Prieskum terminologických aktivít v SR (2. časť)

Vlasta Křečková

Zoznam terminologických projektov na Slovensku vznikol na základe Ankety o terminologických aktivitách v SR a v ČR, ktorú organizovala v druhej polovici roka 2000 Sekcia terminológie a lexikografie JTP v spolupráci s riešiteľmi projektu VEGA č. 1/7296/20. Analýza prieskumu terminologických aktivít v SR je publikovaná v časopise JTP ToP č. 56, marec 2000. Nasledujúci zoznam obsahuje, okrem 48 projektov oznámených v rámci Ankety, aj projekty, o ktorých sme získali informácie po ukončení Ankety. Uvádzame ich preto, lebo je naším zámerom rozširovať priebežne základný zoznam o nové terminologické projekty. V zozname nie sú uvedené informácie o troch rozpracovaných projektoch, nakoľko si to respondenti neželali alebo nevyjadrili svoj súhlas s publikovaním informácií. Jednotlivé projekty uvádzame v zozname v troch základných častiach: ukončené publikované projekty (A), ukončené nepublikované projekty (B), rozpracované projekty (C). Projekty sú usporiadané podľa druhu terminologickej práce (terminologický výkladový slovník, terminologický prekladový slovník, terminologická databáza atď.) a podľa tematickej oblasti, ktorej terminológiou sa projekt zaoberá. Pri každom projekte uvádzame: názov projektu; autorov projektu (prípadne inštitúciu, na ktorej sa projekt realizoval, resp. realizuje); jazyky, v ktorých je terminológia spracovaná; údaje, ktoré terminologická práca uvádza o každom termíne; počet spracovaných termínov a kontakt na osobu, ktorá môže dať o projekte ďalšie informácie (INFO). Pri publikovaných projektoch uvádzame bibliografický záznam publikácie (tak ako ho uviedli jednotliví respondenti). Pri rozpracovaných projektoch uvádzame predbežný dátum ich ukončenia, resp. publikovania.

 

ZOZNAM TERMINOLOGICKÝCH PROJEKTOV V SR

A. Ukončené a publikované terminologické projekty

A/I. Terminologické databázy

Terminológia sociálnej ochrany:

Glossary and dictionary on Social protection terms (Consensus II (Phare)-ZZ-9710-0028);

Benjamin Veghte, Klaus-Dirk Schmitz, Rastislav Bednárik, Daniela Bujnovská, Zora Brucháčová, Elena Križková, Alexandra Jarošová, Anna Šebestová.

Terminologický slovník z oblasti sociálnej ochrany (slovensko-anglický / anglicko- slovenský). European Commission, Consensus Programme, 2000, 370 strán. (1100 hesiel; skratky, odkazy, index, príklady a citácie, poznámky, definície, inojazyčné ekvivalenty)

Glossary of Social Protection Terms English – Bulgarian - Macedonian – Romanian – Slovakian. European Commission, Consensus Programme, 2000, 363 strán. (2 500 hesiel; gramatické údaje, inojazyčné ekvivalenty)

INFO: Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc., Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 6, 842 41 Bratislava.

Vodohospodárska terminológia a terminológia ochrany životného prostredia:

Stančíková, P. – Šmihla, M. (red.) 2000. Multilingual Vocabulary of Water Terms EN-SK-HU-RU (Viacjazyčný vodohospodársky slovník anglicko-slovensko-maďarsko-ruský). Bratislava: CEIT, 2000, 365 strán, ISBN 80-968421-8-8. (8 172 termínov v anglickom, slovenskom , maďarskom a ruskom jazyku; index; databázový systém PROFLIB)

Vodohospodárske normy 2000. Bratislava:CEIT, 2000, CD-ROM.

INFO: Ing. Pavla Stančíková, CSc., CEIT, spol. s r.o., Biskupická 1, 821 06 Bratislava, tel./fax: 07/452 441 75.

Terminológia z oblasti knižničnej a informačnej vedy:

Krištofičová, E. – Jurčacková, Z. – Ondrišová, M. 1999. Terminologický slovník z knižničnej a informačnej vedy. Bratislava: Stimul, ISBN 80 88982-12-X. (CD-ROM, databázový systém ACCESS; skratky, odkazy, index, príklady a citácie, tematická oblasť, synonymá, definície, poznámky, ekvivalenty v angličtine, identifikátor tvorcov záznamov; slovenčina, angličtina)

INFO: Doc. Ing. Eva Krištofičová, CSc., KKIV FiFUK, Gondova 2, Bratislava.

