků.
 1. Plnění smlouvy
 1. Kromě podmínek, uvedených ve smlouvě, které je třeba dodržet a splnit, jsou ještě další povinnosti nabyvatele, třebaže by nebyly uvedeny ve smlouvě: bude-li si to tlumočník přát, bude jeho jméno uvedeno uživatelem záznamu; dále je třeba se vyhnout jakémukoli pozměnění či překroucení kvality záznamu, které by mohly poškodit čest a pověst tlumočníka.
 2. Uživatel zaručí úhradu odměny tlumočníkovi podle smlouvy. Je-li stanovena odměna pro-rata, je nutné poskytnout tlumočníkovi informace, které mu umožní zkontrolovat tržby a skutečné použití díla.

  Praktické rady

 3. Organizátor, osoba odpovědná za konferenci nebo jakákoli třetí strana musí vyvěsit upozornění v sále a zveřejnit stejné upozornění v programu, že není dovoleno pořizovat žádné záznamy s výjimkou těch, které jsou stanoveny ve smlouvě. S výjimkou tiskových konferencí je nutné vypnout všechny magnetofony používané jednotlivci, kteří si chtějí pořídit tajné a pirátské nahrávky.
 4. Budou-li prodávány nepovolené zvukové či audiovizuální verze (magnetofonové pásky, audiokazety, videokazety, gramofonové desky, diapozitivy, filmy, průsvitky, atd.) nebo pirátské texty (fotokopie, tiskoviny, mikrofiše atd.), bude tlumočník hnát k odpovědnosti signatáře smlouvy, kterou měla být zajištěna autorská práva.

  Odměna

 5. Odměna se liší podle toho, jak bude záznam použit, takto:
 6. 1. Nekomerční užití

  Konferenční tlumočníci požadují úhradu ve výši alespoň 25 % jejich denní odměny na každý den nahrávání a na každého tlumočníka.

  Ve výjimečných případech, když nahrávka poslouží pouze profesionálním zapisovatelům, stenotypistům nebo překladatelům, vyhrazuje si tlumočník právo převodu svých práv bez úhrady.

  2. Komerční použití

  Je-li zvuková nebo audiovizuální nahrávka výkonu konferenčního tlumočníka nabízena k prodeji (viz odst. 5 a 11 výše), nebo použita jako součást komerčního rozhlasového nebo televizního vysílání, ať už v zemi, kde tlumočník sídlí nebo jinde, odměna bude představovat minimálně denní honorář na každého tlumočníka a za každý den nahrávání.

 7. Tato odměna formou paušální sumy může být nahrazena vyplacením procentuální odměny 10 % z tržeb získaných prodejem nosičů nahrávky nebo přepisu, tak jak jsou uvedeny v předchozích odstavcích.

 

[Domů][Novinky][O nás][Slevy][Sekce][Akce][Časopis ToP][Slovník roku][Publikace][Databáze členů][Terminologická databáze][Diskusní skupiny][Pro osvěžení][Články][Odkazy]