Seminář z Klausem Zieglerem z AIIC. Trendy v tlumočení a základy akustiky pro konferenční tlumočníky

Datum konání: 24. 4. 2021

Vzhledem k epidemické situaci
se konání semináře odkládá
na neurčito - do doby,
kdy bude možné pořádat prezenční akce.

Angesichts der Epidemie-Lage wird das Seminar auf später verschoben,
wenn wieder Präsenzveranstaltungen vor Ort möglich sein werden.

Die deutsche Fassung folgt weiter unten

Datum konání: sobota 24. 4. 2021  
Pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů ve spolupráci s Asociací konferenčních tlumočníků

Místo: K-centrum, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, sál č. 16
Počet účastníků: seminář se uskuteční, pokud se do 20. 3. 2021 přihlásí nejméně 12 účastníků.

Seminář proběhne v němčině a bude simultánně tlumočen do češtiny.

Aktuální trendy v konferenčním tlumočení, tlumočení na dálku, základy akustiky pro konferenční tlumočníky, technické aspekty konferenčního tlumočení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, obsah a tvorba příslušných norem ISO.

Program:
9:30 až 12:30 – Aktuální trendy v konferenčním tlumočení, tlumočení na dálku, činnost příslušných pracovních skupin AIIC
12:30 až 14:00 – Polední pauza (pozn.: oběd není v ceně semináře)
14:00 až 17:00 – Základy akustiky pro konferenční tlumočníky, technické aspekty konferenčního tlumočení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, obsah a tvorba příslušných norem ISO.

Lektor: Dipl.-Dolm. Klaus Ziegler, konferenční tlumočník jazyka německého a španělského, konzultant a pedagog. Dlouholetý člen Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků AIIC. Mimo jiné koordinátor výboru AIIC pro technické a zdravotní záležitosti, zástupce AIIC v příslušném výboru Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO, projektový vedoucí norem ISO 20108 (Simultánní tlumočení – Kvalita a přenos zvukových a obrazových vstupů – Požadavky) a ISO 24019 (Simultaneous interpreting delivery platforms — Requirements and recommendations).

Cena: 3.700,- Kč
snížená cena pro členy KST ČR: 3.200,- Kč
snížená cena pro členy JTP, ASKOT, ČKTZJ a dalších členských organizací FIT: 2.800,- Kč

Ubytování: Existuje kapacitně omezená možnost ubytování v ubytovně K-centra.

Přihlášky posílejte e-mailem na JTP@JTPunion.org nebo poštou na adresu JTP, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1. Přihláška je platná po uhrazení poplatku za seminář.

Platba je možná v hotovosti na sekretariátu JTP v návštěvní době (informace o návštěvní době najdete na www.jtpunion.org) nebo převodem:
- platby z České republiky: č. ú. 2800245144/2010 FIO Banka.
- platby ze zahraničí: SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ50 2010 0000 0028 0024 5144

Do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a následující text „ZIEGLER 2021“.
Společně s přihláškou pošlete i doklad o provedené platbě – stačí sken či xerokopie.
Z organizačních důvodů žádáme osoby, které si přejí vystavit fakturu, o zaslání fakturačních údajů zároveň s přihláškou. Zahraničním subjektům však fakturu vystavit nemůžeme. Vystavujeme pouze potvrzení o provedení platby.

Případné dotazy ohledně kurzu směřujte na jeho organizátorku Elišku Bokovou: eliska.bokova@gmail.com

******************************************************************************************************
Seminar mit K. Ziegler, AIIC: Trends im Dolmetschen, Grundlagen der Akustik für Konferenzdolmetscher

 
Veranstaltungsdatum: 24. 4. 2021 (Samstag)
 
Veranstalter: Jednota tlumočníků a překladatelů [Verband der Dolmetscher und Übersetzer] in Zusammenarbeit mit Asociace konferenčních tlumočníků [Assoziation der Konferenzdolmetscher]
 
Veranstaltungsort: K-centrum, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, Tschechien, Raum 16
Teilnehmerzahl: das Seminar wird stattfinden, falls sich bis 20. 3. 2021 mindestens 12 Teilnehmer anmelden.
 
 
Programm:
9:30 bis 12:30 –   Aktuelle Trends im Konferenzdolmetschen, Ferndolmetschen, die Tätigkeit einschlägiger Arbeitsgruppen des Verbands AIIC
 
12:30 bis 14:00 – Mittagspause (das Mittagessen ist nicht im Preis inbegriffen)
 
14:00 bis 17:00 – Grundlagen der Akustik für Konferenzdolmetscher, technische Aspekte des Konferenzdolmetschens, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Inhalt und Entstehung einschlägiger ISO-Normen
 
Das Seminar wird auf Deutsch gehalten und wird simultan ins Tschechische gedolmetscht.
 

Lektor:
Dipl.-Dolm. Klaus Ziegler, Konferenzdolmetscher für Deutsch und Spanisch, Berater und Dozent. Langjähriges Mitglied des Internationalen Verbands der Konferenzdolmetscher AIIC. Unter anderem Koordinator des AIIC-Ausschusses für technische Angelegenheiten und Gesundheitsschutz, Vertreter von AIIC im zuständigen Ausschuss der Internationalen Organisation für Normung ISO, Projektleiter der Normen ISO 20108 (Simultandolmetschen – Qualität und Übertragung von Ton- und Bildeingang – Anforderungen) und ISO 24019 (Simultaneous interpreting delivery platforms — Requirements and recommendations).

Preis: 3.700,- CZK
reduzierter Preis für Mitglieder von KST ČR: 3.200,- CZK
reduzierter Preis für Mitglieder von JTP, ASKOT, ČKTZJ und weiterer Organisationen der FIT: 2.800,- CZK
 
Unterkunft: Es besteht eine beschränkte Möglichkeit der Unterkunft direkt im K-centrum.
 
Anmeldung bitte per E-Mail an JTP@JTPunion.org oder per Post an folgende Adresse: JTP, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, Tschechien. Die Anmeldung ist nach Bezahlung der Seminargebühr gültig.
 
Die Zahlung kann in bar im Sekretariat des Verbands JTP während der Öffnungszeiten erfolgen (Informationen zu den Öffnungszeiten unter www.jtpunion.org) oder per Überweisung:
- Zahlungen aus der Tschechischen Republik: Konto-Nr. 2800245144/2010 FIO Banka.
- Zahlungen aus dem Ausland: SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ50 2010 0000 0028 0024 5144


Bitte führen Sie als Zahlungszweck den folgenden Text an: „ZIEGLER 2021“.
Bitte schicken Sie zusammen mit der Anmeldung auch einen Nachweis der erfolgten Zahlung – Scan oder Photokopie reicht.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir jene, die eine ausgestellte Rechnung benötigen, uns die erforderlichen Daten zur Ausstellung der Rechnung zusammen mit ihrer Anmeldung zu übermitteln. Wir können jedoch keine Rechnungen an ausländische Teilnehmer ausstellen. Sie können von uns nur eine Bestätigung der erfolgten Zahlung erhalten.
 
Mit eventuellen Fragen bezüglich des Seminars richten Sie sich bitte an die Organisatorin Eliška Boková: mailto:eliska.bokova@gmail.com

 

Začátek akce: 24.4 2021 9:00
Konec akce: 24.4 2021
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).