A/II. Výkladové a prekladové terminologické slovníky

Terminológia strojárskych technológií:

Wojtovicz, C. – Dubovská, R. 1999. Podstawowa terminologia z obróbki wiórowej w ukladzie siedmojezycznym (polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, czeski, slowacki). Krakow: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki, 1999, 185 strán, ISBN 83-7242 021-1. (definície, ilustrácie; jazyk poľský, anglický, francúzsky, nemecký, ruský, český, slovenský).

Wojtowicz, C. – Dubovská, R. 2000. Podstawowa terminologia z obróbki wiórow w ukladzie osmojezycznym (polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, bieloruski, czeski, slowacki). Krakow: Politechnika Krakowska, 2000. (definície; poľština, angličtina, francúzština, nemčina, ruština, bieloruština, čeština, slovenčina).

INFO: Prof. Ing. Rozmarín Dubovská, DrSc. Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského ul. č. 40, 974 01 Banská Bystrica.

Terminológia finančníctva:

Ficzová, A. – Halušková, A.(člen TermLex JTP) – Mešková, Ľ. (člen TermLex JTP). 2000. Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky výkladový slovník finančných termínov. Banská Bystrica: EF UMB. (600 termínov; definície; francúzština, slovenčina)

INFO: Doc. PhDr. Ľudmila Mešková, CSc., KCJ EF UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica.

Terminológia požiarnej ochrany:

Dvořáková, D. – Hudáková, K. – Jasenská, M. – Klaudová, A. – Králová, K. – Lejsalová, O. – Pauleová, D. – Tereňová, J. 2000. Požiarna ochrana. Zvolen: Technická Univerzita, 371 strán, ISBN 80-228-0913-6. (gramatické údaje, odkazy, synonymá, definície, inojazyčné ekvivalenty; 2 367 hesiel; slovenčina, čeština, angličtina, nemčina, francúzština, ruština)

INFO: PhDr. Denisa Pauleová, ÚCJ TU, Masarykova 24, 960 53 Zvolen.

Lesnícka terminológia:

Dvořáková, D. – Hudáková, K. – Jasenská, M. – Klaudová, A. – Křečková, V. (člen TermLex JTP), Lejsalová, O. – Pauleová, D. – Válková, L. 1994. Lesnícky výkladový slovník – Pestovanie lesa. Zvolen: Technická univerzita, 204 strán, ISBN 80-228-0284-0. (gramatické údaje, odkazy, synonymá, definície, inojazyčné ekvivalenty, cudzojazyčné registre; 1 303 hesiel; slovenčina, nemčina, angličtina, francúzština, ruština)

INFO: PhDr. Denisa Pauleová, ÚCJ TU, Masarykova 24, 960 53 Zvolen.

Terminológia ekológie, ochrany prírody a životného prostredia:

Dvořáková, D. – Hudáková, K. – Jasenská, M. – Klaudová, A. – Křečková, V. (člen TermLex JTP) – Lejsalová, O. – Pauleová, D. 1997. Ekologický výkladový slovník: ochrana prírody a životného prostredia. Zvolen: Technická univerzita, 214 strán, ISBN 8O-228-0591-2. (gramatické údaje, odkazy, synonymá, definície, inojazyčné ekvivalenty, cudzojazyčné registre; 1 569 hesiel; slovenčina, angličtina, nemčina, francúzština, ruština)

INFO: PhDr. Denisa Pauleová, ÚCJ TU, Masarykova 24, 960 53 Zvolen.

A/III. Výkladové terminologické slovníky

Astronomická terminológia:

Antalová, A. – Bahýľ, V. – Hajduk, A. – Hajduková, M. – Knoška, Š. – Pittich, E. – Porubčan, V. – Rušin, V. – Štohl, J. – Masár, I. 1998. Astronomická terminológia. Bratislava: Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, 230 strán, ISBN 80-88780-24-1. (skratky, synonymá, definície; cca 2500 hesiel; slovenčina)

INFO: Eduard Pittich, Astronomický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 842 28 Bratislava, e-mail:pittich@savba.sk.

Terminológia spoločenských vied (filozofia, psychológia, právo, estetika, sociológia, politológia):

Kiczko, L. – Košč, M. – Krsková, A. – Marcelli, M. – Mistrík, E. – Sopóci, J. – Tóth, R. – Zigo, M. 1997. Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 303 strán, ISBN 80-08-01040-1. (index, definície; slovenčina)

INFO: PhDr. Ľ. Adamčíková, SPN.

A/IV. Prekladové terminologické slovníky

Terminológia z oblasti podnikových financií:

Bohušová, E. – Šuranová, Z. 1999. Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník z oblasti podnikových financií. Banská Bystrica: EF UMB, 119 strán, ISBN 80-8055-230-4. (3 300 hesiel; slovenčina, nemčina).

INFO: Eva Bohušová, KCJ EF UMB, Banská Bystrica.

Terminológia práva a politológie:

Fillová, D. 1998. Slovensko-nemecký a nemecko-slovenský slovník právnických výrazov. Bratislava: Iris, 183 strán, ISBN 80-88778-06-9. (nemčina, slovenčina)

INFO: PhDr. Dagmar Fillová, CSc., Fakulta verejnej správy UPJŚ v Košiciach, Moyzesova 50, 040 01 Košice, e-mail:Fillova@fvs.upjs.sk.

Kamenská, V. 1999. Slovensko-ruský právnický a politologický slovník. Banská Bystrica: SIOS s.r.o., 365 strán, ISBN 80-968216-0-1. (gramatické údaje; 5 300 hesiel a 15 200 slov a slovných spojení; slovenčina, ruština)

INFO: Doc. PhDr. Viera Kamenská, CSc., Právnická fakulta UMB, Komenského 20, Banská Bystrica.

Terminológia drevárstva:

Blazsek, R. – Boldyrev, A. – Dzurendová, E. – Dvořáková, D. – Garcia Brito, M. – Jasenská, M. – Klaudová, A. – Křečková, V. (člen TermLex JTP) – Pauleová, D. – Šepetková, M. – Válková, L. 1990. Drevársky prekladový slovník. Zvolen: VŠLD, 1 463 strán, ISBN 80-228-0110-0. (gramatické údaje, odkazy, synonymá, inojazyčné ekvivalenty, cudzojazyčné registre; 10 262 hesiel; slovenčina, čeština, angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, ruština)

INFO: PhDr. Denisa Pauleová, ÚCJ TU, Masarykova 24, 960 53 Zvolen.

A/V. Štúdie a odborné články z oblasti teórie terminológie a terminologickej práce

Jurčacková, Z. 1999. Viacnásobné využitie terminologických údajov. In: Zborník filozofickej fakulty UK – Knižničná a informačná veda XVIII. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 97-104, ISBN 80-88982-08-1.

Křečková, V. (člen TermLex JTP) 1996. Terminologie de l´écologie et de l´environnement: formation des unités terminologiques en français et en slovaque contemporains. (Terminológia ekológie a životného prostredia: tvorenie termínov v súčasnej francúzštine a slovenčine) In: Zborník katedier cudzích jazykov FHV UMB. Banská Bystrica: FHV UMB, s. 50-73, ISBN 80-88825-73-3.

Křečková, V. (člen TermLex JTP) 1999. Tvorba slovensko-francúzskych terminologických heslárov a študentské aktivity v oblasti terminologickej práce. In: 15x o překladu. Praha:JTP, s. 74-78, ISBN 80-86261-03-4.

Křečková, V. (člen TermLex JTP) 1998. Recherche d´équivalents en terminographie bilingue. (Ekvivalentnosť v dvojjazyčnej terminografii) In: Etudes françaises en Slovaquie. Vol. III. Bratislava: PF UK, s. 68-76, ISBN 80-88868-55-6.

Křečková, V. (člen TermLex JTP) 1997. Les tendances de la néologie terminologique en français contemporain. (Tvorenie nových terminologických pomenovaní v súčasnej francúzštine) In: Etudes romanes de Brno. SP FFBU, L 18. Brno: FF MU. s. 61-70, ISBN 80-210-1686-8.

Křečková, V. (člen TermLex JTP) 1993-94. Les structures formelles des dénominations terminologiques de sylviculture en français et en slovaque contemporains. (Pomenovacie štruktúry termínov z oblasti pestovania lesa v súčasnej francúzštine a slovenčine). In: Paralleles, Cahiers de l´Ecole de Traduction et d´Interprétation, č. 15, Geneve: Université de Geneve, s. 20-29.

Křečková, V. (člen TermLex JTP), 2000. Structures linguistiques des dénominations terminologiques en français et en slovaque. (Jazykové štruktúry terminologických pomenovaní vo francúzštine a v slovenčine.) In: Szende, T. (ed.). Approches contrastives en lexicographie bilingue. Paris: Honoré Champion, s. 125-134, ISBN 2-7453-0411-9.

Masár, I. 2000. Ako pomenúvame v slovenčine. Kapitolky z terminologickej teórie a praxe. Spisy Slovenskej jazykovej spoločnosti 3/2000. Bratislava: SJS pri SAV, 60 strán, ISBN 80-89037-00-3.

B. Ukončené a nepublikované terminologické projekty

B/I. Terminologické databázy

Terminológia medicíny:

Thesaurus MeSH – slovenská verzia predmetového heslára pre oblasť medicíny.

(25 093 slovenských vstupných odkazových termínov, 17 296 slovenských deskriptorov, 19 784 anglických deskriptorov; každoročná aktualizácia; databázový systém ADVANCED REVELATION, aplikácia RAPID LIBRARY; angličtina, slovenčina)

INFO: RNDr. Ella Görnerová, Slovenská lekárska knižnica, Lazaretská 26, 81 442 Bratislava.

B/II. Výkladové terminologické slovníky

Terminológia urbanizmu, architektúry, hnuteľných a nehnuteľných pamiatok:

Cónová, I. – Lacková, D. – Tóthová, Š. – Paulusová, S. – Takátsová, J. – Liptayová, Z. – Urbanová, N. – Ambroš, R. – Vagenknechtová, V. – Floreková, V. – Balážová, M. – Dvořáková, V. Terminologický slovník unifikovaných názvov urbanizmu, architektúry a nehnuteľných výtvarných diel. (slovenčina)

Cónová, I. – Lacková, D. – Nagy, J. – Šefčiková, E. – Vácha, Z. Terminologický slovník unifikovaných názvov hnuteľných pamiatok. (slovenčina)

INFO: Mgr. Ilona Cónová, Mgr. Desana Lacková, Pamiatkový ústav Bratislava, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava.

B/III. Diplomové práce (DP) a študentské vedecké práce (ŠVP) v oblasti terminológie

Habovštiaková, J. 1995. Francúzsko-slovenská terminológia hudobných foriem a druhov. Banská Bystrica: KRO FHV UMB (DP, 58 terminologických dvojjazyčných záznamov; skratky, gramatické údaje, kontext, index, tematická oblasť, synonymá, definície; slovenčina, francúzština)

Ďurišová, S. 1998. Francúzsko-slovenská terminológia geomorfologickej činnosti riek. Banská Bystrica: KRO FHV UMB (DP, 50 terminologických dvojjazyčných záznamov; skratky, gramatické údaje, index, kontext, tematická oblasť, synonymá, poznámky, ilustrácie, definície; francúzština, slovenčina)

Juríčková, J. 1998. Francúzsko-slovenská terminológia cestovného ruchu. Banská Bystrica: KRO FHV UMB (DP, 55 terminologických dvojjazyčných záznamov; skratky, odkazy, kontext, index, tematická oblasť, definície; slovenčina, francúzština)

Malachová – Chudá, E. 1999. Francúzsko-slovenská terminológia Internetu. Banská Bystrica: KRO FHV UMB (DP, 60 terminologických záznamov; skratky, kontext, definície, synonymá, gramatické údaje, etymológia, tematická oblasť, poznámky; slovenčina, francúzština)

Zatloukalová, M. 1997. Francúzsko-slovenská terminológia bankovníctva. Banská Bystrica: KRO FHV UMB (DP, 80 terminologických dvojjazyčných záznamov; skratky, definície, kontext, gramatické údaje, index, tematická oblasť, synonymá; slovenčina, francúzština)

Andelová, L. 1998. Francúzsko-slovenská terminológia výroby chleba: úkony. Banská Bystrica: KRO FHV UMB (ŠVP, 30 dvojjazyčných hesiel, definície, synonymá; slovenčina, francúzština)

Novodomská, J. 1998. Francúzsko-slovenská terminológia výroby chleba: suroviny. Banská Bystrica: KRO FHV UMB (ŠVP, 50 hesiel; definície, synonymá; slovenčina, francúzština)

Hložná, S. 1998. Slovensko-francúzska gastronomická terminológia. Banská Bystrica: KRO FHV UMB (ŠVP, 50 hesiel; slovenčina, francúzština)

Hlbocká, L. 2000. Názvy nápojov vo francúzštine a v slovenčine. Banská Bystrica: KRO FHV UMB (ŠVP, 40 hesiel; slovenčina, francúzština)

INFO: PhDr. Vlasta Křečková, CSc. (člen TermLex JTP) Katedra romanistiky, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica.

C. Rozpracované terminologické projekty

C/I. Terminologické databázy

Terminológia knižničnej a informačnej vedy, dokumentácie, organizácie poznania a terminológie:

Projekt VEGA č. 1/7296/20: Terminologický slovník knižničnej a informačnej vedy. II. rozšírené a upravené vydanie.

Doc. Ing. Eva Krištofičová, CSc., PhDr. Zora Jurčacková, CSc., PhDr. Vlasta Křečková, CSc.(člen TermLex JTP), Ing. Miriam Ondrišová. (Katedra knižničnej a informačnej vedy, FiF UK , Bratislava + Katedra romanistiky FHV UMB Banská Bystrica)

(slovenčina, angličtina, francúzština, nemčina; skratky, gramatické údaje, odkazy, index, príklady a  citácie, tematická oblasť, synonymá, poznámky, definície, inojazyčné ekvivalenty; cca 900 terminologických záznamov, databázový systém ACCESS, predpokladaný dátum publikovania 12/2001- 01/2002)

INFO: Doc. Ing. Eva Krištofičová, CSc., KKIV FiFUK, Gondova 2, 81801 Bratislava.

C/II. Výkladové a prekladové terminologické slovníky

Terminológia nábytkárskej výroby:

Inštitucionálny projekt: Terminologická lexika z oblasti nábytkárskej výroby.

PhDr. Danica Dvořáková, PhDr. Katarína Hudáková, PhDr. Denisa Pauleová, PhDr. Anna Klaudová, PhDr. Oľga Lejsalová, CSc., PhDr. Katarína Králová a ďalší, (Ústav cudzích jazykov, Technická univerzita, Zvolen)

(slovenčina, čeština, angličtina, nemčina, francúzština, ruština; definície, index, synonymá, odkazy, inojazyčné ekvivalenty; predpokladaný dátum ukončenia: oblasť typológie nábytku a materiálov 12/2002, oblasť konštrukčné spoje a kovania 12/2005, oblasť technológia výroby 12/2008)

INFO: PhDr. Denisa Pauleová, ÚCJ TU. Masarykova 24, 960 53 Zvolen.

Terminológia transhraničnej spolupráce:

Výkladový slovník transhraničnej spolupráce stredo- a východoeurópskych krajín.

Doc. PhDr. Zoltán Pástor, CSc., PhDr. Dalibor Vlček, CSc., PhDr. Jana Lasicová, Ing. Katarína Štrpková, Mgr. Adriana Mikulčíková. (Centrum pre porovnávacie štúdie a medzinárodné vzťahy, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)

(jazyky: slovenský, český, anglický, nemecký, ruský, maďarský, poľský; predpokladaný dátum ukončenia 2002, publikovanie 2003)

INFO: PhDr. Jana Lasicová, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, tel. 4152460.

Terminológia vinárstva:

Diplomová práca: Francúzsko-slovenská terminológia vinárstva.

Jana Trnovcová ( študentka IV. roč., Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)

(skratky, gramatické údaje, kontexty, odkazy, index, príklady a citácie, tematická oblasť, synonymá, poznámky, tabuľky, definície, inojazyčné ekvivalenty: francúzština, slovenčina; cca 100 dvojjazyčných terminologických záznamov; predpokladaný dátum ukončenia 03/2002)

INFO: PhDr. Vlasta Křečková, CSc. (člen TermLex JTP), KRO FHV UMB Banská Bystrica.

Terminológia morfológie rastlín:

Študentská vedecká práca: Slovensko-francúzska terminológia: morfológia rastlín.

Anna Lenčová (študentka II. roč., Fakulta humanitných vied a Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)

(gramatické údaje, index, tematická oblasť, ilustrácie, definície; latinčina, francúzština, slovenčina; cca 80 dvojjazyčných terminologických záznamov; predpokladaný dátum ukončenia: 04/2001)

INFO: PhDr. Vlasta Křečková, CSc. (člen TermLex JTP), KRO FHV UMB, Banská Bystrica.

D/III. Výkladové terminologické slovníky

Terminológia obrábania a delenia dreva:

Projekt KEGA GD 6001: Terminologický slovník z obrábania a delenia dreva.

Prof. Ing. Rozmarín Dubovská, DrSc., Doc. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD. (Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica + Drevárska fakulta, Technická univerzita, Zvolen)

(skratky, tematická oblasť, poznámky, definície, slovenčina; predpokladaný termín ukončenia 2002)

INFO: Prof. Ing. Rozmarín Dubovská, DrSc., FPV UMB Banská Bystrica, e-mail:dubovska@fpv.umb.sk.

D/IV. Prekladové terminologické slovníky

Rusko-slovenský minislovník pre súdnych tlmočníkov.

Ing. Nina Jakubová (ruština, slovenčina, predpokladaný termín ukončenia 2005)

INFO: PhDr. Jana Ottová, Jilemnického 28, 03 101 Liptovský Mikuláš.

Slovensko-ruský minislovník pre súdnych tlmočníkov.

PhDr. Jana Ottová (slovenčina, ruština, predpokladaný termín ukončenia: 2005)

INFO: PhDr. Jana Ottová, Jilemnického 28, 03 101 Liptovský Mikuláš.

Slovensko-nemecký slovník pre súdnictvo, bankovníctvo a políciu.

Ľubica Krempová (nemčina, slovenčina, predpokladaný dátum ukončenia 2001-2002)

INFO: Ľubica Krempová, Na karasiny 41/2, 971 01 Prievidza.

Taliansko-slovenský kontextový slovník ekonómie, finančného a obchodného práva.

Doc. PhDr. Ján Taraba, CSc. (Filozofická fakulta UK Bratislava)

(skratky, gramatické údaje, kontext, odkazy, index, tematická oblasť, synonymá, definície; 7 500 kľúčových hesiel, cca 30 000 terminologických spojení; taliančina, slovenčina; predpokladaný termín ukončenia: január 2001, publikovanie: marec 2001)

INFO: Doc. PhDr. Ján Taraba, CSc., Gondova 2, 813 01 Bratislava.

Slovensko-francúzsky a francúzsko-slovenský právnický slovník.

Doc. PhDr. Karel Sekvent, CSc., PhDr. Katarína Kupčíhová (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity)

(slovenčina, francúzština, termín ukončenia:2002, termín publikovania: 2003)

INFO: Doc. PhDr. Karel Sekvent, CSc., KRaKF FF PU, ul. 17. novembra, č. 1, 08078 Prešov.

Slovník marketingu a manažmentu pre študentov Ekonomickej fakulty UMB.

Mgr. Lucia Belanová (člen TermLex JTP), Mgr. Mária Gombošová (Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)

(slovenčina, angličtina; dátum ukončenia a publikovania: 2001)

INFO: Mgr. Lucia Belanová, EF UMB, Banská Bystrica.

Slovník jazyka tlače.

Mgr. V. Vlčková, Doc. Dr. Eva Szeherová, CSc., PhDr. M. Weissová, CSc. (Katedra jazykov Filozofická Fakulta Univerzita Komenského, Bratislava)

(nemčina, ruština, slovenčina; dátum ukončenia: 2002, publikovanie: 2003)

INFO: Doc. Dr. Eva Szeherová, CSc., Katedra jazykov FF UK, Gondova 2, 818 01 Bratislava)

Viacjazyčný terminologický slovník rastlinnej morfológie.

Prof. Ing. Milan Križo, DrSc. (Katedra biológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)

(slovenčina, čeština, angličtina, francúzština, nemčina, ruština, latinčina)

INFO: Prof. Milan Križo, Katedra biológie, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica.

Slovník kresťanskej kultúry.

Kristína Vernarčíková (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov)

(francúzština, slovenčin; termín ukončenia: 2001; diplomová práca)

INFO: Kristína Vernarčíková, Malinovského 2420/8, 058 01 Poprad.

 

Ak máte záujem zverejniť Vaše informácie o ukončení a publikovaní rozpracovaných terminologických projektov alebo informácie o nových terminologických projektoch, píšte na adresu: JTP - Sekcia TermLex, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 (v ČR) alebo na adresu: Dr. V. Křečková, KRO FHV, Univerzita Mateja Bela,. Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica (v SR).

 

[Domů][Novinky][O nás][Slevy][Sekce][Akce][Časopis ToP][Slovník roku][Publikace][Databáze členů][Terminologická databáze][Diskusní skupiny][Pro osvěžení][Články][Odkazy]